Kapittel 1 - Utvikling Flashcards Preview

X Utviklingspsykologi > Kapittel 1 - Utvikling > Flashcards

Flashcards in Kapittel 1 - Utvikling Deck (45):
1

Definer utvikling

Utvikling kan defineres som en tidsbundet prosess, der det skjer endringer i menenskers og dyrs struktur og fungering som et resultat av samvirket mellom biologiske og miljømessige forhold.

2

Hva er kjernen i en utviklingsprosess?

At det skjer en transformasjon.

3

Hva er en transformasjon?

At det trer fram noe nytt, at noe mer blir skapt fra noe som er lite, at det enkle blir til noe komplekst, eller at begrensede ferdigheter blir til avansert mestring.

4

Forklar hva som menes med normal, avvikende, typisk og atypisk utvikling.

Med normal utvikling menes utviklingsstrier med funksjoner som er intakte og virker innenfor en ordinær variasjon.

Avvikende utvikling er når individet ikke er tilpasset eller ikke tilegner seg vanlige menneskelige funksjoner.

Typisk utvikling følger det mest vanlige forløpet.

Atypisk utvikling er en funksjonelt normal utvikling som forløper seg på en uvanlig måte.

5

Hva menes med kontinuitet?

Kontinuitet vil si at det er en kvantitativ sammenheng mellom tidligere fungering og senere måter å fungere på.

6

Hva menes med diskontinuerlig utvikling?

Diskontinuerlig utvikling innebærer at det er brudd i utviklingen som gir nye kvaliteter. En kvalitativ transformasjon som går ut over en økning eller bedring i funksjonen.

7

Gi et eksempel på kontiuerlig utvikling og et på diskontinuerlig utvikling.

Høydevekst er et eksempel på kontinuitet, mens utviklingen hos sommerfugler er et eksempel på diskontinuitet.

8

Hva er homotypisk kontinuitet?

Når en handling fyller den samme funksjonen på to ulike tidspunkter, som at 3-åringer og 30-åringer løper når de sparker fotball.

9

Hva er heterotypisk kontinuitet?

Når formen for handlingen er forskjellige, men funksjonen er den samme. F.eks når småbarn strekker hendene mot foreldrene for å oppnå det samme eldre barn vil si: "kan jeg få sitte på fanget" for.

10

Hva bør du se etter om du vil avgjøre om utviklingen på et område er kontinuerlig eller diskontinuerlig?

Om det er funksjonell likhet mellom atferdene som blir observert på ulike tidspunkter.

11

Hva er differensiell kontinuitet?

Når barn beholder sin relative plass i forhold til jevnaldrende når det gjelder en bestemt egenskap.

12

Hva er en utviklingseffekt?

En utviklingseffekt er resultatet av "effekten" av én eller flere påvirkninger.

13

Hva er en hovedeffekt?

En hovedeffekt er et direkte resultat av noe som virker uavhengig av andre påvirkninger. En hovedeffekt kan skyldes et bestemt sett av gener, spefisikke miljøforhold som ernæring, eksponering for bestemte hendelser osv.

14

Gi eksempel på egenskaper som skyldes hovedeffekter

Øyenfarve, genfeil, hjerneskader som følge av redusert blodtilførsel, osv.

15

Hvordan kan det finnes additive hovedeffekter?

Om flere forhold med hovedeffekt virker samtidig, kan de bli addert sammen - under forutsetting av at efffektene av dem uavhengige av hverandre.

16

Hva er en interaksjonseffekt?

Interaksjonseffekter betyr at virkningen av et forhold avhenger av ett eller flere andre forhold. Et eksempel på interaksjon er det når effekten av foreldrenes omsorgsstil på barns utvikling avhenger av barnas temperament og genetiske utrustning.

17

Hva er en transaksjonseffekt?

Et resultat av gjensidig påvirkning over tid mellom individet og dets miljø.

18

Modeller av utviklingsprosesser blir ofte beskrevet som dynamiske systemer. Hva er kjennetegnene på et dynamisk system?

Et system er en hvilken som helst samling av "objekter" eller komponeneter som virker sammen slik at det er bestemte årsaksforhold mellom dem. Dynamiske prosesser blir brukt til å beskrive detaljene i utviklingsprosessen. Dynamiske systemer kan regulere seg selv, reorganiserer strukturen og prosessene slik at systemet fungerer som en helhet. Det er ubalanse som fører til regulering, og tilbakemeldinger fra omgivelsene, systemet selv, påvirkningene på omgivelsene og effekten av påvirkningene som bestemmer reguleringen. Det er et samvirke mellom indre egenskaper og ytre påvirkning; verken ytre stimulering eller en forutbestemt struktur kan alene sikre indre stabilitet i systemet.

19

Hva er vitsen med å forske på sårbarhet?

For at man kan søke etter forhold som gjør at barn viser positiv utvikling til tross for tilstedeværelsen av forhold og prosesser som representerer sårbarhet eller risiko.

20

Hva er woofolks definisjon på utvikling?

"Begrepet utvikling referer til visse forandringer som skjer med mennesker (eller dyr) fra unnfangelse til død. Begrepet anvendes ikke om alle forandringer, men om de strukturelle endringene som skjer over en relativt lang tidsperiode"

21

Utviklingspsykologiens mål er å forstå hvordan ulike faktorer bidrar i barns utvikling. Hvorfor? (I stikkord)

- Forstå
- Predikere
- Forebygge
- Intervenere
- Tilrettelegge.

22

Nevn åtte forskjellige teoretiske perspektiver på utvikling.

- Psykoanalytisk/dynamisk
- Atferdsanalyse
- Logisk konstruktivisme
- Sosialkonstruktivisme
- Evolusjonsbaserte teorier
- Informasjonsbearbeiding
- Kristisk psykologi
- Økologisk psykologi

23

Hva er den historiske arven fra Piaget, Vygotsky og Bowlby?

Piaget: det AKTIVE barnet.
"Barnet konstruerer sin egen forståelse"

Vygotsky: det kulturelle og SAMARBEIDENDE barnet.
"Med hjelp fra andre blir barnet større enn seg selv"

Bowlby: det RELASJONELLE barnet
"Barnets utvikling fremmes av trygge relasjoner"

24

Hva er Eriksons første krise i den psykososiale stadieteori?

"Tillit vs mistillit"

0-12mnd

25

Hva er Eriksons andre krise?

Autonomi vs tvil/skam

13-24mnd

26

Hva er Eriksons tredje krise?

Initiativ vs. skyldfølelse.

2-4 år

27

Hva er Eriksons fjerde fase?

Arbeidsevne vs mindreverd

5-pubertet

28

Hva er Eriksons femte krise?

Identitet vs rolleforvirring

Ungdom

29

Hva er Eriksons sjette krise?

Intimitet vs isolasjon

Tidlig voksen

30

Hva er Eriksons syvende krise?

Generativitet vs stagnasjon

Middel voksen

31

Hva er Eriksons åttende fase?

Egointegritet vs fortvilelse

Alderdom

32

Hva er det gode resultatet av tillitt vs mistillit-krisen? (0-12mnd)

Energi og håp

33

Hva er det gode resultatet av Autonomi vs tvil/skam-krisen? (13-24mnd)

Selvkontroll og viljestyrke

34

Hva er det gode resultatet av Arbeidsevne vs. Mindreverd-krisen? (5-pubertet)

Metode og kompetanse

35

Hva er det gode resultatet av Identitet vs rolleforvirring-krisen? (Ungdom)

Hengivenhet og samhørighet

36

Hva er det gode resultatet av Intimitet vs isolasjon-krisen? (Tidlig voksen)

Vennskap og kjærlighet

37

Hva er det gode resultatet av Generativitet vs stagnasjon-krisen? (Middel voksen)

Produksjon og omsorg

38

Hva er det gode resultatet av Egointegritet vs fortvilelse-krisen? (Alderdom)

Måtehold og visdom

39

Urie Bronfenbrenners bioøkologiske modell deler miljøet inn i deler. Hvilke?

Mikrosystem, Mesosystem, Ekosystem, Makrosystem, Chronosystem

40

Hva er, i følge Bronfenbrenner, et mikrosystem?

Den helt nære, daglige konteksten

41

Hva er, i følge Bronfenbrenner, et mesosystem?

Forbindelse mellom mikrosystemer

42

Hva er, i følge Bronfenbrenner, et ekosystem?

Sosiale sammenheng barnet ikke er en direkte del av.

43

Hva er, i følge Bronfenbrenner, et makrosystem?

Samfunnets institusjoner og verdier.

44

Hva er, i følge Bronfenbrenner, et chronosystem..

TID!

45

Hva er resiliens?

Resiliens kan i høy grad sies å være summen av barnets beskyttelsesfaktorer.