Kapittel 2 - Teoretiske perspektiver Flashcards Preview

X Utviklingspsykologi > Kapittel 2 - Teoretiske perspektiver > Flashcards

Flashcards in Kapittel 2 - Teoretiske perspektiver Deck (56):
0

Hva er de forskjellige teoretiske perspektivene på utvikling?

- Psykodynamisk psykologi
- Atferdsanalyse
- Konstruktivisme
- Sosialkonstruktivisme
- Evolusjonspsykologi
- Etiologi
- Nativisme
- Økologisk psykologi
- Informasjonsbearbeiding.
- Kritisk utviklingspsykologi/barndomspsykologi

1

Hva er det viktigste i utvikling fra et psykoanalytisk perspektiv?

Oppbygningen av en indre psykisk struktur.

2

Hva er, i følge psykoanalysen, vår indre psykiske struktur?

Id, Ego og Superego

3

Hva er i følge psykoanalysen, våre grunnleggende medfødte drifter?

- Libido (seksual-eller livsdrift)
- Thanatos (hat-eller destruksjonsdrift).

4

Hva menes hvis en psykoanalytiker sier at det nyfødte barnet er driftsstyrt?

I følge psykoanalysen utvikles ego og superego gradvis, og spedbarn har bare id - dets drifter, og er styrt av lystprinsippet.

5

I følge Freud, hva er alle menneskelige motiver avledet av?

Våre drifter: libido og thanatos.

6

Hva er objektrelasjonsteorien og hvem er kjent for den?

Melanie Klein representerer objektrelasjonsteorien innenfor den psykodynamiske tradisjonen. Et "objekt" i psykodynamisk forstand er en mental representasjon av den personen eller gjenstanden som er målet for en drift, eller som driften kan nå sitt mål gjennom. "Objektrelasjoner" dreier seg dermed ikke om faktiske samspill, men om intrapsykiske aspekter ved erfaringen med andre.

7

Hva sier psykodynamikeren Mahler om driftenes rolle i utviklingen?

De er ikke nødvendige i relasjonsdannelsen, slik Freud og Klein ser det. Winnicott hevder at barns sosiale relasjoner ikek blir etablert for å tilfredstille primitive drifter, men har sin selvstendige rolle i utviklingen. Ønsket om relasjoner er en drivkraft i seg selv.

8

Hva er Mahlers hovedperspektiv i utviklingen hos barn?

At utvikling er en separasjon- og individualiseringsprosess, en prosess der barn gradvis skiller seg fra moren og blir selvstendige individer. Barn utvikler tildig både en selvrepresentasjon og en morsobjektrepresentasjon, men i følge Mahler klarer de først i 12-18mnd å avgjøre om en opplevd erfaring eller egenskap er morens eller deres egen.

9

I følge psykoanalyse, hva er angst?

Angst oppstår når en drift ikke kan tilfredstilles på grunn av superegos krav.

10

I følge Freud, hvordan utvikles personlighet?

Gjennom erfaringene/løsningene på i de psykoseksuelle fasene.

11

I følge atferdsanalytisk psykologi er utviklingsmessige endringer i barns atferd først og fremst...

.. et resultat av læring og påvirkning fra omgivelsene.

12

På hvilken måte skiller Bandura seg fra resten av den atferdsanalytiske psykologien?

Bandura legger vekt på at mennesker er bevisste og målrettede agenter i sitt eget liv, og trekker inn kognitive prosesser som tradisjonell atferdsanalyse vanligvis unngår i sine forklaringer.
Han legger også støre vekt på modeller og observasjonslæring. Læring ved imitasjon må ikke forsterkes, det er nok at barnet forstår hvilken funksjon en handling har, for at de skal ta den i bruk ved en senere anledning.

Bandura mener også at barn kan lære komplekse handlinger gjennom å observere dem, uten å måtte bygge dem opp fra mindre enkelthandlinger i sitt eget repertoar.

13

Hva er konstruktivisme?

Konstruktivisme er en antakelse om at barns oppfattelse av objekter og hendelser ikke er medfødt eller naturgitt, men konstruert av organismen.

14

Hvilke teoretiske hovedretninger er konstruktivistiske?

- Logisk konstruktivisme
- Sosialkonstruktivisme
- Psykoanalyse

15

Hva kan tenkes å være hovedideen som inspirerte Piagets konstruktivisme?

At observasjoner av barn tyder på at de ikke oppfatter verden og fysiske regulariteter slik voksne gjør. Det har ikke utviklet den samme kognitive strukturen, som bestemmer hvordan vi oppfatter verden.

16

Hva var nytt i Piagets syn på barnets rolle i egen læring?

Beskrivelsen av barn som aktive og skapende var Piagets viktigste brudd med hans samtidige teoretikeres syn på kognitiv utvikling som resultatet av modning og passiv overtakelse av kunnskap fra voksne.

17

Piaget deler utviklingen inn i hvor mange stadier?

4

18

Nevn to helt sentrale kognitive konsepter innenfor Piagets Logiske Konstruktivisme.

- Objektpermanens
- Konservasjon

19

Hva kjennetegner Lev Vygotskijs sosialkonstruktivisme?

Konstruksjonsprosessen blir sosialt mediert. Barnas erkjennelse og kognisjon blir formet gjennom samhandling med andre mennesker og internalisering av kulturens redskaper og tenkemåter.

20

Hva menes med internalisering?

At ytre prosesser, for eksempel i form av dialoger og problemløsning i samarbeid, blir gjort indre, til en del av barnas sinn.

21

"Barn er født med en biologisk utrustning som også bestemmer den tidlige kognitive utviklingen"

Ville sosialkonstruktivistene være enige i dette?

Ja, men de ville presisert at de kogntivie ressursene barn har individuelt ikke er tilstrekkelig til at barna selvstendig kan utvikle de høyere formene for kognitiv fungering som kjennetegner voksne.

22

Hva er i den nære utviklingssonen, i følge Vygotskij?

"Oppgaver" som ikke mestres selvstendig, men som kan mestres ved hjelp.

23

Hva mener sosialkonstruktivistene Jean Lave og Etienne Wenger, når de beskriver læring som situert?

Samarbeidet mellom barn og voksne fører ikke til abstrakt læring, uavhengig av den sammenhengen læringen skjer innenfor. Den er situert i de virksomhetene der redskapene og strategiene inngår.

24

Både Logisk Konstruktivisme og Sosialkonstruktivisme beskrive 4 utviklingsfaser som er kjennetegned ved en kvalitativ forskjellig måte å fungere på. Det som skjer i løpet av disse stadiene, i følge Piaget, er at barnet løser oppgaver og får nye erfaringer som bidrar til endringer i den kogntive strukturen. Hva skjer i disse stadiene i følge Vygotskij?

Det som skjer i løpet av disse fire fasene, er at barn internaliserer kulturelle redskaper, utvikler gradvis mer kompleks tenkning og integrerer språk og intellekt.

25

Forklar hvem og hva: Nyvygotskijanere.

Vygotskij ble bare 38 år gammel, og hans tidlige død gjorde at mange av hans teoretiske synspunkter var uferdige og uklare. Russiske nyvygotskijanere som Leontiev, Zaporozhets, Galperin og Elkonin kritiserer mange sider ved Vygotskijs teori, samtidig som de fører hans tradisjon videre i en aktivitetsteori.

26

Hva menes med aktivitetsteori innenfor sosialkonstruktivismen?

I følge noen Nyvygotskijanere går barn igjennom faser i utviklingen som er kjennetegnet ved forskjellige hovedaktiviteter med sine motiver, mål og handlinger. Et tidlig motiv er å ta den i emosjonelle samspill, mens selvrefleksjon er et motiv i ungdomsalderen. I hver fase har barna mptiver og handlingsressurser til å ta del i fasens hovedaktivitet, men mestrer den ikke selvstendig. Det er den voksnes formidling som driver utviklingen.

27

Hva er hovedtesen innenfor evolusjonspsykologi?

Evolusjonspsykologiene mener mange menneskelige egenskaper og handlingsmønstre kan forklares ut fra den betydningen de har hatt for overlevelse og for overlevering av individets eller gruppens gener.

28

Hva er det størst uenighet om innen evolusjonspsykologi?

Hvor spesifikt det nevrologiske grunnlaget for menneskets kognitive fungering er.

29

Hva er etiologi?

Etiologi er studiet av dyr i deres naturlige miljø.

30

Hva er den etiologiske psykologiens grunnsyn?

At en forståelse av menneskets og andre arters utvikling må bygge på kunnskap om deres biologiske utrustning, de økologiske nisjen ulike egenskaper har utviklet seg i, og den økologiske nisjen mennesker befinner seg i i dag.

31

Gitt deres grunnsyn, hva er den vanligste metoden innen etiologien?

Feiltstudier.

32

Nevn en viktig etiologisk fundert teori innen utviklingspsykologien.

John Bowlby's tilknytningsteori.

33

Hva sier Bowlby's tilknytningsteori?

Individer med gener som bidrar til at de sikrer nærhet til sine omsorgsgivere vil ha større sjanse for å overleve frem til kjønnsmoden alder, og dermed føre sine gener videre.

34

Hva gjør Bowlby's tilknytningsteori etiologisk?

Fordi han forklarer barns tilknytning til sine foreldre med en forståelse av deres biologiske utrustning (barn trenger hjelp for å kunne overleve), den økologiske nisjen tilknytningsmekanismene ble utviklet i, og den økologiske nisjen mennesker befinner seg i i dag.

35

Hva er hovedargumentet til nativistene?

At de erfaringene barn får, ikke i seg selv er tilstrekkelige til at barn kan utvikle sikkert kunnskap om verden og bli i stand til å forholde seg til menneskene i den. Altså er genene viktigst.

36

Det er ikke noe klart skille mellom evolusjonspsykologi og sterk nativisme. Men om du skulle skille disse, hva er de forskjellige mest opptatt av?

Evolusjonspsykologene er opptatt av å forklare hvilken funksjon enhver egenskap har/har hatt for overlevelsen, mens nativistene er mest opptatt av at det er et genetisk grunnlag for vår utvikling.

37

Hva er Urie Bronfenbrenner mest kjent for?

Sin bioøkologiske modell, innenfor økologisk psykologi.

38

Urie Bronfenbrenners bioøkologiske teori består av fire deler. Hvilke?

- Prosess
- Person
- Konstekst
- Tid

39

Hva er prosessene i Bronfenbrenners bioøkologiske modell?

Prosessene omfatter samvirket mellom individ og omgivelser, og Bronfenbrenner kaller de proksimale. De utgjør hovedgrullaget for barns utvikling.

40

Hva består utvikling av, ifølge Bronfenbrenner?

Utvikling består i at samvirket mellom den aktive menneskelige organismen og mennesker, objekter og symboler i det umiddelbare miljøet over tid blir mer komplekst. Utvikling omfatter både individet og gruppen.

41

En av de fire delene i Bronfenbrenners bioøkologiske teori er person. Hva omfatter begrepet?

Personen omfatter individuelle biologiske, kognitive, emosjonelle og handlingsmessige egenskaper. Ethvert individ har i følge Bronfenbrenner tre typer kjennetegn:
- disposisjoner som kan sette i gang de proksimale prosessene innenfor et bestemt domene og i en bestemt situasjon.
- De resurssene i form av evner, erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for at de proksimale prosessene skal fungere effektivt på et gitt utviklingstrinn
- Krav som fremmer eller hemmer reaksjoner fra menneskene i omgivelsene, som kan påvirke de proksimale prosessene positivt eller negativt.

42

Hva er konteksten, i følge Bronfenbrenner?

De fire økologiske hierarkiske nivåene som til sammen utgjør barns oppvekstmiljø: mikrosystem, mesosystem, ekosystem og makrosystem.

Nivåene påvirker hverandre, og det som skjer på ett nivå henger sammen med det som skjer på de andre nivåene.

43

Hva er et mikrosystem?

Den situasjonen et individ befinner seg i på et gitt tidspunkt i livet.

44

Hva er et mesosystem?

Det er mange mikrosystem (hjem, skole, venner) som tilsammen påvirker hverandre og danner mesosystemet. Mesosystemet er individets utviklingsmessige nisje på et bestemt tidspunkt i utviklingen.

45

Hva er ekosystemet?

Ekosystemet består av situasjoner som barn ikke tar direkte del i, men sm likevel påvirker barnas atferd og utvikling

(Foreldrenes situasjon på arbeidet, muligheter for ferie, sosial støtte, osv)

46

Hva er makrosystemet?

Makrosystemet er det overordnede nivået i deet økologiske systemet. Det omfatter kulturen, samfunnsmessige institusjoner og politikken.

47

Den fjerde og siste delen av Urie Bronfenbrenners bioøkologiske teori er Tid, chronosystemet. Hvorfor er tid viktig?

Tid omfatter flere dimensjoner: individets utviklingstid, familietid, historisk tid og så videre. Tid er viktig fordi samvirkene må forekomme jevnlig over en tidsperiode, og er knyttet til mikro-meso-og makronivåene.

48

Hva har Bronfenbrenners teori bidratt med innen utviklingspsykolgien?

Den har bidratt til at man i større grad har studert barns utvikling ennenfor en bredere sosial og samfunnsmessig ramme. Den har dessuten bidratt til å tydeliggjøre hvordan overordnede politiske beslutninger kan ha betydning for det enkelte barns utvikling.

49

Hva er grunnantakelsen innen informasjonsbearbeiding?

At alle mentale fenomener kan beskrives og forklares ut fra en modell der informasjon strømmer gjennom og blir bearbeidet i ett eller flere systemer.

50

Hva er forskere innen informasjonsbearbeding opptatt av å finne ut av?

De vil finne fram til de prosessene som er virksomme når barn på ulike aldertrinn løser ulike mentale oppgaver; hvordan barn koder og bearbedier informasjonen, og hvordan enkeltprosessene endrer seg gjennom utviklingen.

51

Hva er uenighetene innenfor informasjonsbearbeiding?

Utvikling må jo forutsette en endring. De er uenige om hva det er som endrer seg.
- Prosesshastighet øker?
- Innholdet som blir bearbeidet endres?
- Bearbedingen skjer med nye strategier?
- Organisering av kunnskapen endrer seg?

52

Hva er kritisk utviklingspsykologi?

En retning inspirert av radikal sosialkonstruktivisme, feministisk teori, postmodernistisk sosiologi, og psykoanalytisk fortolkningsforståelse. De fokuserer mer på barndom som sosial konstruksjon, enn på de evnene som trer fram i barnet selv. For, i følge Erica Burman, har den individuelle utviklingsporosessen ikke en selvstendig eksistens; den er bare en konstruksjon i utviklingspsykologenes sinn.

53

Freud, Skinner, Vygotskij, Piaget og Bowlby har alle til felles at de ser på barns utvikling som en prosess som er motivert av..

.. barns streben etter tilpasning.

54

Både Piaget og Freud legger vekt på konflikt som drivkraft i utvilingen. Hva er forskjellene?

I teorien til Piaget er det konflikter mellom ulike elementer i barns oppfattelse av omverdenen; konflikter er nødvendige for integrering av kunnskap og erkjennelsesmessig utvikling. I Freuds teori er det konflikter mellom barns motiver og deres krav til seg selv, og konfliktene som bidrar til å forme utvilkingen av personligheten.

55

Både Freud og Vygotskij er opptatt av kulturen. Hva skiller?

I Freuds teori er kulturet et ubehag, noe barn må tilpasse seg mot sine egne lyster. I Vygotskijs teori gir kulturen et positivt bidrag til utviklingen og muliggjør tenkning som går ut over individets egen evne til erkjennelse.