Kapt. 8-10 Flashcards Preview

Sosiologi > Kapt. 8-10 > Flashcards

Flashcards in Kapt. 8-10 Deck (36)
Loading flashcards...
1
Q

Hva er et jeger- og sankersamfunn?

A

For 10 000 år siden levde folk i jeger og sanker samfunn. Folk vandra rundt i grupper, fordi det var tilgangen på mat som bestemte hvor de kunne oppholde seg.
Det var familiebånd som holdt dem sammen.
Oppgavene var delt mellom kvinner og menn.

2
Q

Hva betyr egalitære? Hvorfor var jeger- og sankersamfunn egalitære.

A

Det betyr at det er minimal ulikhet når det gjelder makt og privilegier. Det fantes ikke overklasser for de rike og mektige.
De jaktet på og sanket inn det de selv trengte og det ble ikke produsert overskudd for en overklasse.

3
Q

Når fikk vi framveksten av jordbrukssamfunnet? Hvor var det? Forklar hovedtrekkene ved jordbrukssamfunnet.

A

Jordbrukssamfunnet hadde sin hovedperiode fra 3000 f.kr. til 1700-1800 e.kr. i Midtøsten.
Menneskene arbeidet med jorda på en mer effektiv måte, produktiviteten økte og det ga økonomisk overskudd og grunnlag for samfunnsgrupper som ikke drev med matproduksjon. Som handelsmenn og håndverkere. Dette gjorde at mennesker kunne etablere et større og komplekse samfunn.

4
Q

Hva mener vi med industrisamfunn?

A

Industrisamfunnet er et produksjonssystem som er organisert rundt store industrielle enheter som masseproduserer varer. Der mye av produksjonsoverskuddet går mot nye investeringer.

5
Q

Hva ligger i begrepet det postindustrielle samfunnet? Hvorfor er utdanningsinstitusjonene viktig?

A

Det postindustrielle samfunn er når industrisamfunnet omdannes til et servicesamfunn basert på kunnskap og informasjon.
Utdanning står sentralt. Flere og flere tar utdanning og mye av det som produseres her er informasjon og kunnskap.

6
Q

Hva er kapitalisme?

A

Kapitalisme er et økonomisk system der produksjonsmidler er privateide og der arbeidere selger sin arbeidskraft til kapitaleiere. Frihandel og eiendomsrett er sentralt.

7
Q

Hva mente Karl Max om kapitalisme?

A

Karl Max var den største kritikeren til kapitalisme. Han mente at kapitalismen var et samfunnssystem som tjente de rike og skapte klasser. Hans definisjon for kapitalisme var at borgerskapet hadde eiendomsrett over produksjonsmidler. Han mente også at kapitalisme gjør ar arbeidere må selge arbeidskraften sin billig.

8
Q

Hvilket bånd mente Max Weber det var mellom kapitalisme og religion?

A

Max Weber mente at drivkraften bak kapitalismens utvikling var knyttet til hvordan protestantismen utviklet seg i Europa.
Han mente at mange oppfattet arbeid som et kall.
Arbeid til Guds ære gjorde at folk samlet seg kapital.

9
Q

Hva var de tre store endringsprosessene i verden?

A

De to første var jordbrukssamfunnet og industrisamfunnet. Den tredje kom med informasjonsteknologien. I dette samfunnet er teknologi en viktig drivkraft i samfunnsutviklingen. Det har lagt grunnlag for det postindustrielle samfunn som nå vokser fram.

10
Q

Hva kjennetegner kunnskaps- og informasjonssamfunnet?

A

Betegnelsen sier noe om at produksjonen av varer og tjenester er basert på en høyt utdannet befolkning og mye av det som produseres kalles informasjon.

11
Q

Hva mener vi med primærnæring?

A

Det er næringer som utnytter naturen. Det omfatter jordbruk, gruvedrift, skogbruk og fiske. 3% av sysselsatte jobber i primærnæring.

12
Q

Hva var det store hamskiftet?

A

Det var samfunnsendringene som skjedde da folk flyttet fra bygda til byen og startet å arbeide i industri.

13
Q

Hva er sekunder næring?

A

Det er tradisjonell industri. Det vil si de som jobber med å bearbeide råvarer. Som for eksempel industri, olje og gass. 21% av sysselsatte jobber i sekundærnæring.

14
Q

Hva er statens pensjonsfond?

A

Det er fond som bygges og deles opp av oljeinntektene som ikke blir brukt av statsbudsjettet. det ble opprettet fordi man ikke ønsker inflasjon eller eldrebølge

15
Q

Hva er tertiærnæringene?

A

Tertiærnæringene omfatter service næringer. Altså næringer som istedet for varer tilbyr tjenester. For eksempel hotell- og Resturant bransjen, undervisning og sykehus. 75% av de Sysselsatte jobber i tertiærnæringen.

16
Q

Hva menes med kvartærnæringene?

A

Det er de som samler, bearbeider og formidler informasjon videre. For eksempel journalister, programmere og markedsførere.
De har vokst mye i det siste og de er et godt eksempel på at dagens samfunn er et informasjonssamfunn.

17
Q

Hva er årsakene til at det har vært en økning i andelen sysselsatte innenfor tertiærnæringene

A

-Endringer i næringsstrukturen henger sammen med endringer i samfunnet.
-Vi har opplevd en økonomisk framgang som har ført til at både private inntekter og statens inntekter har økt.
AVi har fått bedre råd og vi bruker mer penger på varer og tjenester.

18
Q

Hva er arbeid?

A

Arbeid er posisjoner i arbeidslivet/yrkeslivet som gir inntekt.
Noen kan være uenige i denne definisjonen fordi den kan nedvurdere noen ulønnede aktiviteter.

19
Q

Hva er forskjellen på selvstendig næringsdrivende og lønnsmottakere?

A

Selvstendig næringsdrivende er folk som driver egen praksis. Mens lønnsmottakere er de som er ansatt i privat eller offentlig sektor

20
Q

Hva er offentlig og privat sektor?

A

Offentlig sektor er anstalter som styres av staten eller kommunen.
Privat sektor er butikker, restauranter og lignende som styres av privat eiere.

21
Q

Hva menes med sysselsatte?

A

Det er personer med inntektsgivende arbeid.

22
Q

Hva er arbeidsstyrken?

A

Summen av de Sysselsatte og arbeidsledige

23
Q

Hvorfor arbeider vi?

A
 • Arbeid er en gode og det bidrar til å skape ulikhet og forskjeller mellom mennesker.
 • Arbeid er også viktig for å skaffe andre gode i samfunnet.
 • Mennesker er sosiale, vi liker å være rundt andre mennesker. Arbeid gir muligheten til å møte andre mennesker.
 • Vi liker også utfordringer og gjøre noe meningsfylt.
24
Q

Hva mener vi med et kjønnsdelt arbeidsmarked?

A

Et skjønsdelt arbeidsmarked er et arbeidsmarked der yrker er enten manns eller kvinnedominerte stillinger.

25
Q

Hva menes med at kvinner kan ha en løsere tilknytning til arbeidsmarkedet enn menn?

A

Kvinner legger mer vekt på muligheten for å kombinere arbeid og familie enn menn. Derfor kan du man si at de fleste som jobber deltid er kvinner.

26
Q

Hva menes med automatisering?

A

Med automatisering mener vi i at maskiner tar over arbeidsoppgaver som mennesker pleide å gjøre før.

27
Q

Hva menes med spesialisering?

A

Spesialisering betyr at det nå er flere som arbeider innen et område enn før.

28
Q

Hva er arbeidsdeling?

A

Arbeidsdeling betyr at oppgaver som før var gjort av en eller få personer nå blir gjort av flere.

29
Q

I perioden rundt den industrielle revolusjon ble menneskenes forhold til arbeid på mange måter endret forklar og gi eksempler på det.

A

Det ble et klarer å skille mellom arbeidstid og fritid. Før så brukte de så mye tid det var nødvendig for å løse oppgavene deres, men nå så er vi bundet til arbeidet vårt i et bestemt tidsperiode.

30
Q

Hvilke muligheter ga kunnskapssamfunnets arbeidstid?

A

Kunnskapssamfunnets arbeidsliv gir muligheter for gode arbeids og samværsformer. Det gir arbeidstakere muligheter til innflytelse og medvirkning i prosessen, livslang læring og stadige oppgaver.

31
Q

Gi eksempler på det som kjennetegner det nye arbeidslivet?

A
 • det er fokus på kunden
 • måten arbeids oppgaver løses på har forandret seg. Nå skjer mye av arbeidet i team og folk jobber sammen i nettverk.
 • Mange arbeidstakere opplever endringer i løpet av karrieren.
 • det har også blitt mindre slakk i arbeidslivet
32
Q

Hva kjennetegner det vi kan kalle kunnskaparbeid?

A
 • Serviceorientert
 • Likeverdig
 • Medvirkningsbasert
 • Dialogisk
 • Endringsbasert
33
Q

Hva ligger i begrepet fremmedgjøring?

A

Med fremmedgjøring menes det at arbeidere blir isolert og de opplever ikke helheten med arbeidslivet. De blir slaver av bedriften

34
Q

Hvem sto bak Scientific Management? Hva er et mekanisk menneskesyn?

A

Frederick Taylor utviklet teorien Scientific Management han hadde et mekanisk menneskesyn.
Det innebærer at arbeiderne kunne sammenlignes med maskiner. Fordi arbeidere er late og kan styres som maskiner.

35
Q

Forklar hovedtrekket ved Scientific Management?

A
 • Velg en del arbeidere og gi dem en oppgave.
 • Mål med stoppeklokke tiden det tar å utføre oppgaven.
 • Eliminer alle gale bevegelser.
 • Sett sammen en perfekt mal som skal følges.
36
Q

Hva er human Relations?

A

Human Relations er en teori med motsatt syn til Scientific management. Den ble utviklet i mellomkrigstiden.
Her setter man mer pris på et sosialt miljø i arbeidslivet der arbeidere kan snakke sammen og bli kjent for å øke tryggheten. Arbeidere bør også være med å ta viktige beslutninger.