Keats Day 1 Flashcards Preview

Mandarin > Keats Day 1 > Flashcards

Flashcards in Keats Day 1 Deck (34):
1

Special

特点 tèdiǎn

2

Superficial, poser

装 zhuāng

3

Independent

独立 dú lì

4

Famous

出名 chūmíng

5

Smart child

神童 shéntóng

6

Training

培训 péixùn

7

Immigrants

移民 yímín

8

Difference

差别,区别 chābié, qūbié

9

Must

必须 bìxū

10

Innocent, normal

小清新 xiǎoqīngxīn

11

Suburbs

郊区 jiāoqū

12

Salty

咸 xián

13

Relatives

亲戚 qīnqi

14

Temporary sadness

伤心,难过 shāngxīn, nánguò

15

Wide

宽 kuān

16

To want

愿意 yuànyì

17

Strong flavor

浓厚

18

Ingredient

调料 tiáoliào

19

Adjective

形容词 xíngróngcí

20

Any

任何 rènhé

21

To take out / remove

省略 shěnglüè

22

Method

方法 fāngfǎ

23

Required

要求 yāoqiú

24

Law

定律 dìnglǜ

25

Minorities

少数名族 shǎoshùmíngzú

26

Inner sadness

悲伤,痛苦 bēishāng, tòngkǔ

27

Near

靠近 kàojìn

28

Experience

经历 jīnglì

29

Homesick

恋家 liàn jiā

30

To renew a contract

续签 xùqiān

31

Light flavor, not spicy

清淡 qīngdàn

32

Beijing, Shandong food

鲁菜 lǔcài

33

Sichuan food

川菜 chuāncài

34

Narrow

窄 zhǎi