Keats Day 2 Flashcards Preview

Mandarin > Keats Day 2 > Flashcards

Flashcards in Keats Day 2 Deck (47):
1

to print

打印

dǎyìn

2

small street (Huntongs in Beijing)

小巷子
xiǎoxiàngzǐ

3

beach

沙滩

shātān

4

rock climb

攀岩

pānyán

5

exercise

锻炼

duànliàn

6

mountain range

山脉

shānmài

7

rule

规则

guīzé

8

outdoor sports

户外运动

hùwàiyùndòng

9

fishing

钓鱼


diàoyú

10

patience

耐心

nàixīn

11

frustrated

沮丧

jǔsàng

12

camping

野营

yěyíng

13

fog14

dangerous

危险

wēixiǎn

15

deepshēn

16

shallowqiǎn

17

opposite

(unknown)

18

colors

色彩

sècǎi

19

tone

声调

shēngdiào

20

too bad!

太糟了!

tài zāo le

21

genres

类型

lèixíng

22

rhythm

旋律

xuánlǜ

23

jazz

爵士

juéshì

24

to describe

描述

miáoshù

24

exciting

兴奋

xīngfèn

25

comfortable

舒服

shūfu

26

Tranquil

平静

píngjìng

27

lyrics

歌词

gēcí

28

to disband

解散

jiěsàn

29

a concert

演唱会

yǎnchànghuì

30

concert tour

巡演

xúnyǎn

31

to spend strength

花费体力

huāfèitǐlì

32

to spend

花费

huāfèi

33

physical

体力

tǐlì

34

freedom

自由

zìyóu

35

Optimistic

乐观

lèguān

36

depending on...

根据, 依据

gēnjù, yījù

37

price

价钱
jiàqian

38

hiking

徒步旅行

túbùlǚxíng

39

steep

陡峭

dǒuqiào

40

one way (simple way)

单边

dānbiān

41

belong to

属于

shǔyú

42

poundbàng

44

To have interest in

感兴趣
gǎnxìngqù

45

To notice

注意到
zhùyìdào

我们没注意到她的悲伤。

46

To continue

继续
jìxù

她母亲将继续工作。

47

Pessimistic

悲观