Kjemiske reaksjoner (Kapittel 1) Flashcards Preview

Min Kjemi > Kjemiske reaksjoner (Kapittel 1) > Flashcards

Flashcards in Kjemiske reaksjoner (Kapittel 1) Deck (20):
1

Hva er valenselektroner?

De ytterste elektronene i et atom.

2

Hvilken atommodell bruker vi i dag?
Hvilken ble brukt tidligere?

I dag bruker vi atomskymodellen som er bygd mye på Bohrs atommodell.

Tidligere brukte vi Bohrs atommodell ved at elektronene går i bane i bestemte skall rundt kjernen.

3

Hva er et grunnstoff?

Et grunnstoff er et stoff som ikke er bygd opp av andre stoffer. Grunnstoff har et bestemt antall protoner i kjernen.

4

Hva er et isotop?

En variasjon av et grunnstoff. en isotop har det samme antallet protoner som det "orginale " grunnstoffet men et ulikt antall nøytroner.

5

Hva er oktettregelen?

Alle atomer ønsker å fylle det ytterste skallet sitt med 8 elektroner fordi de da er mest stabile.

6

Hva er elktronegativitet?

Evnen et atom har til å trekke til seg elektroner.

7

Hva er en dipol?

En dipol er et molekyl der polare bindinger og molekylets oppbygning gjør at molekylet har en positiv og en negativ ende.

8

Hvilke tre former kan et stoff forekomme i?

Fast form (s), væske (l), og gass (g)

9

Hva er sammenhengen melllom masse (m), Molar masse (Mm) og stoffmengde (n)?

m=Mm*n
og
n=m/Mm

10

Hva er reaksjonsfart?

Hastigheten til en reaksjon. (Hvor raskt en reaksjon skjer)

11

Hvilke faktorer kan påvirke reaksjonsfarten?

1. Temperatur
2. Overflate
3.Konsentrasjon
4.Katalysatorer

12

Hva er aktiveringsenergi?

Aktiveringsenergien er den energien partiklene må ha for å kunne danne et aktivert kompleks og dermed starte en reaksjon.

13

Hva skjer når to molekyler reagerer med hverandre?

1. Først må molekylene kollidere med hverandre i en gunstig vinkel
2. De må overkomme aktiveringsenergien for å kunen danne et aktivert kompleks
3. Når det aktiverte komplekset inntreffer frigis det energi hvis reaksjonen er eksoterm og energi tas opp hvsi reakssjonen er endoterm.

14

Hva skjer i en eksoterm reaksjon?

Energi blir frigitt (Delta H <0)

15

Hva skjer i en endoterm reaksjon?

Energi blir tatt opp (Delta H >0)

16

Hva er en spontan prosess og hva skjer med entropien og entalpien i en slik prosess?

En spontan prosess er en reaksjon som skjer av seg selv. Entropien (uordenen) vil øke i spontane reaksjoner.

17

Hva er entalpi?
Hva er entalpiendring?

Entalpi er varmeinnholdet i et system.

Entalpiendring er energi som blir overført ved varme.

18

Hva er kjemisk likevekt?

Kjemisk likevekt får vi når alle stoffene som deltar i en (reversibel) reaksjon er tilstede samtidig.

Ved kjemisk likevekt er reaksjonshastigheten like stor begge veier i reaksjonslikningen.

19

Hva er Le Châteliers prinsipp?

Le Châteliers prinsipp sier at hvis likevekten utsettes for en ytre påvirkning vil likevekten bli forskjøvet sånn at påvirkningen blir motvirket.

20

På hvilke måter kan vi forskyve likevekten?

1. Vi kan endre konsentrasjonen
2. Vi kan endre trykket
3. Vi kan endre temperaturen

Katalysatorer påvirker ikke likevekten på denne måten!