Organisk kjemi (kapittel 5) Flashcards Preview

Min Kjemi > Organisk kjemi (kapittel 5) > Flashcards

Flashcards in Organisk kjemi (kapittel 5) Deck (63):
1

Hva er en organisk forbindelse?

En forbindelse som inneholder karbon.
(Med untakk av CO, CO2, H2CO3 og HCN)

2

Hvorfor finnes det så mange organiske forbindelser i forhold til uorganiske forbindelser?

- Karbonatomet har fire valsenselektroner. Det gjør at det lett kan binde seg til andre atomer

- Kan danne lange rekker av karbonatomer i tilleg til å bindes med andre atomer.

3

Hva er en funksjonell gruppe?

En funksjonell gruppe er de delene av et molekyl som bestemmer egenskapene til stoffet.
(Feks har alkoholer den funksjonelle gruppen -OH, og karboksylsyrer -COOH)

4

Hva er et hydrokarbon?

En organisk forbindelse som består bare av hydrogen og Karbon

5

Hva er alifatiske hydrokarboner?

Karbontomer som er bundet sammen i åpne kjeder. (ikke lukket i sirkel feks)

6

Hva er alkaner?

Hydrokarboner der det bare er enkeltbindinger mellom karbonatomene.

7

Nevn de 5 første alkanene og deres molekylformel.

Metan (CH4), Etan (C2H6), Propan (C3H8), Butan (C4H10), Pentan (C5H12)

8

Hva er den generelle formelen for alkaner?

CnH2n+2

9

Hva er strukturisomeri?

Forskjellige variasjoner i struktur i et molekyl selv om molekylformelen er den samme.

10

Hva er alkener?

Hydrokarboner som har minst dobbeltbinding mellom to karbonatomer.

11

Hva er den generelle formelen for alkener?

CnH2n

12

Hvordan navnsetter vi Alkaner?

1. Gjenkjenn stammolekylet og navngi etter hvor mange C atomer det er i stammolekylet. endingen er -an
2. Evt sidegrupper gis navn etter antallet C-atomer i dem . Vi skriver det laveste, mulige tallet forran sidegruppenavnet for å indikere hvor sidegruppen utgreiner seg.
3. Sidegruppnavnet får endingen -yl
4. Ordnes i alfabetisk rekkefølge hvis det er flere ulike sidegrupper
5. Hvis det er like sidegrupper skriver vi gruppenavnet bare en gang og bruker et tallord som di-, tri- osv for å indikere hvor mange det er. Vi setter lavest mulig tall forran for å indikere plassering.

13

Hva kjennetegner Alkylhalider?

De er hydrokarboner som har blitt halogenerte.
De inneholder et eller flere halogener.

Feks: CHCl3, CCl4, CH2CL2

14

Hva er et halogen?

Et grunnstoff ifra periode 17 i periodesystemet

15

Hva blir alkylhalider ofte brukt til?

Blir/ble ofte brukt som
1. Løsemidler til upolare stoffer
2. Spraybokser
3. Insektsmiddel

16

Hva er den funkjsonelle gruppen i alkoholer?

-OH. Et alkohol inneholder en eller flere -OH grupper. (hydroksylgrupper)

17

Hvilke egenskaper har alkoholer?

1. brennbare
2. løselige i vann (ved kortere karbon-kjeder pga den polar. Blir mindre løselige jo lengre karbonkjeden er
3. Høye kokepunkter (pga OH gruppen kan danne hydrogenbininger. Jo flere OH grupper, jo flere hydrogenbindinger)
4

18

Nevn noen viktige alkoholer

Metano
Fenoler
Etanol
glykol
glyserol

19

Hva er arener?

Arener er hydrokarboner som inneholder en eller flere benzenringer. Også kalt aromatiske hydrokarboner pga ofte har en aromatisk lukt.

20

Hvordan navnsetter vi hydrokarboner. (korte trekk)

Vi navnsetter stammolekylet (den lengste karbon-kjeden) og gir "fornavn" til evt sidegrupper. Stammolekyllet skal alltid inneholde den funksjonelle gruppen i hydrokarbonet.

21

Hva deler vi alkoholer inn i?

Primær, sekundær og tertiær, ettersom hvor mange andre karbon molekyler CH2OH-gruppen er bundet til

Vi deler også inn i enverdige, toverdige og flerverdige alkoholer, ettersom de inneholder en, to eller flere OH-grupper

22

Hva er den funksjonelle gruppen i en eter?

R-O-R. Et oksygenatom budet til to alkylgrupper.

23

Hva er navnet på CH3-O-CH2-CH3?

Etylmetyleter

24

Hvordan navnsetter vi etere?

1. I enkle etere settes det navn på begge gruppene som er bundet til oksygenet.
2. Settes i alfabetisk rekkefølge og med endelsen - eter
3. Ved mer kompliserte etere tar vi den enkleste gruppen sammen med oksygenatomet og gir det endelsen -oksy (metokys, etoksy, fenoksy..)
4. Hvis vi bruker -oksy regelen blir det ikke lengre hovednavnet, men settes forran navnnet som skal komme etterpå.

25

Er etere løselige i vann? Forklar

Nei etere er ikke løselige i vann. Det er fordi etere er upolare. Oksygenet er bundet til karbonkjeder så det er ikke stor forskjell i elektronegativitet og det blir upolart og dermed ikke løselig i vann. det løser seg derimot godt med andre upolare stoffer.

26

Hvordan blir estere dannet?

Estere blir dannet når en karboksylsyre og et alkohol reagerer med hverandre.
Denne reaksjonen kalles en kondensreaksjon. Det avspaltes vann.

27

HVa er den funksjonelle gruppen i estere?

-COO- . Karbonatomet har en dobbeltbinding til det ene Oksygenatomet.

28

Hvordan navnsetter vi estere?

1. Vi setter sammen alkoholdelen (med endelse -yl) og karboksyldelen (med endelse -at).

2. Alkoholdelen skrives alltid først i navnet, men srttes sist i strukturformelen (etter -COO- )

3. Vi regner -COO- delen inn i karboksylsyren

eksempel:
CH3-COO-CH3 => metyletanat
CH3-(CH2)2-CH2-COO-CH2CH2CH3 => propylpentanat

29

Hvorfor løser ikke estere seg i vann?

Fordi estere er upolare molekyler.

30

Hva er et amin?

Et amin er et molekyl dannet utifra NH3 (ammoniakk) der en eller flere av hydrogenatomene er byttet ut med alkylgrupper.

Feks: CH3-NH2 =>
(CH3)2-NH
(CH3)3-N

31

Hva er den funksjonelle gruppen i aminer?

-NH2

32

Hva kan vi dele aminer inn i?

Primær, sekundær og tertiær amin, ettersom hvor mange alkylgrupper som er bundet til nitrogen-atomet

33

Hvilken prinsipiell forksjell er det mellkm måten vi karakteriserer alkoholer som primære og aminer som primære, sekundeære og tertiære på?

I alkoholer angir vi primær, sekundær osv.. ut ifra hvor mange andre C-atomer det C-atomet som har OH gruppen, er bundet til. I aminer derimot er det heller hvor mange akylgrupper som er bundet til nitrogenet.

34

Hvordan er vanløseligheten til aminer? Hvorfor?

De fleste løser seg godt i vann fordi de er polare molekyler. Nitrogen er mye mer elektronegativt enn hydrogen, så så lenge det er et hydrogenatom bundet til nitrogenet vil det bli et polart molekyl og derfor kunne løse seg i vann.

35

Hvorfor er aminer baser?

Fordi det frie elektronparet kan lett binde seg til et hydrogenion!

CH3NH2 + H2O => CH3NH3+ + OH-

36

HVa brukes aminer til?

1. Som råstoff i produskjon av andre kjemiske stoffer
2. kosmetikk, smørevæske, pesticider

37

Hva er en aminosyre?

En forbindelse som har både en aminogruppe (NH2) og en karboksylgruppe (COOH).
Aminosyrer er amfotære (kan reagere som base og syre)

38

Hva er aromatsike aminer?

Aminer som inneholder en benzenring er aromatiske aminer.

39

Gi et eksempler på hvor vi finner aromatiske aminer

I nervesystemet vårt fungerer aromatiske aminer som transmittorer mellom nervecellene.

40

HVilke typer isomeri har vi?

Strukturisomeri og Stereoisomeri

41

På hvilke måter kan vi ha strukturisomeri?

1. Karbonkjeden kan være bygd opp forskjellig
(Pentan (C5H12) og 2-metylbutan (C5H12) har forskejellige karbonkjeder)

2.Den funkjsonelle gruppen kan sitte på forskjellige plasser.
(Propan-1-ol eller Propan-2-ol)

3. Molekylene kan ha ulike funkjsonelle grupper
(CH3-CH2-OH => Etanol)
(CH3-O-CH3 => Dimetyleter)

42

PÅ hvilke måter kan vi ha stereoisomeri?

1. Cis-trans-isomeri
(Et molekyl som inneholder en dobbeltbinding kan ikke rotere om seg selv.
Cis = bestemte atomer/grupper er på samme side
Trans = bestemte atomer/grupper er på motsatt side

2. Speilisomeri
Når et molekyl inneholder et eller flere C-atomer som er bundet til 4 forskjellige atomgrupper, kan vi få speilisomeri.

43

Hvorfor kalles alkaner for mettede forbindelser?

Fordi de ikke er særlig reaktive. De er "mette"

44

Hvorfor kaller vi alkener og alkyner for umettede forbindelser?

Fordi dobbel/trippelbindingene deres gjør at de kan reagere med andre stoffer.

45

Hvor finner vi som oftest alifatiske hydrokarboner?

1. Alkaner finnes oft i råolje og naturgass
2.Alkener og alkyner framstilles ofte av råolje og naturgass ved en prosess som heter krakking
(da blir alkaner brutt til kortere kjeder slik at det dannes alkener og alkyner)

46

Er hydrokarboner løselige i vann?

Nei, de er upolare molekyler. Jo lengre karbonkjedene r jo mer hydrofobe blir de. ("vannskrekk")

47

Hva brukes ofte alkaner til?

Alkaner brukes ofte til Olje, gass, bensin, brensel, parafin, disel

48

Nevn to måter vi kan avgjøre om en ukjent forbindelse er mettet eller umettet.

1.Flammetesten :
Mettede forbindelser brenner med en klar flamme, men umettede forbindelser soter ofte (Sot=karbon)
Det er fordi dobbelt og trippeltbindingene er så reaktive at ksygenet ikke kommer fort nok til og vi får ufullstendige forbrenninger! C, CO og tjære.

2. Brom-testen:
Vi kan tilsette dråper med Brom til en ukjent forbindelse. Ved umettede forbindelser vil brom miste sin brunfarge.

49

Hva er en benzenring?

En ring bestående av 6 karbonatomer bundet til hvert sitt hydrogenatom og to andre karbonatomer.

50

Hva er aldehyder?

En forbindelse der OH-gruppen i et alkohol har blitt omdannet til en karbonylgruppe (>C=O (eller >CO))

Den funksjonelle gruppen blir da H-C=O ,( -CHO)

51

Hva er ketoner?

Forbindelser som inneholder en karbonylgrupper som er bundet til et Karbonatom å begge sider
>CO blir den funksjonelle gruppa

52

Hvordan navnsetter vi aldehyder?

På samme måte som med alkoholene bare med endelsen -al.
Aldehydgruppen sitter altid på enden av en karbonkjede.

Eksempel:
HCHO => Et karbonatom , metanal
CH3-CH(CH3)-CH2-CHO => lengste kjeden er 4 karbonatomer, en metylgruppe ved 3. Karbonatom.
=> 3-metylbutanal

53

HVordan navnsetter vi ketoner?

Den lengste karbonkjeden som er knyttet til karbonylgruppen (>C=O) blir stammolekylet og får endelsen -on

Eksempel:
CH3-CO-CH3 => Propanon
CH3CH2-CO-CH3 => Butanon

54

Nevn noen vanlige aldehyder og deres egenskaper og kjennetegn.

1. Metanal - Dannes ved oksidasjon av metanol.
- Desinfiserende
- forlenger holdbarheten til matvarer
- fargeløs gass
- karakteristisk lukt

2.Benzaldehyd
- Aromatisk aldehyd
- Fargeløs væske
- lukt av bitre mandler

3. Vanilin
- Aromatisk aldehyd
- GIr vanilje smaken i vanilje is
- Brukes ofte til essenser og smakstilsetninger

55

Nevn noen vanlige ketoner og deres egenskaper og kjennetegn.

1. Propanon (aceton)
- Dannes ved oksidasjon av propan-2-ol.
- Fargeløs væske
-KOkepunkt på 56*C
- Karakteristisk lukt
- Brukt som løsemiddel
- utgansstoff for produksjon av andre stoffer

2. Butandion
- Gul, flytende væske
- Osteaktig duft
- Det som får føtter og gammel svette til å lukte ost

56

HVa er en karboksylsyre?

Forbindelse som inneholder et C-atom som har en dobbetlbinding til O, i tilleg til å være bundet til et O-atom og H-atom.

Den funkjsonelle gruppen blir -COOH. (karboksylgruppe)

57

HVordan navnsetter vi karboksylsyrer?

1. Vi finner stammolekylet utifra den lengste karbonkjeden og gir den endelsen -syre
2. -COOH skal alltid numereres som nummer 1
3. HVis det er flere syrer gir vi navnet di, tri osv..
4. - COOH skal ha endelsen -syre uansett hvilke andre grupper som er i forbindelsen.

Eksempel:
CH3CH2COOH => propansyre
CH3CH(OH)COOH => 2-hydroksypropansyre

58

Hvordan dannes karoksylsyrer?

Ved oksidasjon av primær alkoholer.

59

Karboksylsyrene har høye kokepunkter. Hva kan det komme av?

Karboksylsyrene kan danne hydrogenbindinger med hverandre. Dette gjør at kokepunktene deres er høye.

60

Hva slags syrer er karboksylsyrer?

Svake syrer (de protolyserer ikke fullstendig <100%)

61

Er karboksylsyrer løselige i vann?

Så lenge karbonkjedene er relativt korte vil de være løselige i vann, pga den polare COOH gruppen. Men jo lengre karbonkjeden blir jo mer dominerende blir den hydrofobe delen.

62

Hva kaller vi karboksylsyrer med flere karbonatomer enn 3 i stammolekylet?

Fettsyrer. Vi finner de ofte i fett i naturen.

63

Hva er forskjellen på mettede fettsyrer og umettede?

Mettede fettsyrer har bare enkeltbindinger seg imellom mens umettede har minst en dobbel eller trippelbinding i KArbonkjeden.