La Dimensió Simbòlica Flashcards Preview

Filosofia > La Dimensió Simbòlica > Flashcards

Flashcards in La Dimensió Simbòlica Deck (30):
1

Què és el llenguatge?

El llenguatge és la forma en que ens relacionam tant amb nosaltres mateixos com amb allò que no som nosaltres mateixos.

2

Què va dir Darwin sobre l'ésser humà?

Darwin va apuntar que érem un animal més, producte de l'evolució per selecció natural i que provenim d'altres espècies d'animals.

3

Què va fer Sigmund Freud en respecte al llenguatge?

Sigmund Freud va dinamitar la idea del Jo, dotant-lo d'un aire de misteri.

4

Què són els símbols?

Els símbols són eines de significació compartides que ens permetran enriquir-nos els uns als altres amb gran eficàcia. I a més, són signes que a més de convencionals són arbitraris.

5

Què li passaria a un món sense símbols?

Un món sense símbols estaria limitat a allò que és present. Per això els humans tenim certa excepcionalitat, perque constam de la capacitat d'anar més enllà del que tenim davant.

6

Què és el codi lingüístic?

És el sistema de codis que resulta més rellevant per als humans; per la seva plasticitat i capacitat.

7

Què va proposar Noam Chomsky?

Va proposar l'existència d'una capacitat lingüística innata en les persones.

8

Com pot un infant dominar una llengüa?

Un infant pot dominar una llengüa perquè els adults amb qui conviu o l'enrevolten la utilitzen i la hi ensenyen.

9

Que els passa als infants abandonats respecte al llenguatge?

Davant la manca d'adults, aquests infants no van poder aprendre una llengua quan eren petits i despres els que van intentar ensenyar-la-hi, van tenir grans dificultats.

10

Què és l'etapa crítica?

Es el moment en el desenvolupament d'un infant, en el qual l'aprenentatge d'una llengua és fàcil i natural.

11

Què és la gramàtica generativa?

La gramàtica generativa és la base de totes les llengües del mon.

12

En què consisteix la funció bàsica de les paraules?

La funció bàsica de les paraules consisteic a ocupar el lloc d'objectes i fer que el nostre interlocutor els interpreti a la seva ment.

13

A quina concepció neix associada la concepció referencialista del llenguatge?

Neix associada a una concepcio realista del coneixement.

14

Qui són els principals representants de la concepció logicista del llenguatge en el segle XX?

Són els filòsofs del Cercle de Viena.

15

Què va publicar el primer Wittgenstein?

El primer Wittgenstein va publicar el "Tractatus logico-filosoficus".

17

Quina idea es defensava en el "Tractatus logico-filosoficus"?

Es defensava la idea que el llenguatge és una mena d'imatge dels fets que es produeixen en la realitat.

18

Què es diferencia al Tractatus?

Al Tractatus es diferencia entre els fets i les coses.

19

Per què està format el llenguatge segons el Tractatus?

Segons el Tractatus, el llenguatge està format per frases que afirmen o neguen alguna cosa.

20

Què són les proposicions elementals?

Són les afirmacions que es refereixen a fets bàsics.

21

Què són les proposicions complexes?

Són combinacions de proposicions simples.

22

Quina és la funció de la filosofia?

Segons el pensafor austríac, funció de la filosofia és aclarir quin tipus de coses són les que podem dir amb sentit.

23

Què són les Tautologies?

Són proposicions que sempre són veritables.

24

Què són les contradiccions?

Són les proposicions que són sempre falses.

25

Són tautologies les proposicions que parlen de la realitat?

No, aquestes són indefinides.

26

Que defensaven els referencialistes i els logicistes?

Aquests defensaven la idea que el llenguatge que utilitzem habitualment no és correcte.

27

Quina és la idea bàsica del segon Wittgenstein?

La seva idea bàsica és que el significat dels mots està associat a l'ús que en fem d'ells.

28

Què pot passar-li a un mot depenent del joc del llenguatge en què el fem servir?

Que el mateix mot pot significar coses diferents.

29

Quina és la nova tasca que atorga Wittgenstein a la filosofia?

Li atorga la tasca d'analitzar quins són els usos del llenguatge.

30

Què és el relativisme lingüístic?

És una tesi defensada per Sapir i Whorf. Aquesta defensa que els diferents llenguatges determinaran maneres diferents de viure el món, ja que el pensament només es concreta en paraules.

31

Quin és l'error fonamental del Tractatus?

L'error fonamental és que amb el llenguatge feim molt més que designar coses i parlar de fets. Per tant, la pregunta que cal plantejar no és què signifiquen els mots, sinó com els fem servir.