lagar och principer Flashcards Preview

operativ juridik > lagar och principer > Flashcards

Flashcards in lagar och principer Deck (14)
Loading flashcards...
1

den humanitära rätten

a. Reglerar krigföringen dvs. stridsmedel och stridsmetoder samt skydd för personer som är sjuka, sårade eller skadade, krigets offer, liksom för civila och civila objekt.

b. Syftar till att begränsa lidandet samtidigt som den beaktar militära behov av handlingsfrihet.
Militär nödvändighet = åtgärder som är absolut nödvändiga som ett effektivt svar på det föreliggande hotet och som ligger inom proportionalitetsprincipen.

c. Reglernas innehåll och omfattning skiljer sig vid internationell/icke internationella väpnade konflikter.

d. Haag och Genèveregler

2

Haagregler

Haag – regler om stridsmedel och metoder.
Förbjud mot användande av giftiga, kvävande eller liknande gaser och bakteriologiska stridsmedel. Förbud mot utveckling, produktion, innehav och användande av kemiska vapen, förbud mot anti-personella minor, klusterammunition, skydd mot kulturföremål

3

Genèveregler

Genève – regler till skydd för kriget offer.
Ger skydd mot personer som inte deltar eller inte längre deltar i striderna. Skydd för bl.a. sårade och sjuka kombatanter, skeppsbrutna, krigsfångar personal involverad i fredsinsatser, civila, sjukvårds- och själavårdspersonal, humanitär hjälppersonal, personal i fredsinsats, journalister samt deras objekt. Kulturobjekt samt den naturliga miljön har också skydd.

4

Ockupationsrätten

regler om ockupation finns i Genèvekonventionen och tilläggsprotokoll

5

Neutralitetsrätten

reglerar neutrala staters rättighet och skyldighet vid krig och internationella väpnade konflikter.

6

mänskliga rättigheter

reglerar individers rättigheter och staters utövande av offentlig makt över enskilda individer. Gäller alltid.
Kompletterar under väpnad konflikt de regler inom den humanitära rätten. Den humanitära rättens reglerar har företräde(lex specialis) framför de mänskliga rättigheterna under en väpnad konflikt.
Vid väpnad konflikt eller nödläge som hotar en stats existens får om det är oundvikligen nödvändigt, vidta åtgärder som innebär inskränkning i flera av de mänskliga rättigheterna. Vissa grundläggande rättigheter får INTE inskränkas ens i krig.

7

Martensklausulen

En länk mellan traktatbaserad rätt och sedvanerätt i att den erkänner att det inte går att skapa heltcäkande regler för alla typer av militär verksamhet i krig, men att vissa grundläggande hänsynstaganden måste följas.
Även om en fråga inte är traktatreglerad gäller alltid de folkrättsliga grundsatserna. Vidare att även det som uttryckligen inte är förbjudet enligt krigets lagar inte nödvändigtvis är tillåtet.
(Stater har inte en oinskränkt rätt att välja stridsmedel eller stridsmetod. )

8

S:t Petersburgsdeklarationen

beskaffenheten av de projektiler som i krig må användas. Förbjudet med övervåld

9

Haagdeklarationen

förbud mot halvmantalde kulor och kulor med inskärningar. Förbud mot vapen som orsakar onödigt lidande →sedvanerätt

10

Haagkonventionen

huvuddelen anses utgöra sedvanerätt och utvecklats i Genèvekonventioner.
a. Lagar och bruk i lantkrig med tillhörande lantkrigsreglementet
b. Neutrala makters och personers rättigheter och förpliktelser under ett lantkrig
c. Fientliga handelsfartygs behandling vid fientligheters utbrott
d. Handels fartygs omdaning till krigsfartyg
e. Bombardemang i krigstids med sjöstridskrafter
f. Vissa inskränkningar i utövandet av rätten till uppbringning i sjökrig och
g. neutrala makters rättigheter och skyldigheter i händelse av sjökrig

11

folkmordskonventionen

folkmord är ett brott mot internationell rätt. Förbudet är sedvanerättsligt förankrat.

12

1949 års Genèvekonventioner

Syftar till att skydda krigets offer. Dessa ska åtnjuta ett omfattande skydd. Konventionerna är i sin helhet tillämpliga i internationella väpnade konflikter, och genom den gemensamma artikel 3, delvis i icke-internationella väpnade konflikter.
- I: Genèvekonventionen – sårade och sjuka kombattanter och de som behandlar dem (även deras tillhörigheter) inte får anfallas utan ska respekteras och skyddas.
- II: Genèvekonventionen - sårade och sjuka kombattanter till sjöss och de som behandlar dem (även deras tillhörigheter) inte får anfallas utan ska respekteras och skyddas.
- III: Genèvekonventionen – reglar dels vilka som har rätt till krigsfångestatus och dels hur de ska behandlas.
- IV: Genèvekonventionen – angående skydd för civilpersoner

13

tilläggsprotokoll I-III GK

Tilläggsprotokoll I: öka skyddet för civilbefolkningen och civila objekt
Tilläggsprotokoll II: i icke-internationella väpnade konflikter. Utsträcker ett antal humanitära regler.
Tilläggsprotokoll III: Ytterligare ett kännetecken för skydd av främst militär sjukvården…

14

Övriga konventioner

Tortyrkonventionen

C-vapenkonventionen

Ottawakonventionen – förbud mot truppminor

Konventionen om klusterammunition