principerna Flashcards Preview

operativ juridik > principerna > Flashcards

Flashcards in principerna Deck (4)
Loading flashcards...
1

Distinktionsprincipen

(tilläggsprotokoll I & II GK)– skiljer på civila och militära mål, som en följd gäller förbud mot krigföring som leder till urskillningslösa effekter och stridsmedel och metoder som inte kan riktas mot ett speciellt militärt mål.

2

Proportionalitetsprincipen

länken mellan militär nödvändighet och kravet på humanitet. ”Attacker mot militära mål måste begränsas eller undvikas, om betydelsen av anfallet inte står i proportion till de risker som civilbefolkningen utsätts för.”

3

försiktighetsprincipen

Innebär en skyldighet att iaktta alla rimliga försiktighetsåtgärder för att undvika skador på civila och civila objekt.

4

förbudet mot onödigt lidande och överflödig skada

vapen eller stridsmetoder som förvärrar lidandet eller skapa långvariga skador är inte tillåtet.