Leçon 6 La Bibliotheque Flashcards Preview

French With Alia > Leçon 6 La Bibliotheque > Flashcards

Flashcards in Leçon 6 La Bibliotheque Deck (143):
0

Edifier
Construire

Χτίζω

1

Atteindre

Φτάνω, αγγίζω, πλησιάζω

2

Le ciel
Les cieux

Ουρανός
Ουρανοί

3

Punir

Τιμωρώ

4

La tentative
Tenter

Απόπειρα
Τείνω

5

Rassembler
Réunir

Συγκεντρώνω

6

Dans le but

Με σκοπό

7

S'efforcher de
Faire des efforts

Προσπαθώ

8

Consigner
Enregister
Cépertorier

Καταγράφω

9

Proceder

Προέρχομαι

10

L'espoir

Ελπίδα

11

Vaincre

Νικώ

12

Un avenir
Le futur

Μέλλον

13

Consumer

Αφομοιώνω

14

S'éléver
Se dresser

Υψωνομαι (2)

15

Les cendres

Στάχτες

16

La sentinelle

Φρουρός

17

La temoignage

Μαρτυρία

18

La foi
La croyance

Πίστη

19

Sans doute

Χωρίς αμφιβολία

20

Les vers

Τοίχοι

21

La preuve

Απόδειξη

22

Étourdir

Ζαλιζομαι

23

La varieté

Ποικιλία

24

L'ordre

Τάξη

25

Régir

Κυριαρχώ

26

L'intuition

Διαίσθηση

27

Le souffle

Ανάσα

28

Attester

Πιστοποιώντας

29

La singularité

Μοναδικότητα

30

Supposer

Προϋποθέτω

31

S'effondrer
S'écrouler

Καταρρέω

32

Lorsque

Όταν

33

Prendre la forme

Παίρνω τη μορφή

34

S'efforcer

Προσπαθώ

35

S'assigner

Καθορίζω

36

Indistincte

Ασαφής

37

L'omnipresence
L'obequité

Η πανταχού παρουσία

38

Tacite
Silencieux

Σιωπηλός

39

Nul

Κανένας

40

Hanter

Στοιχειώνω

41

Pareil

Όμοιος

42

Consigner

Συμβουλεύω

43

Prévoir

Προβλέπω

44

Engranger
Stocker

Αποθηκεύω

45

Soit.......soit

Είτε ...... είτε

46

L'entrepôt

Αποθηκη

47

Légal

Νομικός, νόμιμος

48

Litteraire

Λογοτεχνικά

49

En tant que

Όντας

50

La constitution

Σύνθεση

51

Le mobile

Κίνητρο

52

La sauvegarde

Διάσωση

53

La consultation

Συμβουλή

54

L'intention

Πρόθεση

55

Afin de

Με σκοπό να

56

Le souverain

Ο κυρίαρχος

57

Prier

Παρακαλώ

58

Envoyer

Στέλνω

59

Devin

Μάντης

60

Saisir

Παίρνω

61

Moyennant

Διακινώντας

62

L'original

Πρωτοτυπο

63

Rendre

Επιστρέφω,

64

Désigner

Ορίζω

65

Au sein

Στο εσωτερικό, στο χώρο

66

L'ombre
Ombreux

Σκιά
Σκιερός

67

Devenir -devint

Γίνομαι

68

Entreprendre
L'entreprise

Αναλαμβάνω
Επιχείρηση

69

S'affirmer

Επιβεβαιώνομαι

70

La mémoire

Ανάμνηση

71

Maintenir
Entretenir
Conserver

Διατηρώ

72

Lecteur

Αναγνώστης

73

Tracer

Χαράζω

74

Tenter de

Τείνω

75

Tel-telle

Τέτοιος-τέτοια

76

L'arrogance

Αλαζονεία

77

En dehors de

Πέρα από

78

Fût (passé simple être)

Υπήρξε

79

En rapport

Σε σχέση

80

Rare

Σπάνιος

81

Concerner

Αφορώ

82

Au fil de siècles

Στο πέρασμα των αιώνων

83

Envoûter

Μαγεύω

84

Le royaume

Βασίλειο

85

Puissant

Δυνατός

86

L'illusion

Αυταπάτη

87

L'immortalité

Αθανασία

88

Susciter

Προκαλώ

89

Assembler
L'assemblée

Συγκεντρώνω
Συνέλευση

90

Le toit

Σκεπή

91

Alors

Ενώ

92

Le moindre détail

Ελάχιστη λεπτομέρεια

93

Préserver

Διατηρώ

94

Également

Εξίσου

95

Le vers

Στίχος

96

La verre

Ποτήρι

97

Vert

Πράσινος

98

Vers

Προς

99

Le ver
Le ver vert est tombé dans la verre

Σκουλήκι
Το πράσινο σκουλήκι έπεσε μέσα στο ποτήρι

100

Justifier

Επιβεβαιώνω

101

Démunir

Απογυμνώνω

102

La voix

Η φωνή

103

L'équivalent

Αντίστοιχο

104

Fasciner

Γοητεύει

105

Aussi que

Εξίσου

106

Vaste
Enorme

Τεράστιος

107

Mortel

Θνητός

108

Appréhender

Καταλαβαίνω

109

Entraîner

Προπονώ/ προκαλώ

110

Confondre

Μπερδεύω

111

L'insaisissable

Άπιαστο

112

La vertu

Αρετή

113

Perpétuel

Μόνιμος

114

Un effet

Στην πραγματικότητα

115

Se mepréndre

Δυσπιστώ

116

Quant à

Σε ότι αφορά

117

Car

Αφού

118

Le volume

Τόμος

119

Honorer

Τιμώ

120

Pourtant
Cependant

Παρόλο αυτά

121

Archiver

Αρχειοθέτω

122

Réduire
La réduction

Μειωνω
Μειωση

123

Sans fin

Χωρίς τέλος

124

La lecture

Ανάγνωση

125

Engendrer

Προκαλώ

126

Assurer de

Εξασφαλίζω

127

Les savants

Οι σοφοί

128

Au-delá

Πέρα απο

129

Allouer
Allocation

Χορηγώ
Επίδομα

130

En échange

Σε ανταλλαγή

131

Recapituler

Ανακεφαλαιώνει

132

Le resumé

Περίληψη

133

À l'intention

Υπ'οψιν

134

Un lieu

Ένας τόπος

135

Rendre hommage

Αποδίδω τιμή

136

Comprendre

Περιλαμβάνω

137

Y compris

Συμπεριλαμβανομένου

138

C'est à ce titre

Ειναι για αυτό το λόγο

139

Suggerer

Προτείνω

140

Lorsque

Όταν

141

Hélas

Δυστυχώς

142

Retenir

Κρατάω