Lecon 7 Flashcards Preview

HSK4 > Lecon 7 > Flashcards

Flashcards in Lecon 7 Deck (92)
Loading flashcards...
1

流血

Liúxuè / saigner

2

咳嗽

késou / tousser

3

减肥

jiǎnféi / maigrir, perdre du poids

4

抽烟

chōuyān / fumer

5

植物

zhíwù / plante

6

烦恼

fánnǎo / ennuyeux, pénible

7

爱好

àihào / loisir, passion

8

次数

Cìshù / Nombre de fois

9

效果

xiàoguǒ / résultat

10

跑步

pǎobù / courir

11

⾝体

shēntǐ / corps, santé

12

容易

róngyì / facile

13

打篮球

dǎ lánqiú / jouer au basket

14

变瘦

Biàn shòu / Amincissement

15

踢⾜球

tī zúqiú / jouer au foot

16

⼏乎

jīhū / presque, à peu près

17

认识

rènshi connaître, savoir

18

朋友

péngyou / ami

19

长高

Zhǎng gāo / Grandir

20

cā / essuyer

21

⽓候

qìhòu / climat

22

估计

gūjì / estimer, supposer

23

严重

yánzhòng / grave, sérieux

24

窗户

chuānghu / fenêtre

25

空⽓

kōngqì / atmosphère, air

26

鼻⼦

bízi / nez

27

习惯

xíguàn / s’habituer

28

穿

chuān / porter, mettre des vêtements

29

感冒

gǎnmào / attraper froid

30

头疼

Tóuténg / mal de tete