Lesson 1 Flashcards Preview

gf-ch > Lesson 1 > Flashcards

Flashcards in Lesson 1 Deck (74):
0

来自

Lai2 Zi4

Come from

1

好 消息

Hao3 xiao1 xi

2

就是

Jiu4 shi4

3

在地上

Zai4 di4shang

4

快乐 地

Kuai4 le4 de

5

Hen3

6

创造了

Chuang4 zao4 le

7

地球

Di4 qiu2

8

He2

And

9

一切

Yi2 qie4

Everything

10

不久

Bu4 jiu3

Soon

11

就会

Jiu4 hui4

Then will

12

Gei3

13

带来

Dai4 lai2

Bring about

14

美好 的

Mei3 hao3 de

Wonderful

15

生活

Sheng1 huo2

16

不再

No more

17

让 人 受苦

Rang4 rén shou4 ku3


Allow humans to suffer

18

世上

Shi4 Shang

19

没有

Mei2 you3

20

政府

Zheng4 fu3

Government

21

能够

Neng2 gou4

To be able to

22

除去

Chu2 qu4

Remove

23

暴力

Bao4 li4

Violence

24

疾病

Ji2 bing4

Disease

25

死亡

Si3 wang2

Death

26

Dan4

But

27

已经

Yiy3 jing


Already

28

设立了

She4 li4 le


Set up

29

Kuai4

Soon

30

取代

Qu3 dai4

Replace

31

所有

Suo3 you3

All

32

统治

Tong3 zhi4

Rule

33

到时

Dao4 shi2


At that time

34

居民

Ju1 min2

35

平安

Ping2 an1

Peace

36

健康

Jian4 kang1


Good health

37

急需

Ji2 xu1

Urgently need

38

知道

Zhi1 dao

39

这个

Zhe4 ge


This

40

因为

Yin1 wei4


Because

41

坏人

Huai4 ren2

Bad humans

42

早就

Zao3 jiu4

Long ago

43

预告

Yu4 gao4

Foretell

44

一件事

Yi2 jian4 shi4

A matter

45

发生

Fa1 sheng1

Happen

46

之前

Zhi1 qian2

Before

47

坏事

Huai4 shi4

Bad things

48

今天

Jin1 tian1

Today

49

情况

Qing2 kuang4

Situation, circumstance

50

正是

Zheng4 shi4

To be precisely

51

耶利米书

Ye1 li4 mi3 shu1

52

以赛亚书

Yi3 sai4 ya4 shu1

53

但以理书

Dan4 yi3 li3 shu1

54

西番雅书

Xi1 fan1 ya3 shu1

55

提摩太后书

Ti2 mo2 tai4 hou4 shu1

56

学习

Xue2 xi2

Study

57

认识

Ren4 shi

Know someone

58

Xiang4

Like (similar)

59

写了

Xie3 le

Wrote

60

一封信

Yi4 feng1 xin4

A letter

61

更好

Geng4 hao3

Even better

62

未来

Wei4 lai2

Future

63

才能

Cai2 neng2

Only then can

64

活下去

Huo2 xia4 qu

Continue living

65

可能

Ke3 neng2

Maybe

66

让你

Rang4 ni3

Let you

67

享有

Xiang3 you3

Enjoy

68

千万

Qian1 wan4

Absolutely

69

错过

Cuo4 guo4

Miss

70

宝贵

Bao3 gui4

Precious

71

机会

Ji1 hui4

Opportunity

72

箴言

Zhen1 yan2

Proverbs

73

启示录

Qi3 shi4 lu4

Revalation