Lesson 12 Useful Phrases Flashcards Preview

Nepali Part 2: 11-15 > Lesson 12 Useful Phrases > Flashcards

Flashcards in Lesson 12 Useful Phrases Deck (8):
1

म भर्खर चिया खाएर आए

I just had tea and came (so no thanks).

2

म तपाइको कुरा मान्छु

I agree with you.

3

यो कुरो देरै जरुरी छ

It's very important/urgent.

4

यो कुरो देरै महत्त्वपूर्ण छ

It's very important.

5

मलाइ जान दिनुस

Allow me to go.

6

यो देरै फाइदाजनक छ

It's very advantageous/profitable.

7

(तपाइँ) उहालाई चिन्नुहुन्छ ?

Do you know him?

8

उहालाई देखेको मात्रै हो

I only know him by sight.