Lesson 15 पर्नु Flashcards Preview

Nepali Part 2: 11-15 > Lesson 15 पर्नु > Flashcards

Flashcards in Lesson 15 पर्नु Deck (10):
1

अचम्म पर्नु (म not लाइ)

to be amazed

2

अचम्म लाग्नु (w/लाइ)

to be surprised

3

छक्क पर्नु (म)

to be surprised

4

असिना पर्नु

to hail

5

बिरामी पर्नु

to fall sick, to get sick

6

...लाइ गारहो पर्नु

to be difficult

7

...लाइ समस्या पर्नु

to be a problem/have a problem (recently)

8

...लाइ समस्या छ

habitual problem

9

उसलाइ पैसाको समस्या छ

Money is a problem for him (habitually)

10

किरा पर्नु

to have bugs (in the house, etc.)