Lesson 12 Vocab 2 Flashcards Preview

Thai > Lesson 12 Vocab 2 > Flashcards

Flashcards in Lesson 12 Vocab 2 Deck (13):
1

In

Nigh

2

Go to see / go to meet

Buy Haah

3

Slow

cháa

4

Bland

jʉ̀ʉt

5

Good

Dee

6

More than

mâak-gwàa

7

Better than

mâak-gwàa gahn

8

Little

lék or nit noy

9

Very

mâak

10

Cold

nǎao (NOW)

11

We

Rao

12

From

jàak

13

About

gìiao-gàp