Lesson 12 Vocab Part 1 Flashcards Preview

Thai > Lesson 12 Vocab Part 1 > Flashcards

Flashcards in Lesson 12 Vocab Part 1 Deck (24):
1

Flower

dɔ̀ɔk-máai

2

Orchid

dɔ̀ɔk glûuai-máai

3

Rose

dɔ̀ɔk gù-làap

4

Curry

gɛhng

5

Indian curry

Gehng garee

6

Mango

má~mûuang

7

Mangosteen

mang-kút

8

Custard apple fruit

Noy' nah,

9

Rambutan

ngɔ́aw

10

Durian

tú-riian

11

Delicious

à~Roy

12

Chinese

Jeen

13

Classifier for small objects

An

14

Classifier for fruit

Buy

15

Classifier for flowers

dɔ̀ɔk. Dock

16

Classifier for people

Cone

17

Classifier for fruit

Luke

18

Kind type

yàang

19

Sour

bprîiao

20

Sweet

wǎan

21

Grapes

à~ngùun

22

To talk

Poot

23

Said

Bok wah^

Bok Pom Wah

24

Spoke to

Kwee Gap