Lesson 15 Flashcards Preview

Chinese Vocabulary 1 > Lesson 15 > Flashcards

Flashcards in Lesson 15 Deck (31):
0

town,city

chéng shì

城市

1

regardless of,no matter,don'care

bùguǎn

不管

2

always

zǒngshì

总是

3

be used to,accustomed to

xíguàn

习惯

4

first,in advance,before sth else

xiān

5

direction

xiàng

6

to meet,come across

yūjiàn

遇见

7

once in a while,occasionally

ǒu'ěr

偶尔

8

restaurant,dining room

cāntīng

餐厅

9

to stroll

guāng

10

park

gōng yuán

公园

11

cup

bēi

12

coffee

kāfēi

咖啡

13

street

jiē

14

pedestrian

xíng rén

行人

15

great majority

dà duō shù

大多数

16

all one's life

yī bèi zi

一辈子

17

many,a lot of

xǔduō

许多

18

string,wire

xiàn

线

19

to remain,stay

liú xià

留下

20

telephone,phone call

diàn huà

电话

21

number

hàomǎ

号码

22

night

23

to miss、let slip

cuò guò

错过

24

be startled

chījīng

吃惊

25

movie

diàn yǐng

电影

26

to travel,journey

lǔ xíng

旅行

27

complete

quán

28

to hug、embrace

yōng bào

拥抱

29

left

zuǒ

30

right

yòu