Lesson 18 Grammar Flashcards Preview

Lessons 16-20 > Lesson 18 Grammar > Flashcards

Flashcards in Lesson 18 Grammar Deck (25):
1

Pres. Perfect Tense

I have done/ have been; I have .....ed

2

म / मैले past stem + एको छु / छैन

I have done / have been

3

म Indiaमा गएको छु, तर Chinaमा गएको छैन.

I have been to India, but I have not been to China.

4

तपाई (ले) = inf. + भएको छ / छैन

you (formal) have done / have been
have not done / not been

5

हामि (ले) = past stem + एका छौ / छैनौ

we have done / have been (nasal ending)
have not done / have not been

6

तिमि (ले) = past stem + एका छौ / छैनौ

you (informal

7

उ / यो / त्यो = past stem + एको छ / छैन

he / this / that

8

उनीहरु = past stem + एका छन् / छैनन्

they

9

PAST Perfect Tense

Just change " छ " to " थियो "

10

1st Per. Sg. Past Perf. Tense

म गएको थिए (nasal)

11

When 2 things occur at the same time in the past, use PAST Perf. tense (a time ref. is needed)

हिजो तपाई मेरो घरमा आउदा (खेरि), म बजारमा गएको थिए .

12

हिजो म फिलिम हेर्न गएको थिए तर फिलिम हल बन्द थियो

Yesterday I had gone to watch a film, but the film hall was closed.

13

past stem + एको वेला

when . . . (any tense)

14

म Indiaमा गएको वेला, mobile किन्छु .

When I go to India I will buy a mobile.

15

Pres. Perf. tense is sometimes used w/Pres. tense meaning. मैले वहालाई चिनेको छु .

I know him/her.

16

Pres. Perf. tense is sometimes used w/Pres. tense meaning. बच्चा सुतेको छ

the baby is sleeping

17

pres. stem + न लाग्नु

about to do something (laagnu is never in pres. tense)

18

pres. stem + न लाग्नु in simple past tense = present tense meaning. म जान लागे

I am about to go.

19

pres. stem + न लाग्नु in Pres. Perf. tense = also pres. tense meaning. म जान लागेको छु .

I am about to go.

20

pres. stem + न लाग्नु in PAST Perf. tense = past tense meaning. म जान लागेको थिए

I WAS about to go.

21

खान लागेको बेला

when I am/was/will be about to eat

22

खान लाग्दा (खेरि)

when I was about to eat

23

तपाई के खान लाग्नू भयो ?

What are you about to eat? (formal तपाई)

24

तपाई के खान लाग्नू भएको ?

What are you about to eat? (informal तपाई)

25

तिमि के खान लागेको ?

What are you about to eat? (तिमि )