Lesson 20 Grammar Flashcards Preview

Lessons 16-20 > Lesson 20 Grammar > Flashcards

Flashcards in Lesson 20 Grammar Deck (24):
1

past v.s. + एको देख्नु

to see someone doing something

2

उसले उमेशको wallet चोरेको मैले देखे

I saw him steal Umesh's wallet.

3

past v.s. + एको हेर्नु
past v.s. + एको सुन्नु ; etc.

to watch someone doing something
to hear someone doing something

4

तपाई हरेक दिन मेरो घरमा आएको मलाई मनपर्दैन

I don't like you coming to my house
every day.

5

रहेछ / रहेनछ with a noun/pronoun

just found out / just discovered (for the 1st time)

6

चितवन धेरै गार्मी छ

Chitwan is very hot.

7

चितवन धेरै गार्मी रहेछ

I found Chitwan is very hot.

8

तपाईलाई त्यो खाना कस्तो लाग्यो ?

How did you like the food?

9

तपाईलाई त्यो खाना कस्तो रहेछ ?

How did you find the food?

10

तपाईलाई त्यो खाना कस्तो छ ?

How is the food?

11

past v.s. + एको रहेछ
(formal: inf. + भएको रहेछ

I just discovered or found out something is happening

12

मेरो घडी बिग्रियो

My watch is broken.

13

मेरो घडी बिग्रिएको रहेछ

I found that my watch is broken/has broken.

14

चिनी सिद्धिएको रहेछ

I found that the sugar has run out

15

pres. v.s. + न लाग्नु (laagnu in past tense)

about to do something

16

म जान लागे

I am about to go

17

चिनी सिद्धिन लागेको रहेछ

I found that the sugar is about to run out

18

pres. v.s. & ने रहेछ

I find in general or future

19

(General) Juneमा नेपालमा धेरै पानि पर्ने रहेछ

I find that it rains a lot in June in Nepal.

20

(General) महंगो पर्ने रहेछ

I find/found that it costs a lot/ it is expensive

21

(General) पोखरामा प्लेनमा जान धेरै महंगो पर्ने रहेछ

I find that it costs more to go to Pokhara by plane.

22

(Future) अर्को महिना अरुनाजी अमेरिकामा जाने रहेछ

I found that next month Aruna is going/will go to America.

23

pres. v.s. + दो रहेछ
(plur.) pres. v.s. + दा रहेछन

I find, in general or future

24

...को pres. v.s. + ने इच्छा

to have a desire to do something