Lesson 3: Times Flashcards Preview

AAA - Japanese FBP - Gen Vocab > Lesson 3: Times > Flashcards

Flashcards in Lesson 3: Times Deck (24)
Loading flashcards...
1

ichi-ji

1:00

2

ni-ji

2:00

3

san-ji

3:00

4

yo-ji

4:00

5

go-ji

5:00

6

roku-ji

6:00

7

shichi-ji

7:00

8

hachi-ji

8:00

9

ku-ji

9:00

10

juichi-ji

11:00

11

juni-ji

12:00

12

san-ji go-fun

3:05

13

san-ji jūgo-fun

3:15

14

san-ji nijūgo-fun

3:25

15

san-ji sanjūgo-fun

3:35

16

san-ji yonjūgo-fun

3:45

17

san-ji gojūgo-fun

3:55

18

san-ji juppun

3:10

19

san-ji nijuppun

3:20

20

san-ji sanjuppun / san-ji han

3:30

21

san-ji yonjuppun

3:40

22

san-ji gojuppun

3:50

23

gozen yo-ji

4:00 am

24

gogo ku-ji

9:00 pm