Lesson 7 Flashcards Preview

vocab 1 > Lesson 7 > Flashcards

Flashcards in Lesson 7 Deck (77):
2

Table

Zhu zi

2

Bed

chuáng

3

Chair

yǐ zi 

4

Bedside lamp

tái dēng

5

Cloth rack

yi guì

6

Vase

hua píng

7

Coffee table

cha ji

8

Sofa

shā fā

9

Flower

hua

10

Book

shu

11

Cupboard

guì zi

12

Sit down

zuò xia

13

Bring

dài

14

Old man

lao tour

15

Old woman

lao taitai

16

Young

nián qīng

17

Divorce

lí hūn

18

Divorce rate

lí hūn lu

19

Ashamed

diu ren

20

City

chéng chí

21

3rd person in a marriage

xiao sanr

22

Marriage

jie hun

23

Dark colour

shen se

24

Delivery fee

you fei

25

Business

shāng yi

26

Delivery service

kuai di gong si

27

Stand

zhàn zhù

28

Look

kan qi lai

29

Travel

lǚ yóu

30

Sushi

shòu sī

31

Have to

bì děi

32

Reasons, cause; origin; root cause

yuán yīn

33

Mood

xīn qíng

34

Pressure

yā lì

35

North

běi

36

South

nán

37

East

dōng

38

West


39

Next to, side

páng bian

40

Opposite

duì miàn

41

Right

you bian

42

Left

zuo bian

43

Outside

wài bian

44

Inside

li biàn

45

Down

xia bian

46

UP

shang bian

47

Behind

hou bian

48

Infront

qian bian

49

Directions

fāng xiàng

50

Rikshaw

san lun che

51

worry; feel anxious

zháo jí

52

Don’t take

bu yao na

53

geng + adj

busiER, prettiER

54

Secretary

mì shū

55

Better than

gen hao

56

Washing machine

xi yi ji

57

Aeroplane

fei ji

58

Running machine

po bu ji

59

Practice

 liàn xí

60

Need

xū yao

61

to plan; to intend

dǎ suàn

62

Salary

xīn shuǐ

63

Resign

cí zhí

64

retirement (from work)

tuì xiū

65


Life

shēng huó

66

Bring (someone)

dài

67

See

kàn jiàn

68

to cheat; swindle; deceive; fool

piàn

69

Begin

kāi shǐ

70

Very dry

hen gǎo

71

If colour is faded into something

ran se

72

Curly

juǎn qǔ

73

Just now

gang cai

74

birth

sheng

75

alone; independent; single; sole; only


76

Jewellery

zhu bao

77

Lawyer

lu shi