Lesson 7 Flashcards Preview

Chinese Characters > Lesson 7 > Flashcards

Flashcards in Lesson 7 Deck (43):
0

开学

Kai1xue2 - to start school

1

kai1 - to start, to open

2

Hen3 - very

3

高兴

Gao1xing4 - happy, pleased

4

gao1 - high, tall

5

kan4 - to look at, to watch

6

Wen4 -to ask

7

一下

Yi2xia4 - used after the verb to indicate a short quick random informal action

8

学院

xue2yuan4 - institute

9

名片

Ming2pian4 - calling card

10

a4 - ah, oh

11

教授

jiao4shou4 - professor

12

jiao1 - to teach

13

丁立波

ding1 li4bo1 -

14

Zhang 1 - stretch extend expand sheet

15

shei2 - who

16

lai2 - to come

17

介绍

jie4shao4 - to introduce

18

名字

Ming2zi - name

19

中文

Zhong1wen2 - Chinese

20

爸爸

ba4ba - dad

21

学习

Xue2xi2 - to learn, to study

22

xue2 - to learn to study

23

专业

zhuan1ye4 - major, speciality

24

美术

Mei3shu4 - fine arts

25

Mei3. - beautiful

26

文学

Wen2xue2 - literature

27

xi4 - department , faculty

28

吗大为

Ma3da4wei2 - name

29

加拿大

Jian1na2da4 - Canada

30

美国

Mei3guo2 - USA

31

文化

wen2hua4 - culture

32

历史

li4shi3 - history

33

哲学

Zhe2xue2 - philosophy

34

音乐

Yin1yue4 - music

35

经济

jing1ji4 - economics

36

数学

Shu4xue2 - mathematics

37

物理

Wu4li3 - physics

38

化学

hua4xue2 - chemistry

39

教育

jiao4yu4 - education

40

选修

Xuan3xiu1 - to take an elective course

41

you2 - to swim, float, drift, wander, roam

42

Yong3 - dive, swim.