Lesson Ten - Writing Practice Flashcards Preview

Chinese > Lesson Ten - Writing Practice > Flashcards

Flashcards in Lesson Ten - Writing Practice Deck (27):
1

jiang2jia4 - bargain

降价

2

gu3dong3 - antique

古董

3

fu2 - measure word for painting

4

shan2shui3hua4 - landscape painting

山水画

5

lao3ban3 - shopkeeper; boss

老板

6

ming2dai4 - Ming Dynasty

明代

7

chong2xin1 - again; anew; afresh

重新

8

gu3hua4 - ancient painting

古画

9

dao4di3 - exactly

到底

10

yao4shi4 - if

要是

11

cheng2ben3 - cost

成本

12

zhuan4qian2 - make money

赚钱

13

kai1wan2xiao4 - joke

开玩笑

14

pei2qian2 - lose money

赔钱

15

qiong2 - poor

16

mai3 .bu .qi2 - can't afford

买不起

17

ren2wu4 - figure; portrait

人物

18

pian2.yi - inexpensive; cheap

便宜

19

zhi3hao3 - have to; have no choice but to

只好

20

guang4 - stroll; window shopping

21

sh4chang3 - market

市场

22

qiao3 = coincidental

23

bang4 - excellent

24

ai1ya1 - lol

哎呀

25

yi4mo2 yi2yang4 - identical

一模一样

26

hua1qian2 - spend

花钱

27

shang4dang4 - be fooled

上当