Lesson Two - Calling Mom On The Phone Flashcards Preview

Chinese > Lesson Two - Calling Mom On The Phone > Flashcards

Flashcards in Lesson Two - Calling Mom On The Phone Deck (51):
1

打电话

Dâ diànhuà - make a phone call; call

2

一切

Yíqiè - all; every; everything

3

顺利

Shùnlì - smooth; successful

4

放心

Fàng//xīn - set one's mind at rest; feel relieved

5

单人间

Dānrénjiān - single room

6

双人间

Shuāngrénjiān - double room

7

同屋

Tóngwū - roommate

8

谈得来

Tán.de lái - get along well

9

天气

Tiānqì - weather

10

预报

Yùbào - forecast

11

夏天

Xiàtiān - summer

12

特別

Tèbié - especially; special

13

Rè - hot

14

空调

Kōngtiáo - air-conditioning

15

电视

Diànshì - television

16

浴室

Yùshì - bathroom; washroom

17

条件

Tiáojiàn - condition

18

.ma - modal particle

19

Huàn - change

20

毛巾

Máojīn - towel

21

整理

Zhênglî - put in order; straighten up

22

床铺

Chuángpù - bedding

23

打扫

Dâsâo - sweep; clean

24

简直

Jiânzhí - simply; virtually

25

旅馆

Lüguân - hotel

26

照顾

Zhào.gù take care of; look after

27

惯坏

Guàn//huài - spoil

28

学习

Xuéxí - To study

29

校园

Xiàoyuán - campus

30

安全

ānquán - safe

31

听说

Tīngshuō - be told; hear of; hear

32

得很

...dehên - very

33

而且

érqîe - and; as well (as), furthermore

34

饭馆儿

Fànguânr - restaurant

35

商店

Shāngdiàn; store; shop

36

留学生

Liúxuéshēng - foreign student

37

食堂

Shítáng - dining hall

38

Lí - be away from; from

39

Jìn - close; near

40

电话

Diànhuà - telephone; phone call

41

方便

Fāngbìan - convenient

42

Adj. + 极了

Jíle - extremely; very

43

借口

Jièkôu - excuse

44

Nín - you (polite)

45

努力

Nûlì - with great effort

46

方面

Fāngmiàn - respect; aspect; side (on one hand... On the other hand...)

47

Dêi - must; have to

48

注意

Zhùyì - pay attention to

49

健康

Jiànkāng - health; physique; healthy

50

长途

Chángtú - long distance

51

旅馆

Lüguân - hotel