Lessons Flashcards Preview

Chinese Hour tutoring > Lessons > Flashcards

Flashcards in Lessons Deck (41)
Loading flashcards...
1
Q

一点也不

A

Yīdiǎn yě bù

Not at all

2
Q

出差

A

Chūchāi

Business Trip

3
Q

客户

A

Kèhù

Clients

4
Q

难 过

A

nán guò

Excited

5
Q

极了

A

jí le
Extremely
adj + ji le
Ex: gao xing ji le

6
Q

浪漫

A

Làngmàn

Romantic

7
Q

惊喜

A

jīng xǐ

Suprise (v)

8
Q

印 度

A

yìn dù

India

9
Q

工 资

A

gōng zī

Salary

10
Q

比 较

A

bǐ 较

Comparison word

11
Q

大响门

A

Dà Xiǎng Mén

Loud

12
Q

感兴趣

A

gǎnxìngqu
To find…interesting
dui…gǎnxìngqu

13
Q

终于

A

Zhōngyú

At last, finally (Adverb)

14
Q

果然

A

Guǒrán

Sure enough, really

15
Q

A

Duàn

Paragraph

16
Q

抢答

A

Qiǎngdá

Answer

17
Q

不再是

A

Bù zài shì

Is no longer

18
Q

丈夫

A

Zhàngfū

Husband

19
Q

忐忑

A

Tǎntè

perturbed

20
Q

孩子们

A

Háizimen

children

21
Q

合作

A

Hézuò

Cooperation

22
Q

陌生人

A

Mòshēng rén

Stranger

23
Q

好奇

A

Hàoqí

Curious

24
Q

手术

A

Shǒushù

Surgery

25
Q

实习生

A

Shíxí shēng

Intern

26
Q

阳光计划

A

Yángguāng jìhuà

Project Sunshine

27
Q

医院

A

Yīyuàn

Hospital

28
Q

按钮

A

Ànniǔ

Button

29
Q

间接

A

Jiànjiē

indirect

30
Q

下拉菜单

A

Xiàlā càidān

Drop down menu

31
Q

保存

A

Bǎocún

Save (internet term)

32
Q

搜寻

A

Sōuxún

Search

33
Q

志愿者

A

Zhìyuàn zhě

Volunteer

34
Q

系统

A

Xìtǒng

System

35
Q

桌子

A

Zhuōzi

Desk

36
Q

安装

A

Ānzhuāng

Install

37
Q

上载

A

Shàngzài

Upload

38
Q

卸载

A

Xièzài

uninstall

39
Q

网站

A

Wǎngzhàn

Website

40
Q

下载

A

Xiàzài

Download

41
Q

页面

A

Yèmiàn

Page (book or website)