Levkocytter Flashcards Preview

Blodet > Levkocytter > Flashcards

Flashcards in Levkocytter Deck (28):
1

Levko betyr på latin?

Hvit

2

Levkocytt bruker blodbanen til?

Fra produskjonsstedet til steder på kroppen der bakterier, virus, sopp eller parasitter har trengt inn og dannet en betennelse.

3

Hvor er levkocytter lagret og hvor mye er i blodet forhold til erytrocyttene?

- I beinmargen.
- ca 10-20 ganger så mange levkocytter i beinmargen enn i blodet når det ikke er en alvorlig infeksjon. Oppstår infeksjon, vil lagrete levkocytter frigjøres.
- Det er 1/1000 levkocytter forhold til erytrocytter.

4

Hva heter prosessen som øker antall levkocytter i blodet?

Levkocytose. Oppstår ved en alvorlig infeksjon

5

Forskjellen på levkocytter og erytrocytter er

- levkocyttene har kjerne og de vanlige celleorganellene
- Levkocyttene har ikke hemoglobin og er derfor levko (hvite).
- Alle levkocyttene er større enn erytrocyttene.

6

Hva kalles levkocytter som har leppedelte kjerner i varierende form?

polymorfkjernete levkocytter

7

Polymorf betyr?

Mange ulike fasonger

8

Hva er en granulocytt og hvor mange ulike typer har vi?

En granulocytt er en levkocytt som har mange vesikler som gir cytoplasmaen en kornet form
Tre typer:
- Nøytrofile granulocytt
- Eosinofile granulocytt
- Basofile granulocytt

9

Hvor mange levkocyttyper finnes og hva heter de?

Fem
- Nøytrofile granulocytter (kornet)
- Eosinofile granulocytt (kornet)
- Basofile granulocytt (kornet)
- Monocytter
- Lymfocytter

10

Hva er differensialteling?

Bestemme en bestemt levkocytype konsentrasjon.

11

Hva er en fagocytt?

- Monocytter og granulocytter
- Spiser bakterier og andre inntrengere ved hjelp av fagocytose

12

Hvorfor er ikke lymfocytt en fagocytt?

Lymfocytter blinker ut mirkoorganismer ved hjelp av å danne antistoffer.

13

Hvor ligger stamcellene som danner levkocytter og hvor mange cellelinjer dannes?

Beinmargen
To cellelinjer

14

Hva slags levkocytter danner de to cellelinjene?

- Den ene danner granulocyttene og monocyttene og dannes bare i beinmargen.
- Den andre danner lymfocytt

15

Hvor dannes lymfocyttene?

- Umodne lymfocytter forlater beinmargen i slutten av fosterlivet og går til lymfevev i lymfeknuter, milt, tonsiller, tymus, tarm og andre organer. Der skjer det gjentatte celledelinger som danner modne lymfocytter.

16

Granulocyttlevetiden er?

- Kort levetid (3-4 dager) i vev
- Kortere levetid under krafigere infeksjoner

17

Granulocyttantallet i blodet reguleres på to forskjellige måter. Forklar

- Frigjøringen av modne granulocytter fra lageret i beinmargen
- Nydannelse av granulocytter, som dannes etter behov

18

Forklar kort Nøytrofile granulocytter

- Svært aktive i bekjempelsen av bakterielle infeksjoner og utgjør stormtroppene (de som angriper først)
- Levkocytypen som dominerer lageret i beinmargen.
- Øker ved akutte bakterielle infeksjoner

19

Forklart kort Eosinofile granulocytter

- Liten evne til å fagocyttere bakterier
- Bekjemper parasitter og allergiske reaksjoner
- Parasittene drepes av giftige stoffer som Eosinofile granulocyttene skiller ut

20

Hvilken hovedfunksjon har de basofile granulocyttene?

Allergiske reaksjoner - histaminvesikkel eksocytose

21

Hva har basofile granulocytter og mastceller til felles?

- Mastcellene og de basofile granulocyttene slipper ut histaminholdige vesikler ved eksocytose når et antigen binder seg til et antistoff.
- Skiller også ut heparin. Ikke i store mengder.

22

Hva gjør heparin?

Heparin hindrer blodet i å koagulere

23

Forklar litt om levetiden og modningen til monocyttene. Hva er en monocytt?

- Monocytt er en levkocytt
- Makrofag

24

Forklar litt om levetiden og modningen til en monocytt

- En monocytt kan leve opp til flere år, likt som lymfocytter.
- Kort opphold i blod og modnes først i vev og differensieres videre der

25

Makrofag er?

En monocytt som spiser svært effektivt bakterier ved fagocytose.

26

Forklar de forskjellige monocyttene (makrofagene) og hvor de ligger

- Stasjonære makrofager, ligger i kapillærene til leveren og i lungenes alveoler
- Kupffercellene - ligger i lever

27

Kupffercellene er

- levermakrofager, altså, monocytter, som ligger leveren.
- Svært viktig og hovedgrunnen til at bakterier som oftes ikke når portåresystemet.

28

Hva er forskjellen på en lymfocytt, makrofag og granulocytt?

En lymfocytt kan bare angripe spesifikke mål som den er programmert for, mens makrofagene og granulocyttene kan angripe alle former av bakterier og virus.