Liberalismen Flashcards Preview

Internasjonal politikk > Liberalismen > Flashcards

Flashcards in Liberalismen Deck (10)
Loading flashcards...
1

Hva mente de liberale opplysningsfilosofene sørge for fred i internasjonale relasjoner?

- Man burde utvikle et internasjonalt lovverk som skulle regulere forholdene mellom stater
- Handel og samarbeid vil også hjelpe med å sikre fred

2

Hva går den "demokratiske freds tesen" ut på?

- «Democratic peace-tesen» er en tese utformet av Micheal Doyle.
- Baseres på Kants tanker om liberale stater
-Den går ut på at liberale stater er mindre sannsynlige for å gå til krig mot andre stater. Dette har litt ulike forklaringer. For det første så er borgerne i liberale stater lite interessert i å gå til krig, for det andre har liberale stater lite å vinne på å gå til krig mot andre, ofte fattige og aurtoritære stater, og til sist så har liberale stater ofte gode relasjoner til de andre liberale statene.
- Krig i regi av demokratiske stater kommer av to prinsipper; kollektiv sikkerhet og retten til å beskytte (RtoP).

3

Hvilke filosofer fra opplysningstiden regnes som representanter for liberalistisk tenkning?

- Immanuel Kant
Perceptual Peace: A Philosophical Sketch (1795)
- Jeremy Bentham
Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1780)

4

Nevn 4 antagelser i liberalistisk tenkning

- Alle borgere er juridisk likestilt og besitter visse grunnleggende rettigheter
- Den lovgivende makt har kun

5

Hvilke andre representanter regnes som liberalismens røtter?

- John Stuart Mill
- Woodrow Wilson med sine 14 punkter.

6

Hva er de to liberalistiske retningene?

- Nyliberal institusjonalisme
- Konstruktivisme

7

Hva går nyliberal institusjonalisme ut på?

- Transnasjonal integrasjon og «kompleks gjensidig avhengighet».
- Egennytte forenlig med samarbeid, som kan forsterkes over tid gjennom institusjonalisering.
- Rasjonelle aktører vil stimulere alle parter til samarbeid, ved eks. Formulere regler.
- Vektlegger politisk struktur.
- Waltz.

8

Hva går konstruktivismen ut på?

Alexander Wendt
—> Spør hva rasjonalitet innebærer, og hevder at identitet motiverer adferd.
—> Identitet og handling beregnes av sosiale strukturer.

9

Hva sier de liberale om globalisering?

- Globalisering er enden av en lang prosess og forandring av verdenspolitikken.
- Viser at stater ikke er så sentrale aktører som de en gang var.
- Interessert i den teknologiske- og kommunikative revolusjonen som pågår.

10

Hva går generelt liberalismen ut på?

- Tro på forbedring.
- Fremskritt finner sted fordi mennesker er rasjonelle - tillitsfull holdning til individets dømmekraft.
- Demokrati nødvendig for liberal utvikling.
- Gjensidig avhengighet.
- Verdenspolitikken —> Komplekst system av forhandlinger mellom mange forskjellige aktører.
- Internasjonal politikk handler ikke bare om makt men også om normer, regler og internasjonale regimer.