Populismen Flashcards Preview

Internasjonal politikk > Populismen > Flashcards

Flashcards in Populismen Deck (3)
Loading flashcards...
1

Hva er filosofien i den nye idealismen?

- Filosofisk doktrine som sier mentale kategorier, kulturmønstre og språkuttrykk konstituerer den internasjonale virkeligheter.
- Filosofisk oppfatning av hvordan makten konstitueres i et språkspill, sosiale forståelsesformer, «diskursive strukturer».

2

Hva går den nye idealismen ut på?

- De internasjonale aktørene og deres interesser er konstituert gjennom meningsdannende sosiale prosesser.
- Statssystemet er historisk kontingent.
- Den rettslige statssuvereniteten er en sosial konstruksjon.
- Språklige former strukturerer den sosiale virkelighet og det internasjonale verdensbildet.
- Alexander Wendt (strukturrealismen) viktig her.

3

Hva er den idealistiske internasjonalismen?

- Akademisk og politisk strømning for fredelig konfliktløsning og for en mer stabil internasjonal orden.
- Antok det var grunnleggende interessefellesskap over landegrensene.
- Også filosofisk: idealer, prinsipper og ønsker kunne påvirke politikk på avgjørende måter.
- Det var ingen uforsonlige internasjonale motsetninger av materiell eller sikkerhetspolitisk art som blokkerte for en harmonisk fredspolitikk —> Dette realismen kritiserte.
- Realismen var en reaksjon mot dette.
- Hadde sin storhetstid i kjølvannet av 1. VK.