Mag-tarmkanalens makro- och mikroanatomi och funktion Flashcards Preview

Föreläsningar GNM 💯 > Mag-tarmkanalens makro- och mikroanatomi och funktion > Flashcards

Flashcards in Mag-tarmkanalens makro- och mikroanatomi och funktion Deck (43):
1

Hur ofta byts slemhinnan i mag-tarmkanalen ut?

Var 4:e - 5:e dag.

2

Hur många liter vätska sekreras i mag-tarmkanalen varje dygn?

ca 10 liter.

2,5 saliv

2,5 magsaft

0,5 galla

1,5 pankreassaft

3 tunntarmssekretion

1 liter når colon, resten resorberas

3

Vilka spottkörtlar finns?

Parotis, submandibularis, sublingualis

4

Hur påverkar parasympatikus salivsekretionen?

Parasympatikus ger mer seröst saliv.

5

Vad karakteriserar seröst saliv?

Enzymrikt

 

Lättflytande

Deltar i digestion

6

Vad karakteriserar muköst saliv?

Kolhydratrikt

Främst för smörjning

7

Hur påverkar sympatikus salivsekretionen?

Sympatikus ger mer muköst saliv

8

Vad består spottkörtlarna av?

Foggångar (absorberar kloridjoner, sekrerar bikarbonat)

Strierade gångar med strierade celler (absorberar Na, sekrerar K och vätekarbonat)

Serösa celler

Mukösa celler

9

På vilket sätt har saliv en antibakteriell funktion?

Mekanisk bortsköljning

Proteolytiska enzymer

10

Vad gör alfa-amylas i saliv?

Alfa-amylas bryter ned stärkelse.

11

Vilka lager består GI-kanalens generella uppbyggnad av?

Lumen

Mucosa (med funktionella skillnader)

Submukosa

Muscularis externa

Serosa/adventitia (beroende på organ)

12

Hur sker sväljning?

I normala fall är esophagussfinktern kontraherad och epiglottis uppe.

1. Mat når pharynx vilket utlöser en reflex:

2. Glottis upp -> epiglottis ner -> mat går inte in i trachea

3. Esophagussfinktern relaxerar

4. Mat i esophagus -> larynx ner -> trachea öppnas

5. Peristaltik (vågor av muskelkontraktion) för bolus (mat) till magsäcken.

13

Vilka muskellager har magsäcken i muscularis externa?

Inre diagonalt

Mellan cirkulärt

Yttre longitudinellt

(Till skillnad från andra organ som bara har inre cirkulärt och yttre longitudinellt)

14

Hur mycket rymmer magsäcken?

ca 1,5 liter

15

Hur stora portioner släpper pylorus igenom?

Fylld magsäck -> högre tonus -> 2mm stora portioner släpps igenom. Större portioner rörs tillbaka till magsäcken via retropulsion.

Tom magsäck -> lägre tonus -> större portioner kan passera.

16

Vilka är magsäckens uppgifter?

Bearbeta kymus mekaniskt, portionera i lämplig mängd med lämpliga intervall

Påbörja proteinnedbrytning via PEPSIN Producera HCl -> skydd mot mikrober, denaturera proteiner

Bilda: intrinsic factor, gastrin, ghrelin

17

Vad gör intrinsic factor?

Utsöndras i magsäcken och är viktigt för absorption av vitamin B12 i ileum.

18

Vad gör gastrin?

Stimulerar parietalcellens sekretion av HCl. (direkt)

Stimulerar histamin från ECL -> HCl-sekretion. (indirekt)

19

Vad gör ghrelin?

Sekreras endokrint från magsäcken och går till hypothalamus -> hunger. Utspänd magsäck inhiberar ghrelin.

20

Var finns villi och var finns endas kryptor? I magsäck, tunntarm och tjocktarm.

Magsäck och tjocktarm: kryptor och inga villi

Tunntarm: villi och mindre kryptor

21

Vilka celltyper finns i magsäckens slemhinna?

Parietalceller

Neck cells (mukösa halsceller) och ytceller

Huvudceller

Enteroendokrina celler: G, D, ECL m.fl.

22

Vad bildar parietalceller?

HCl och intrinsic factor

23

Vad bildar mukösa halsceller och ytceller?

Mukösa halsceller och ytceller producerar slem som lägger sig ovanpå ytceller.

24

Vad bildar huvudcellerna?

Pepsinogen. I sur miljö (HCl) spjälkas N-terminala delan av dessa bort -> pepsin

25

Vad gör G-celler, D-celler och ECL-celler?

G-celler -> gastrin D-celler -> somatostatin ECL-celler -> histamin

26

Hur tar sig saltsyrans komponenter från parietalcellens cytosol till lumen?

Vätejoner genom ATP-driven vätepump, i utbyte mot Kaliumjoner.

Kloridjoner: uniport genom Cl- - kanal

27

Hur tar sig kloridjoner in i parietalcellen?

Antiport med HCO3- genom en "anion exchanger"

28

Var produceras pankreasenzymer och hur rör de sig till duodenum?

Produceras i acini

Samlas i interlobulära ductus (där bikarbonat produceras)

Töms via ampulla Vateri och sfinkter Oddi i duodenum.

29

Vad innehåller pankreassaften och vad har den för roller?

Bikarbonat -syraneutraliserande

Proteaserna Trypsinogen, chymotrypsinogen och prokarboxypeptidas

Lipas

Amylas

30

Vad är gallans funktion?

Gallsalter emulgerar fettsyror så att de blir åtkomliga för pankreasipaser.

31

Vad stimulerar sekretion av pankreassaft?

Kymus i duodenum -> CCK och sekretin i blodet -> Pankreassaft

32

Vad stimulerar produktion av galla?

Gallsalter och sekretin (i mindre mån)

33

Hur stimuleras sekretion av galla?

CCK via blodet -> kontraktion av gallblåsa och relaxation av sfinkter Oddi -> galla når duodenum

Även vagusnerven stimulerar gallblåsans kontraktioner i cephaliska och gastriska faserna.

34

Var produceras CCK?

I-celler i duodenum. CCK sekreras till blodet.

35

Vad har levern för funktioner?

Lagring (vitamin D,E,K,A, B12), (koppar, järn)

Syntes av plasmaproteiner

Biotransformation och eliminering

Emulgering av fett.

36

Hur är levern uppbyggd?

Lobuler med centralven.

Sexkantiga.

37

Hur är en leverlobul uppbyggd?

Centralven som går till vena hepatica som går till vena cava inferior.

Portatriader bestående av gallgångar (rör sig utåt), portalvenol och portalarteriol (rör sig inåt till vena hepatica)

Hepatocyter kring sinusoider (dvs gångar som går till vena hepatica)

Gallgångar går mellan sinusoider, är mindre än blodkärlen.

 

38

Vad är det enterohepatiska kretsloppet?

Gallans resorption och återanvändning.

1. Sekrerad galla består till 95 % av återanvänd, resorberad galla.

2. 95 % av gallan resorberas i terminala ileum.

3. Resorberad galla återvinns genom enterohepatisk cirkulation - färdas genom V. Portae.

4. 5 % av gallan förloras i faeces.

39

Hur skiljer sig funktionerna hos tunntarmens olika delar?

Duodenum: galla + pankreassaft

Jejunum: sekretorisk

Ileum: absorptiv

Tunntarmen är beroende av att pylorus släpper igenom kymus långsamt och kontrollerat.

40

Hur lång tid tar passage för kymus genom tunntarmen?

3-6 timmar.

41

Varifrån kommer det mesta som behövs för spjälkning?

Pankreas och Levern

42

Var finns Paneth-celler och vad gör de?

Paneth-celler finns längst ner i kryptorna i tunntarmen och frisätter enzym med antimikrobiell verkan.

43

Vad finns det för celltyper i tunntarmen?

Enterocyter

Gobletceller

Panethceller

Enteroendokrina celler

M-celler (antigenpresentation)