Mandarin 11 POP QUIZ Flashcards Preview

Mandarin > Mandarin 11 POP QUIZ > Flashcards

Flashcards in Mandarin 11 POP QUIZ Deck (30):
1

lose life in disasters

yù nàn
遇难

2

die of old age/illness

qù shì jiè
去世界

3

life

shēng mìng
生命

4

VIP die

shì shì
逝世

5

euphemism by
common people:

_______ zôu le : yí lù zôu hâo!

6

minor: premature

wèi chéng nián rén : yāo zhé

7

non-prescription medicine

fēi chû fāng yào

8

prescription

chû fāng

9

prescription medicine

chû fāng yào

10

chinese medicine

zhōng yào

11

western medicine

xī yào

12

bronchitis

zhī qì guân yán

13

antibiotics

kàng shēng sù

14

survey

wén juàn

15

to fill in (a survey)

tián

16

height

tî gāo

17

to measure height

liāng shēn gāo

18

weight

tî zhòng

19

to weigh

chēng

20

scale

chèng

21

collab day

hé zuò rì

22

boiled water

kāi shuî

23

plain boiled water

bái kāi shuî

24

tap water

zì lái shuî

25

ticket

men piào

26

western food

xī fàn

27

porridge

xī fàn

28

thankful/grateful

gân jī

29

"you get what you sow"

zhòng guā dé guā , zhòng dò dé dōu

30

"lost watermelon, smashed sesame"

diū le xī guā , jiân le zhī má