Marugoto A-1 Rikai 3-2 (__が__できます。) Flashcards Preview

Marugoto A-1 Rikai > Marugoto A-1 Rikai 3-2 (__が__できます。) > Flashcards

Flashcards in Marugoto A-1 Rikai 3-2 (__が__できます。) Deck (16)
Loading flashcards...
1

わたしは にほんごが できます

Watashi wa Nihongo ga dekimasu.

I can speak Japanese.

2

わたしは ちゅうごくごが できます。

Watashi wa Chuugokugo ga dekimasu.

I can speak Chinese.

3

のださんは フランスごが できますか?

Noda-san wa Furansugo ga dekimasu ka.

Mr. Noda, Can you speak French?

4

いいえ、フランスご(ふらんすご) できません

Iie, furansugo wa dekimasen.

No,  I can't speak French.

5

カーラさんは にほんごが できますか?

Kaara-san wa Nihongo ga dekimasu ka.

Carla, can you speak Japanese?

6

はい、すこし できます。

べんきょうちゅうです。

Hai, sukoshi dekimasu.

Benkyoo-chuu desu.

Yes, I can speak a little.

I'm studying at the moment.

7

なにご

Nanigo

what language

8

かあらさんは なにごが できますか?

Kaara san wa nanigo ga dekimasu ka?

What language can Carla speak?

9
R

I can speak Japanese.

わたしは にほんごが できます

Watashi wa Nihongo ga dekimasu.

10
R

I can speak Chinese.

わたしは ちゅうごくごが できます。

Watashi wa Chuugokugo ga dekimasu.

11
R

Mr. Noda, Can you speak French?

のださんは フランスごが できますか?

Noda-san wa Furansugo ga dekimasu ka.

12
R

No,  I can't speak French.

いいえ、フランスご(ふらんすご)は できません。

Iie, furansugo wa dekimasen.

13
R

Carla, can you speak Japanese?

カーラさんは にほんごが できますか?

Kaara-san wa Nihongo ga dekimasu ka.

14
R

Yes, I can speak a little.

I'm studying at the moment.

はい、すこし できます。

べんきょうちゅうです。

Hai, sukoshi dekimasu.

Benkyoo-chuu desu.

15
R

what language

なにご

Nanigo

16
R

What language can Carla speak?

かあらさんは なにごが できますか?

Kaara san wa nanigo ga dekimasu ka?