Marugoto A-1 Rikai 5-2 ( ____が すきです。) Flashcards Preview

Marugoto A-1 Rikai > Marugoto A-1 Rikai 5-2 ( ____が すきです。) > Flashcards

Flashcards in Marugoto A-1 Rikai 5-2 ( ____が すきです。) Deck (12)
Loading flashcards...
1

わたしは くだもの すきです

Watashi wa kudamono ga suki desu.

I like fruit.

2

ビール(びーる)は すきじゃないです。

Biiru wa sukijanai desu.

I don't like beer.

3

たなかさんは 魚が すきですか?

Tanaka-san wa sakana ga suki desu ka?

はい、すきです。

Hai, suki desu.

Mr. Tanaka, do you like fish?

Yes, I do.

4

コーヒーが すきですか?

Koohii ga suki desu ka?

いいえ、すきじゃないです。

Iie, sukijanai desu.

Do you like coffee?

No, I don't.

5

たべものは なにが すきですか?

Tabemono wa nani ga suki desu ka? 

やさいが すきです。

 Yasai ga suki desu. 

What foods do you like?

I like vegetables.

6

わたしは 肉が すきです。

魚も すきです。

Watashi wa niku ga suki desu.

Sakana mo suki desu. 

I like meat.

I also like fish.

7
R

I like fruit.

わたしは くだもの すきです

Watashi wa kudamono ga suki desu.

8
R

I don't like beer.

ビール(びーる)は すきじゃないです。

Biiru wa sukijanai desu.

9
R

Mr. Tanaka, do you like fish?

Yes, I do.

たなかさんは 魚が すきですか?

Tanaka-san wa sakana ga suki desu ka?

はい、すきです。

Hai, suki desu.

10
R

Do you like coffee?

No, I don't.

コーヒーが すきですか?

Koohii ga suki desu ka?

いいえ、すきじゃないです。

Iie, sukijanai desu.

11
R

What foods do you like?

I like vegetables.

たべものは なにが すきですか?

Tabemono wa nani ga suki desu ka? 

やさいが すきです。

 Yasai ga suki desu. 

12
R

I like meat.

I also like fish.

わたしは 肉が すきです。

魚も すきです。

Watashi wa niku ga suki desu.

Sakana mo suki desu.