Mastronarde Greek 11-15 Flashcards Preview

Ali's languages > Mastronarde Greek 11-15 > Flashcards

Flashcards in Mastronarde Greek 11-15 Deck (143):
1

ἀκούω, ἀκούσομαι, ἤκουσα

hear(usually with acc. of thing heard + gen. of person from whom)

2

ἀποκτείνω (ἀπο), ἀποκτενέω, ἀπέκτεινα

kill, put to death

3

βουλεύω, βουλεύσω, ἐβούλευσα

plan, devise; (mid.) take counsel, deliberate

4

γυμναζω, γυμνάσω, ἐγύμνασα

train (naked), exercise; (mid.) exercise oneself, be in training

5

δικάζω, δικάσω, ἐδίκασα

judge; serve as judge or juror; (mid.) plead a case, participate in a suit

6

παρασκεύαζω(παρα), παρασκευάσω, παρεσκεύασα

prepare, provide, procure; (mid) prepare for oneself, make preparations

7

πολιτεύω, πολιτεύσω, ἐπολίτευσα

be a citizen; have a certain form of government; (mid) live or behave as a free citizen; participate in politics

8

σπένδω, σπείσω, ἔσπεισα

pour a libation; (mid) exhange libations, make a truce, make peace

9

αἰσθάνομαι, αἰσθήσομαι, ᾐσθόμην

perceive, sense, understand

10

βούλομαι, βουλήσομαι, --

want, desire, wish (+complementary inf.)

11

γίγνομαι, γενήσομαι, ἐγενόμην

come into being, be born, become

12

ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον (stem ἐλθ-)

come, go

13

μάχομαι, μαχέομαι, ἐμαχεσάμην

fight (+ dat. of the enemy person or + prep. phrase)

14

οἴομαι or οἶμαι, οἰήσομαι, --

think, suppose, believe

15

ἀνά + acc.

up, up along, throughout

16

άνὰ τὸν ποταμόν

up (upstream) along the river

17

ἀν' Ἑλλάδα

throughout Greece

18

ἀντί + gen.

instead of, in place of, in return

19

ἀντὶ τούτων

in return (exchange) for these things

20

ἀντ' ἀγαθων

instead of good men (they have become bad men)

21

κατά + gen.

down from, down upon; against (the interests of a person); concerning

22

κατὰ τῆς κεφαλῆς

(something poured) down upon the head

23

κατ' Ὀλύμπου

down from Olympus

24

κατὰ τοῦ στρατηγοῦ

(speak, accuse) against the general

25

κατὰ τῶν βαρβάρων

(speak) about, concerning the foreigners

26

κατά acc.

down along, over, throughout; in accordance with

27

κατὰ τὸν ποταμόν

down (downstream) along the river

28

κατὰ τὴν χώραν

throughout the land

29

κατὰ τὸν πρὸτερον πόλεμον

all during the previous war

30

κατὰ μοῖραν

in accordance with destiny

31

κατὰ λόγον

in accordance with reason

32

παρακελεύομαι (παρα), (see κελεύω)
(+ dat. of person, sometimes + inf.)

exhort, encourage

33

πυνθάνομαι, πεύσομαι, ἐπυθόμην

learn, hear; learn by inquiry, inquire

34

τύπτω, τυπτήσω, --

strike, beat

35

ἀεί(poetic - αἰεί, αἰέν)

always

36

αὖ

again; in turn

37

αὖθις

again; in turn; hereafter, in the future

38

αὐτίκα

at once, immediately

39

εἶτα

then, next; accordingly, therefore

40

ἔπειτα

then, next; therefore

41

ἐνθάδε

here, there

42

εὖ

well

43

ἤδη

already; immediately; actually, now

44

μάλα

very, exceedingly

45

νῦν

now, presently

46

τότε

at that time, then

47

περί + gen.

about, concerning; above, beyond

48

περὶ τῆς ἀρετῆς

concerning virtue

49

περὶ πάντων τῶν ἄλλων

(superiority) above all others

50

περί + dat.

around (position); about (an object for which one struggles)

51

περὶ τῇ κεφαλῇ

(a crown) around one's head

52

περὶ τῇ τιμῇ

(compete) over, concerning honor

53

περί + acc.

around (motion); about, concerning

54

περὶ Πελοπόννησον

(a fleet sailing) around the Pelopponnese

55

περὶ τὴν ἀρετήν

in relation to, concerning virtue

56

πρό + gen.

in front of; in defense of; before (of time or preference)

57

πρὸ τῶν θυρῶν

in front of the doors

58

πρὸ τῆς χώρας

on behalf of the land

59

πρὸ τοῦ πολέμου

before the war

60

ὑπέρ + gen.

over, above (of motion or position); in defense of; concerning

61

ὑπὲρ τοῦ ποταμοῦ

(position) over, across the river

62

ὑπὲρ τῶν παιδίων

on behalf of, in defense of the children

63

ὑπέρ + acc

over, across, beyond (of motion or position)

64

ὑπὲρ τὸν Ἑλλήσποντον

(motion or position) across, beyond the Hellespont

65

ὑπὲρ μοῖραν

beyond (in violation of) fate

66

ὑπό + gen.

from under, under; by (agent with passive verb or expression)

67

ὑπὸ γῆς

(position) under the earth

68

ὑπὸ τῶν πολιτῶν (πέμπεσθαι)

(personal agent) (to be sent) by the citizens

69

ὑπό + dat.

under; under the power of

70

ὑπὸ τοῖς Ἀθηναίοις

(be ruled, controlled, enslaved, etc.) Under the power of the Athenians

71

ὑπό + acc

under; during, in the course of

72

ὑπὸ γῆν

(motion) under the earth

73

ὑπὸ τὸν αὐτὸν χρόνον

during the same period

74

ἀδικέω, ἀδικήσω, ἠδίκησα

be unjust, do wrong; harm, do wrong to (someone)

75

αἱρέω, αἱρήσω, εἷλον (stem ἑλ-)

take, grasp, seize; (mid.) choose, elect

76

ἀφικνέομαι (ἀπο), ἀφίξομαι, ἀφικόμην

arrive at, come to, reach

77

δέω, δεήσω, ἐδέησα

lack, be in need of (+ gen); rare outside of certain fixed idioms

78

δεῖ
(learned in U9)

it is necessary

79

δέομαι

want, be in need of (+ gen) (more common than the active); beg, ask for (+ gen of person + inf.)

80

δεῖται

(impersonal) there is need of (+ dat. of person and gen. of thing needed)

81

δοκέω, δόξω, ἔδοξα

(commonly) seem (sometimes + dat. of person + inf.); (rarely in prose) think, suppose

82

δοκεῖ
(already learned U9)

it seems best

83

κρατέω, κρατήσω, ἐκράτησα

be strong; rule over (+gen); conquer (+acc or gen)

84

νοσέω, νοσήσω, ἐνόσησα

be sick

85

οἰκέω, οἰκήσω, ᾤκησα

inhabit, settle; manage (a house or a government); dwell, live

86

ποιέω, ποιήσω, ἐποίησα

make, produce; do

87

φιλέω, φιλήσω, ἐφίλησα

love, like

88

φοβέω, φοβήσω, ἐφοβησα

put to flight; terrify, frighten

89

φοβέομαι

be afraid, be afraid of

90

ὠφελέω, ὠφελήσω, ὠφέλησα

help, aid

91

ὧδε

in this way, thus, so very

92

οὕτω, (before vowel) οὕτως

in this manner, thus, so

93

ἐκεῖ

in that place, there

94

θώραξ, θώρακος

m. breastplate; breast, trunk (of the body)

95

κλώψ, κλωπός

m. thief

96

φάλαγξ, φάλαγγος

f. line of battle; line of hoplites

97

φύλαξ, φύλακος

m. guard, sentinel

98

ἀσπίς, ἀσπίδος

f. shield

99

Ἑλλάς, ῾Ελλάδος

f. Hellas, Greece

100

ἐλπίς, ἐλπίδος

f. hope, expectation

101

ἔρις, ἔριδος

f. strife, quarrel, rivalry

102

ὄρνις, ὄρνιθος

f. bird, omen

103

πατρίς, πατρίδος

f. fatherland

104

χάρις, χάριτος

f. grace, beauty; favor, kindness; gratitude

105

γέρων, γέροντος

m. old man

106

γίγας, γίγαντος

m. earth-born monster, giant

107

λέων, λέοντος

m. lion

108

ὀδούς, ὀδόντος

m. tooth

109

βούλευμα, βουλεύματος

n. plan; proposal, resolution

110

γράμμα, γράμματος

n. line, picture; letter (of alphabet); piece of writing

111

ποίημα, ποιήματος

n. work, product; poem

112

πρᾶγμα, πράγματος

n. deed, action; event, circumstance, thing; (pl.) toil, trouble

113

τέρας, τέρατος

n. portent, sign, marvel; monster

114

ὕδωρ, ὕδατος

n. water

115

φῶς, φωτός

n. light

116

ἀγών, ἀγῶνος

m. contest, struggle; assembly, national games

117

ἅλς, ἁλός

m. salt, grain of salt, f. (poetic) sea

118

ἀνήρ, ἀνδρός

m. man, male; warrior; husband; "real man"; in contexts emphasizing sexist or macho traits

119

δαίμον, δαίμονος

m. or f. god, divinity; power controlling an individual's destiny; one's destiny, lot

120

῾´Ελλην, ῾´Ελληνος

a Greek (man), Hellene

121

θυγάτηρ, θυγατρός

f. daughter

122

μήτηρ, μητρός

m. mother

123

πατήρ, πατρός

f. father

124

ῥήτωρ, ῥήτορος

m. speaker, orator

125

Δημοσθένης, Δημοσθένους

Demosthenes

126

Σωκράτης, Σωκράτους

Socrates

127

τριήρης, τριήρους

f. trireme

128

γένος, γένους

n. race, stock; offspring; class, sort, kind

129

γέρας, γέρως

n. gift of honor, privilege

130

γῆρας, γήρως

n. old age

131

ἔτος, ἔτους

n. year

132

κράτος, κράτους

n. strength, power; victory

133

μέρος, μέρους

n. share, portion; part; one's turn

134

πλῆθος, πλήθους

n. multitude; the masses, the majority; quantity; size

135

τεῖχος, τείχους

n. wall

136

τέλος, τέλους

n. fulfillment, completion; end, finish; authority; (pl.) service, duty; offerings, rites; taxes

137

τίς, τί

(pronoun) who? which? what?; (adj) which? what?

138

καί

and

139

καὶ ... καὶ

both...and

140

τε

(enclitic) and (similar to Latin -que)

141

μέν ... δέ

on one hand...on the other, while, whereas

142

γάρ

for, because

143

ἀλλά, ἀλλ'

but, but rather