May Flashcards Preview

Viktor > May > Flashcards

Flashcards in May Deck (58)
Loading flashcards...
1

Trvá mi 30 minut dostat se domů.

It takes me 30 minutes to get home.

2

Trvá mi 15 minut udělat snídani.

It takes me 15 minutes to make breakfast.

3

Trvá mi 40 minut udělat domácí úkoly.

It takes me 40 minutes to make breakfast.

4

Trvalo mi 1 hodinu dokončit svou prezentaci.

It took me 1 hour to finish my presentation.

5

Trvalo jí 1 hodinu udělat večeře.

It took her 1 hour to make dinner.

6

být unavený

Jsem unavený.

to be tired

I am tired.

7

On není unavený.

He isn't tired.

8

Ona je unavená?

Is she tired?

9

být vyčerpaný

to be exhausted / ɪɡzɔstəd, ɪɡzɔstɪd $ -zɒs- /

10

Jsme vyčerpaní.

We are exhausted.

11

Proč jsi vyčerpaný?

Why are you exhausted?

12

Jsou vyčerpaní, protože pracují hodně tento týden.

They are exhausted because they are working hard this week.

13

být vyčerpávající

to be exhausting / ɪɡzɔstɪŋ $ -zɒs- /

It is exhausting.

14

Cesta byla vyčerpávající.

The trip was exhausting.

15

Tato práce je vyčerpávající.

This work is exhausting.

16

1) sraz , setkání (po letech) , slezina širší rodiny, bývalých spolužáků ap.

2) (opětné) shledání po určité době

reunion [riːˈjuːnjən]

1) an annual reunion
a family reunion
a high-school reunion

2) reunion with
Joseph’s eventual reunion with his brother

17

1) zpracovat / zpracovávat průmyslově ap.

2) projít , být předáván čím různými instancemi ap.

process [ˈprəʊses]

1 Goats’ cheese may be processed in many ways.
Two million workers are employed processing goods for electronic firms.

2 to deal with an official document, request etc in the usual way

process an application/claim/transaction etc
All university applications are processed through this system.

3 to deal with information using a computer :
The new network will enable data to be processed more speedily.

18

1) ocel

2) ocelářství , ocelářský průmysl

3) ocílka k broušení

steel [stiːl]

19

1) krutý , ukrutný osoba

2) krutý , hrozný událost ap.

cruel [ˈkruːəl]

20

1) řada , série , sled čeho událostí ap.

2) seriál , série pořadů

series [-rɪz]

21

jet do zahraničí

go abroad

22

mikrovlnná trouba

mi‧cro‧wave / maɪkrəweɪv / noun [ countable ]

1 ( also microwave oven [ˈʌvən])

I’ll heat it up in the microwave.

23

ujistit se, přesvědčit se, zajistit, udělat vše aby

to make sure (that)

24

1
a) to relax and not do very much

b) spoken
used to tell someone to become less upset (rozrušený , znepokojený ) or angry

nedělat si starosti, nenamáhat se

take it easy

a) ( also take things easy )

Take things easy for a few days and you should be all right.

b) Just take it easy and tell us what happened.

25

2 informal
to relax completely instead of feeling angry, tired, or nervous

to chill

( also chill out )

I spent the afternoon chilling out in front of the TV.

26

1. sth (při)krýt , (za)krýt co

2. pokrýt , zakrýt (hlavu ap.)

3. urazit , ujít , ujet (vzdálenost)

to cover [ˈkʌvə]

27

obal , přebal , vazba (knihy)

a cover [ˈkʌvə]

front cover → přebal, titulní strana

28

1) důvěřovat, věřit komu

2) mít důvěru v koho

3) věřit , mít za to doufat, očekávat

to trust [trʌst]

1 people
to believe that someone is honest or will not do anything bad or wrong:

I just don’t trust him.

trust somebody to do something
Can they be trusted to look after the house?

trust somebody completely
He was a good driver and I trusted him completely.

2 facts/judgement
to be sure that something is correct or right SYN believe in , rely on :

Can we trust these statistics?
Trust your instincts (= do what you feel is the right thing ) !

29


1)
___ something ___ till something
odložit , přesunout , odsunout co na kdy (schůzku ap.)

2) ___ somebody ___ something
odradit koho od čeho

put somebody/something off phrasal verb

1 put something ↔ off

The match has been put off until tomorrow because of bad weather.

put off doing something
I put off going to the doctor but I wish I hadn’t.

2 put somebody ↔ off British English

Don’t let the restaurant’s decor put you off – the food is really good.

put somebody off (doing) something
Don’t let your failures put you off trying harder.

30

1. sth zranit (si) , poranit (si) co

2. bolet

3. sb ublížit komu , (z)ranit koho , ublížit komu

4. sb dotknout se , ranit koho (psychicky) ,
urazit koho

to hurt - hurt - hurt

1

2 Does it hurt? → Bolí to?

My back hurts.

Where does it hurt?

It hurts when I try to move my leg.

My shoulder hurts very much.

3. No one was hurt. → Nikdo nebyl zraněn.

Was anyone hurt in the accident?

He hurt his leg playing football.

Be careful you don't fall and hurt yourself.

4. I didn't want to hurt your feelings.