Metabolism Flashcards Preview

Tentafrågor K1 > Metabolism > Flashcards

Flashcards in Metabolism Deck (13)
Loading flashcards...
1
Q

Normalt när koncentrationen av ATP sjunker i en cell ökar oxidationen av glukos. Förklara hur en minskad koncentration av ATP ökar oxidation av glukos.

(omtenta HT17)

A

När ATP sjunker minskar feedback-hämningen av glykolysen och citronsyracykeln. Samtidigt som ATP sjunker ökar ADP och AMP. AMP aktiverar glykolysen. Dessutom sätter elektrontransportkedjan igång att producera ATP från det AMP som blivit tillgängligt, då oxideras också NADH+H+ till NAD och FADH2till FAD så att β-oxidationen och citronsyracykeln kan gå igång. På så sätt ökar förbränningen av både glukos och fettsyror.

2
Q

Ett överskott på glukos från födan lagras i första hand som glykogen och i andra hand som triacylglycerol. Beskriv hur glukos omvandlas till triacylglycerol.

(omtenta HT17)

A

Glukos -> pyruvat (i cytosolen) -> transport till mitokondrien -> pyruvat -> acetylCoA -> citrat -> transport till cytosolen -> citrat -> AcetylCoA

Fettsyrasyntes I cytosolen: acetylCoA -> malonyl-CoA -> 2 kol från malonyl-CoA (+ NADPH) i taget till en växande fettsyra som överförs till fettsyra-CoA

glycerol-P (från glykolys) + fettsyra-CoA - > lysofosfatidinsyra, som + fettsyra-CoA -> fosfatidinsyra -> diacylglycerol; som + fettsyra-CoA -> triacylglycero

3
Q

Vitamin A och dess prekursor (som vitamin A kan bildas från) beta-karoten är viktiga beståndsdelar i vår föda. Beskriv hur vitamin A i födan hamnar i levern.

(omtenta HT17)

A

Finns inget svarförslag, skriv eget!!!

4
Q

Hur styr cellens tillgång av kolesterol dess syntes av kolesterol?

(omtenta HT17)

A

Utgångsmaterialet för kolesterolsyntesen är Acetyl-CoA. (som kan fås från bland annat glykolysen)

Det viktigaste steget är HMG-CoA till melanovate (som är det hastighetsreglerande steget) Acetyl-CoA + acetoacetyl-CoA –> HMG-CoA –> mevalonate –>–> kolesterol.

Det är en energikrävande process som förbrukar ATP och NADPH

Kolesterol reglerar sig själv, låga nivåer av kolesterol i kroppen ökar syntesen.

Kolesterol + –> HMG-CoA reduktas degraderas mha (proteasom)

Kolesterol –> SREBP-2 ökar transkription av HMG-CoA reductas
AMP + –> AMP-kinas +–> HMG-CoA reduktas-P som är inaktivt.

5
Q

Vitamin B6 behövs för nedbrytning av (ett alternativ är korrekt):

A) kolesterol
B) serin
C) pyruvat
D) glykogen 
E) palmitinsyra
A

B.) Serin

6
Q

I en vattenlösning interagerar följande typer av molekyler kraftig med varandra (dvs det krävs mycket energi för att sära på molekylerna). Ett alternativ är korrekt.

A) opolära med opolära molekyler
B) polära med polära molekyler
C) polära med opolära molekyler
D) endast kovalenta bindningar kan hålla ihop molekyler i en vattenlösning

A

A) opolära med opolära molekyler

integrerar kraftigt med varandra

7
Q

Vilken av följande metaboliter minskar mest i koncentration vid anaerob glykolys, i en muskelcell?

A) glukos
B) ATP
C) pyruvat
D) NAD+ 
E) NADPH
A

NAD+ minskar mest i koncentration vid en anaerob glykolys i en muskelcell

8
Q
Vilket hormon är viktigast för att stimulera saltsyrasekretion i magsäcken? 
A) cholecystokinin 
B) peptid YY
C) sekretin
D) ghrelin
E) gastrin
A

E.) Gastrin är viktigast för att stimulera saltsyrasekretionen i magsäcken

9
Q

Vilka tre av följande funktioner har gallsalterna under fettdigestionen?

A) emulgera födans fett
B) aktivera pankreaslipaset
C) aktivera co-lipaset
D) öka ytan för pankreaslipaset att verka på
E) transportera fettsyror
A

Svar: A, D, E

Gallsalternas funktioner under fettdigestion är bland annat att:
A.) Emulgera födans fett
D.) öka ytan för pankreaslipaset att verka på
E.) Transportera fettsyror

10
Q

Vad gäller för NAD+/NADH och NADP+/NADPH?

A) NAD+/NADH ingår huvudsakligen i katabola och NADP+/NADPH i anabola reaktionsvägar

B) NAD+/NADH ingår huvudsakligen i anabola och NADP+/NADPH i katabola reaktionsvägar

C) NAD+/NADH och NADP+/NADPH är utbytbara i anabola reaktionsvägar

D) NAD+/NADH och NADP+/NADPH är utbytbara i katabola reaktionsvägar

E) NAD+/NADH och NADP+/NADPH är inte viktiga för vare sig anabola eller katabola reaktionsvägar

A

A) NAD+/NADH ingår huvudsakligen i katabola och NADP+/NADPH i anabola reaktionsvägar

T.ex NADPH + H+ används vid syntes av fettsyror för att skapa en reducerande miljö i cellen

11
Q

Vilka fyra påståenden gäller för “transaminering”?

A) Det är en process i nedbrytningen av aminosyrorB) Det är en process i syntes av aminosyror
C) Det är en process i anapleros
D) Det är en irreversibel process
E) Det bildas en aminosyra

A

Alla utom D.) Då transaminering inte är en irreversibel process!!

Så det är
A) Det är en process i nedbrytningen av aminosyror
B) Det är en process i syntes av aminosyror
C) Det är en process i anapleros
E) Det bildas en aminosyra

12
Q
Vilka två av följande molekyler är monosackarider?
A) mannos
B) sackaros
C) galaktos
D) laktos
E.) radon
A

A.) mannos och C.) galaktos är monosackarider

13
Q

Beskriv varför alanine är en viktig transport av ammonia från skelettmuskler till levern och hur ammonia fås fram i skelletmuskler/när?

A

The use of alanine to transport ammonia from skeletal muscles to the liver is another example of the intrinsic economy of living organisms.

Hårt kontrakterande muskler vid anaerobiskt arbete producerar Pyruvat och laktat från glykolysen likaså som ammonia från nedbrytningen av proteiner. Dessa produkter måste hitta sin väg till levern, vart pyruvat och laktat omvandlas till glukos som återgår till skelettmusklerna och ammonia omvandlas till urea och utsöndras med urin.

Vigorously contracting skeletal muscles operate anaerobically, producing pyruvate and lactate from glycolysis as well as ammonia from protein breakdown. These products must find their way to the liver, where pyruvate and lactate are incorporated into glucose, which is returned to the muscles, and ammonia is converted to urea for excretion.