Misc Words Part 11 Flashcards Preview

Secondary thai > Misc Words Part 11 > Flashcards

Flashcards in Misc Words Part 11 Deck (18):
1

Behavior

prʉ́t-dtì-gam

2

Human

kon

3

Show

sà-daeng

4

Exhibit

sà-daeng òk

5

Act up

sà-daeng aa-gaan

6

Give ones opinion

sà-daeng kwaam kít hĕn

7

Manner

gì-rí-yaa tâa taang

8

Action

gaan grà-tam

9

Activity

gìt-jà-gam

10

Observe

săng-gàyt

11

Feel

róo sèuk

12

Smile

yím

13

Laugh

hŭa rór

14

Imagine

jin-dtà-naa gaan

15

Shake ones head

sàai nâa

16

Startled

. sà-dûng

17

Angry

gròht

18

Unhappy

mâi por jai