Misc Words Part 13 Flashcards Preview

Secondary thai > Misc Words Part 13 > Flashcards

Flashcards in Misc Words Part 13 Deck (13):
1

Break up

lə̂ək-gan (lehrk gahn)

2

Finish work

lə̂ək-ngaan

3

Cancel

yók-lə̂ək

4

Inspection sticker

Bpai ^ Wong ¥ glohm

5

Expired

mòt-aa-yú

6

Stop

yùt

7

Confused

sàp-sǒn

8

Sentence

bprà~yòok

9

Purpose

jùt-mûng-mǎai

10

Goal

bpâo-mǎai

11

Overweight

nám-nàk-gəən

12

Doctor

hǎa-mɔ̌ɔ

13

Lower

lót-long