MM-8 Flashcards Preview

MM/RWK > MM-8 > Flashcards

Flashcards in MM-8 Deck (17):
1

Een organisatie

Een samenwerkingsverband van mensen en middelen om een bepaald doel te bereiken

2

4 kenmerken van een organisatie

1. Mensen
2. Samenwerken
3. Middelen
4. Doel

3

Een bedrijf

Een organisatie, die een bepaald product en/of dienst voortbrengt en daarmee voorziet in een maatschappelijke behoefte

4

Een onderneming

Een bedrijf dat naar winst streeft

5

Kenmerken van ondernemingen

1. Er werken mensen samen met bepaalde middelen om een doel te bereiken (organisatie)
2. Er worden producten en/of diensten geleverd voor derden (bedrijven)
3. Er is sprake van streven naar winst (onderneming)

6

Bedrijven

1. Streven bedrijven naar winst -> profit-bedrijven/ondernemingen
2. Vooriet een bedrijf in een maatschappelijke begoefte zonder daarbij naar winst te streven -> nonprofit-bedrijf vb.: scholen, ziekenhuizen, rode kruis

7

Organisaties

Samenwerkingsverbanden van mensen en middelen die voor hun voortbestaan niet afhankelijk zijn van de voorziening in een maatschappelijke behoefte (vb.: caravalsgroep, kerken)

8

Organisatiekenmerken

1. Er is een doelstelling
2. Er zijn middelen nodig
3. De middelen moeten doelmatig worden gebruikt
4. De taken en de daarbij behorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden moeten worden verdeeld
5. Er wordt gebruik gemaakt van een communicatiesysteem
6. Er worden controles ingebouwd
7. Er moet voor gezorgd worden dat de mensen goed met elkaar omgaan
8. Een aantal zaken worden op papier vastgesteld
9. Men moet het geheel kunnen overzien om eventueel te kunnen bijsturen
10. Gelijkrichte inspanning, coördinatie en samenwerking door de leiding

9

Formele organisatie

Het geheel van relaties tussen personen die bewust of onbewust samenwerken, teneinde hun persoonlijke belangen direct of indirect te bevorderen

10

Informele organisatie

Het geheel van informele relaties, contacten en communicatie tussen medewerkers, met het doel hun gemeenschappelijke doelstelling te realiseren

11

Algemene organisatiebeginselen

1. Eenheid van leiding
2. Eenheid van gezag
3. Centralisatie en decentralisatie
4. Onverbrekelijkheid van functie, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
5. Flexabiliteit

12

Eenheid van leiding

Het afstemmen van de beperkte doeleinden van de lagere leiders o elkaar en op het uiteindelijke doel van de onderneming

13

Eenheid van gezag

Dat iedere functionaris in de organisatie steeds opdrachten kan ontvangen van een chef

14

Centralisatie

De beslissingen zo hoog mogelijk in de top van de organisatie worden genomen

15

Nadelen van centralisatie

1. Gegevens moeten via lagere niveaus naar de hogere niveaus
2. De topleiding mist meestal de detailkennis
3. De topleiding wordt zwaarder belast

16

Decentralisatie

De beslissing zoveel mogelijk wordt genomen, waar zich ook het probleem voordoet

17

Onverbrekelijkheid van de functie, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Waneer men een functionaris een bepaald