muskler Flashcards Preview

Muskler - enligt Oddsson > muskler > Flashcards

Flashcards in muskler Deck (54)
Loading flashcards...
1
Q

M. iliopsoas

A

U: L1-L5 ventralt om proc. articularis, fossa iliaca
FÄ: Trochanter minor
FU: Höftflexion, utåtrotation, ökar lordos i lumbale

2
Q

M. gluteus maximus

A

U: Crista iliaca dors, sacrum, lig. sacrotuberale
FÄ: Tuberositas glutea, TIT, –> prox, lat, på tibia
FU: Höft: ext, abd, add, utåtrotation, tippar pelvis bakåt
Knä: ext

3
Q

Mm. gluteus med/min

A

U: Os ilium dors
FÄ: Trochanter major
FU: Höft: abd

4
Q

M. tensor fascia latea

A

U: SIAS
FÄ: via TIT, prox, ant/lat på tibia (leterala tibiacondylen)
FU: Höft: abduktion
Knä: ext, utåtrotation

5
Q

Tvära höftledsmuskler

A

U: sacrum, pelvis insida
FÄ: trochanter major
FU: höft: utåtrotation

6
Q

M. sartorius

A

U: SIAS
FÄ: pes anserinus på tibia
FU: höft: flex, abd, utåtrotation
Knä: flex, inåtrotation

7
Q

Mm. quadriceps femoris

- M. rectus femoris

A

U: SIAI
FÄ: quadricepssenan - patella - tuberositas tibia
FU: höft: flex
knä: ext

8
Q

Mm. quadriceps femoris

- M. vastus lateralis

A

U: trochanter major, längs femurs laterala sida
FÄ: quadricepssenan - patella - tuberositas tibia
FU: knä: ext

9
Q

Mm. quadriceps femoris

- M. vastus medialis

A

U: längs femurs mediala sida
FÄ: quadricepssenan - patella - tuberositas tibia
FU: knä: ext

10
Q

Mm. quadriceps femoris

-M vastus intermedius

A

Placerad under M. rectus femoris

U: längs femurs framsida
FÄ: quadricepssenan - patella - tuberositas tibia
FU: knä: ext

11
Q

M. biceps femoris

A
U: 
caput longum: tuber ischiadicum
caput breve: linea aspera
FÄ: caput fibula
FU: 
caput longum: höft: ext, add
knä: flex utåtrotation
caput breve: knä: flex, utåtrotation
12
Q

M. semitendinosus

A

U: tuber ischiadicum
FÄ: pes anserinus på tibia
FU: höft: ext, add
knä: flex, inåtrotation

13
Q

M. semimembranosus

A

U: tuber ischiadicum
FÄ: condylus med. tibia
FU: höft: ext, add
knä: flex, inåtrotation

14
Q

Mm. adductores

A

U: os pubis, os ischi
FÄ: medialt längs hela femur, pes anserinus
FU: höft: add
knä: flex

15
Q

Triceps surae

- M. soleus

A

U: tibia och fibula dist
FÄ: via achillessenan - tuber calcanei
FU: fot: plantarflex, sup

16
Q

Triceps surae

- M. gastrocnemius

A

U: prox. om condylus lat. och med. femoris
FÄ: via achillessenan - tuber calcanei
FU: fot: plantarflex, sup
knä: flex

17
Q

M. tibialis anterior

A

U: lat på tibia, membrana interossea
FÄ: os cuniforme med, os metatarsale I
FU: fot: dorsalflex, sup

18
Q

Mm. fibularis longus och brevis

A
U: 
longus: caput fibula
brevis: fubula lat
FÄ: 
longus: os cuniforme med, metatarsale I
brevis: tuberositas ossis metatarsale quinti (bas av metatarsale V)
FU: fot: plantarflex, pronation
19
Q

M. trapezius

A

U: C7-Th12 (proc. spinosus), lig. nuchae, os occipetale
FÄ: spina scapula, acromion, clavicula
FU: skuldergördeln: elevation/depression, add av scapula
hals/huvud: ext, kontralateral rotation av huvud

20
Q

Mm. rhomboideii

  • M. rhomboideus minor
  • M. rhomboideus major
A
U: 
minor: C6-7 (proc. spinosus)
major: Th1-4 (proc. spinosus)
FÄ: 
minor: margo med, ovan spina scapula
major: margo med
FU: scapula: elevation, add
21
Q

M. pectoralis minor

A

U: costae 3-5
FÄ: proc. coracoideus
FU: scapula: add, depression

22
Q

M. supraspinatus

A

U: fossa supraspinata
FÄ: tuberculum majus
FU: axel: abd, utåtrotation

23
Q

M. infraspinatus

A

U: fossa infraspinata
FÄ: tuberculum majus
FU: axel: utåtrotation

24
Q

M. teres minor

A

U: margo lateralis
FÄ: tuberculum majus
FU: axel: utåtrotation

25
Q

M. subscapularis

A

U: fossa subscapularis
FÄ: tuberculum minus
FU: axel: inåtrotation

26
Q

M. deltoideus

A

U: spina scapula, acromion, clavicula
FÄ: tuberositas deltoidea
FU: axel: anteflex, retroflex, inåt-, utåtrotation, abd, i viss mån add

27
Q

M. latissimus dorsi

A

U: Th6-L5 (proc. spinosus), sacrum, crista iliaca, Co10-12 (dors)
FÄ: crista tuberculi minoris
FU: arm: inåtrotation, ext, add

28
Q

M. teres major

A

U: margo lateralis, nära angulus inferior
FÄ: crista tuberculi minoris
FU: arm: inåtrotation, ext, add

29
Q

M. pectoralis major

A

U: 1/3 av clavicula med, sternum, cartilago costae 1-7, rectusskidan
FÄ: crista tuberculi majoris
FU: arm: horisontal add, anteflex, inåtrotation

30
Q

M. coracobrachialis

A

U: proc. coracoideus
FÄ: vent på humerus mitt
FU: arm: anteflex, add

31
Q

M. biceps brachii

A
U:
caput longum: tuberculum supraglenoidale
caput breve: proc. coracoideus
FÄ: tuberositas radii, ulna - via facia antibrachii
FU: axel: anteflex
armbåge: flex, sup
32
Q

M. brachialis

A

U: 2/3 dist på humerus
FÄ: proc. coracoideus
FU: armbåge: flex

33
Q

M. brachioradialis

A

U: humerus lat, dist
FÄ: proc. styloideus radii
FU: armbåge: flex
underarm: pron –> sup –> medelläge

34
Q

M. pronator teres

A

U: epicondylus med, proc coronoideus
FÄ: lat mitt på radius
FU: armbåge: flex
underarm: pron

35
Q

M. triceps brachii

A
U:
caput longum: tuberculum infraglenoidale, på scapula
caput laterale: lat, prox på humerus
caput mediale: med på humerus
FÄ: olecranon
FU: caput longum: axel: retroflex, add
alla: armbåge: ext
36
Q

M. extensores antibrachii

A

U: epicondylus lateralis humeri
FÄ: hand och fingrar
FU: hand: dorsalflex

37
Q

M. flexores antibrachii

A

U: epicondylus medialis humeri
FÄ: hand och fingrar
FU: hand: palmarflex

38
Q

M. erector spinae

- m. sacrospinalis - ytligast
m. iliocostalis, m. longissimus, m. spinalis

A

U: os sacrum, crista iliaca, Th10-L5 (processus spinosus)
Förlopp: superiort, lateralt
FÄ: arcus vertebrae, dors,med ossa costae
FU: ext, lateralflex, rot, postural hållning

39
Q

M. erector spinae

- m. transversospinalis - djupare
m. semispinalis, m. multifidus

A

U: os sacrum, processus transversus
Förlopp: sup, med 1-7 kotor
FÄ: processus spinosus
FU: ext, lateralflex, rot, postural hållning

40
Q

M. erector spinae

- korta vertikala - djupast
mm. interspinale, mm. intertransversarii

A

U och FÄ: mellan närliggande kotors processus spinosus och processus transversus
FU: ext, lateralflex, rot, postural hållning

41
Q

M. erector spinae

- korta nackmuskler

A

Förlopp: mellan atlas, axis och os occipetale

FU: ext, lateralflex, rot, postural hållning

42
Q

Mm. intersostales externus/ internus

A

Förlopp: mellan två revben

43
Q

Diaphragma

A

U: insidan av nedre sternum, cartilago costales, L1-L5 (ant på corpus vertebrae)
FÄ: centrum tendineum

44
Q

M. rectus abdominis

A

U: cartilago costales V-VII, processus xiphoideus
FÄ: Os pubis
FU: bålflex, lateralflex, bukpress

45
Q

M. obliquus externus abdominis

A

U: costae V-XII
FÄ: linea alba, rectusskidan, lig inguinale, crista iliaca ventrale
FU: bålflex, kontralateral rot, bukpress

46
Q

M. obliquus internus abdominis

A

U: Fascia thoracolumbalis, crista iliaca, lig inguinale
FÄ: costae X-XII, linea alba, rectusskidan
FU: bålflex, ipsilateral rot, bukpress

47
Q

M. transversus abdominis

A

U: insidan costae VI-XII, L1-L5 (processus transverus), os ilium lat, lig inguinale
FÄ: linea alba
FU: bukpress, rot

48
Q

M. quadratus lumborum

A

U. lig iliolumbale, crista iliaca dors
FÄ: costae XII, L1-L4
FU: lateralflex, fixera costae XII vid diaphragmakontraktion

49
Q

M. sternocleidomastoideus

A

U: sternum, clavicula
FÄ: processus mastoideus
FU: kontraktion på en sida - flex åt ett håll och rot åt motsatt håll, kontraktion på båda sidor - lyfter huvudet

50
Q

Mm. scalenii

A

U: C2- C7 (processus transversus)
FÄ: Co1-Co2
FU: kontraktion på en sida - lateralflex av nacke

51
Q

M. levator scapulae

A

U: C1-C4 (processus transversus)
FÄ: angulus suprerior på scapula
FU: elevation, inåtrotation av scapula

52
Q

M. tibialis posterior

A

U: prox på tibia och fibula, membrana interossea
Förlopp: runt malleolus medialis
FÄ: naviculare, cuniformia I-III
FU: plantarflex, supination

53
Q

M. masseter

A

U: arcus zygomaticus
FÄ: tuberositas masseterica på mandibula
FU: stänger munnen

54
Q

M. temporalis

A

U: temporale, fossa temporale
FÄ: processus coronoideus på mandibula
FU: stänger munnen