Neuroanatomia Flashcards Preview

Neuroanatomia stoma gr 5 > Neuroanatomia > Flashcards

Flashcards in Neuroanatomia Deck (470)
Loading flashcards...
1
Q

Agnosia optica wywoływana jest przez

a. uszkodzenie pola 17
b. zawał tętnicy mózgu tylnej
c. uszkodzenie promienistości wzrokowej
d. wszystkie z wymienionych
e. żadne z wymienionych

A

d. wszystkie z wymienionych

2
Q

Zator w lewej tętnicy środkowej mózgu, co się nie stanie po stronie prawej?

a) brak czucia i paraliż stopy prawej
b) czerwony nos i brzydki oddech

A

a) Brak czucia i paraliż spastyczny stopy prawej

3
Q

Pacjent ma wylew krwi w komorze bocznej. Na co może ten wylew uciskać?

a) Na głowę jądra ogoniastego
b) na nerki
c) na ośrodek łaskotek w dużym paluchu u stopy

A

a) Na głowę jądra ogoniastego

4
Q

Drugi neuron w jądrze klinowatym i smukłym

A. Układ trójdzielny

B. Układ przednioboczny

C. Układ grzbietowo-wstęgowy

D. Oba

E. Żaden

A

C. Układ grzbietowo-wstęgowy

5
Q

Która z wymienionych części układu komorowego nie ma splotu naczyniówkowego?

a) Ventriculus lateralis - cornu inferior
b) Ventriculus lateralis - cornu anterior
c) Ventriculus IV
d) Foramen intraventriculare
e) Ventriculus III

A

b) Ventriculus lateralis - cornu anterior

6
Q

Chorea

A. Neocerebellum

B. Sznury tylne

C. Jądro niskowzgórzowe

D. Prążkowie

A

D. Prążkowie

7
Q

Z czego wychodzą włókna tworzące wstęgę przyśrodkową (droga grzbietowo wstęgowa)

a) Jądra klinowate i smukłe
b) jądra grube i pękate

A

a) Jądra klinowate i smukłe

8
Q

Pacjentka po utracie przytomnosci, porażenie prawostronne, brak czucia bólu, wibracji, gnostycznego po prawej stronie, brak objawów ze str nerwów czaszkowych. Co uszkodzone?

a. konary mózgu
b. rdzen przedłużony
c. most
d. prawa strona rdzenia kręgowego

A

d. prawa strona rdzenia kręgowego

9
Q

Drogi łączące korę ze wzgórzem tworzą:

a) Corona radiata
b) drogę mleczną
c) sinus sagittalis superior

A

a) Corona radiata

10
Q

Uszkodzenie paleocerebellum wywołuje:

a) Zaburzenia równowagi
b) Obniżenie napięcia mięśniowego
c) Brak koordynacji ruchów
d) Asynergię
e) Wszystkie wymienione objawy

A

b) Obniżenie napięcia mięśniowego

11
Q

Wskazać nieprawidłową parę :

a) Rogi przednie - próba Romberga
b) Cerebellum - ataxia

A

a) Rogi przednie - próba Romberga

12
Q

Unaczynia most i rdzeń przedłużony

A. a. cerebrii anterior

B. a. cerebrii posterior

C. a. cerebrii media

D. Wszystkie

E. Żadna z nich

A

E. Żadna z nich

13
Q

Nieprawda o rozwoju:

a) Coś o namnażaniu glioblastów i neuroblastów w warstwie płaszczowej
b) Sulcus limitans dzieli cewę na przyszłe rogi przednie i tylne
c) najpierw powstaje warstwa I, IV, V IV, II w neocortex

A

a) Coś o namnażaniu glioblastów i neuroblastów w warstwie płaszczowej

14
Q

Co nie jest objawem uszkodzenia neocerebellum? ( dwie odp poprawne)

a. hipotonia
b. hemibalismus
c. ruchy ateotyczne
d. drżenie zamiarowe
e. dekompozycja ruchów

A

b. hemibalismus - połowa ciała gwałtownie i obszernie porusza się kończynami ( jądro niskowzgórzowe - subthalamicus, oraz jądra podstawy i wzgorze)
c. ruchy ateotyczne - nierytmiczne ruchy konczyn górnych, szczegolnie nasilone w palcach ( jądro ogoniaste, skorupa, gałka blada)

15
Q

Krzyżuje się w międzymózgowiu

A. Układ trójdzielny

B. Układ przednioboczny

C. Układ grzbietowo-wstęgowy

D. Oba

E. Żaden

A

E. Żaden

16
Q

Biorąc pod uwagę kryterium lokalizacji uwzględniamy:

a. mechanoreceptory
b. nocyreceptory
c. termoreceptory
d. prioprioreceptory
e. otorbione zakończenia nerwowe

A

d. prioprioreceptory - czucie głębokie, pozycja ciała

17
Q

a. communicans anterior

A

a. communicans anterior A

18
Q

Pacjent nie może rozpoznać przedmiotu trzymanego w prawej dłoni. Objaw ten określamy jako:

a- afazja

b-ataksja

c-apraksja

d- astereognozja

e-asynergia

A

d- astereognozja

19
Q

Nerw wzrokowy tworzą:

a) Dendryty komórek pseudojednowypustkowych
b) Aksony komórek pseudojednowypustkowych
c) Dendryty komórek zwojowych d) Aksony komórek zwojowych

A

d) Aksony komórek zwojowych

20
Q

Które jądro leży w obrębie śródmózgowia?

a. nucleus subthalamicus
b. nucleus ruber
c. jądro oliwki
d. jądro ruchowe nerwu V

A

b. nucleus ruber - jądro czerwienne

21
Q

Uraz głowy, utrata przytomności, odzyskanie przytomności, zgon po kilku godzinach. Co to było?

a. meningioma
b. hematoma epidurale
c. hematoma subdurale
d. hematoma subarachnoidale

A

b. hematoma epidurale

22
Q

Guz przysadki spowoduje:

a) Krwiak nadtwardówkowy
b) Uszkodzenie skrzyżowania wzrokowego

A

b) Uszkodzenie skrzyżowania wzrokowego

23
Q

Oddziela płat ciemieniowy od potylicznego na powierzchni przyśrodkowej

A. Bruzda boczna

B. Bruzda środkowa

C. Linia łącząca bruzdę ciemieniowo-potyliczną z wcięciem przedpotylicznym

D. Bruzda ciemieniowo-potyliczna

E. Bruzda obręczy

A

D. Bruzda ciemieniowo-potyliczna

24
Q

Guz przysadki spowoduje:

a. hemianopia homonyma
b. hemianopia bitemporalis

A

b. hemianopia bitemporalis - niedowidzenie połowiczne dwuskroniowe ( uszkodzenie skrzyżowania wzrokowego)

25
Q

Krzyżuje się w rdzeniu przedłużonym

A. Układ przednio-boczny

B. Układ grzbietowo-wstęgowy

C. Oba

D. Żaden

A

B. Układ grzbietowo-wstęgowy

26
Q

Asynergia

A. Neocerebellum

B. Sznury tylne

C. Jądro niskowzgórzowe

D. Prążkowie

A

A. Neocerebellum

27
Q

Co nie jest związane z ruchem:

a) Agnosia
b) Kinezja

A

a) Agnosia

28
Q

Kobieta lat 50 odczuwa drętwienie i osłabienie prawej goleni. Które naczynie uszkodzono?

a) a. choroidea
b) a. cerebri anterior
c) a cereri media
d) a cerebri posterior
e) a communicans anterior

A

a. arteria cerebri anterior - tętnica mózgowa przednia

29
Q

Koordynuje reakcje nerwowe i hormonalne

A. Telencephalon - kresomózgowie

B. Diencephalon - międzymózgowie

C. Mesencephalon - śródmózgowie

D. Pons - most

E. Medulla oblongata - rdzeń przedłużóny

A

B. Diencephalon

30
Q

Istota czarna

A. Dysmetria -Polega na niemożności zahamowania ruchu w dowolnym momencie. Określana również jako niezdolność do prawidłowej oceny odległości.

B. Hemianopsia homonyma (uszkodzenie pasma wzrokowego) - niedowidzenie połowicze jednoimienne

C. Agnosia Optica - ślepota psychiczna, nierozpoznawanie wzrokiem

D. Parkinson

E. Paralysis Flaccida- porażenie wiotkie

F. Apraxia-upośledzenie precyzyjnych, celowych ruchów przy braku niedowładu, objawów móżdżkowych i zaburzeń czucia

G. Aphasia sensorica - zaburzenie funkcji językowych powstałe w wyniku uszkodzenia mózgu, sensoryczna dotyczy glównie zdolności rozumienia

H. Achromatopsia- ślepota barwna

I. Paralysis spastica - porażenie mózgowe

A

D. Parkison

31
Q

Prawostronny połowiczny niedowład kończyny GÓRNEJ powoduje zator:

a) cerebrii anterior
b) cerebrii media
c) cerebrii posterior
d) spinalis anterior
e) spinalis posterior

A

b) cerebrii media

32
Q

Oddziela płat czołowy od ciemieniowego

A. Bruzda boczna

B. Bruzda środkowa

C. Linia łącząca bruzdę ciemieniowo-potyliczną z wcięciem przedpotylicznym

D. Bruzda ciemieniowo-potyliczna

E. Bruzda obręczy

A

B. Bruzda środkowa

33
Q

Krzyżuje się w rdzeniu przedłużonym

A. Systema trigeminalis

B. Systema anterolateralis

C. Systema dorsolemniscalis

D. Wszystkie

E. Żadne

A

c. Systema dorsolemniscalis

34
Q

Olbrzymie komórki piramidowe Betza znajdują się w:

a) Warstwie II
b) Warstwie IV
c) Warstwie III
d) Warstwie V
e) Warstwie I

A

d) Warstwie V

35
Q

Uszkodzenie substantia nigra powoduje:

a. tremor at rest
b. intention tremor
c. chorea
d. titubation - rytmiczne trzęsienie

A

a. tremor at rest

36
Q

Przebiega przez odnogę przednią torebki wewnętrznej

A. Układ trójdzielny

B. Układ przednioboczny

C. Układ grzbietowo-wstęgowy

D. Oba

E. Żaden

A

E. Żaden

37
Q

Która struktura nie należy do podwzgórza?

a) Nucleus paraventricularis - jądra przykomorowe
b) Tuber cinereum- guz popielaty
c) Infundibulum- lejek
d) Pulvinar - poduszka

A

d) Pulvinar poduszka, największe tylne jądro wzgórza

38
Q

Krzyżuje sie w śródmózgowiu

A. Układ trójdzielny

B. Układ przednio-boczny

C. Układ grzbietowo-wstęgowy

D. Wszystkie

E. Żaden

A

E. Żaden

39
Q

Nastąpiło odkorowanie (decorticatio), chory leży w pozycji wyprostowanej, zgięte tylko kończyny górne, co jest odpowiedzialne za zgięcie kończyn górnych?

a) Tractus cortico-spinalis
b) Substantia nigra
c) Nucleus ruber

A

c - nucleus ruber, jądro czerwienne

40
Q

Który nerw wychodzi w bruździe przedoliwkowej?

a) VII
b) XII
c) X
d) V
e) VI

A

b - XII hypoglossus

41
Q

Zator tego naczynia objawia się dodatnią próbą

Romberga

A. a. cerebri media

B. a. cerebri anterior

C. a. cerebri posterior

D. a. basilaris

E. a. spinalis anterior

F. a. spinalis posterior

A

F. a. spinalis posterior

42
Q

Czego częścią jest fornix

A. Diencephalon

B. Mesencephalon

C. Telencephalon

D. Pons

E. Medulla oblongata

A

C. Telencephalon

43
Q

Nieprawda o transporcie aksonalnym:

a) Transport wsteczny z prędkością 300-400mm/dzień
b) Transport wsteczny jest szybki i wolny
c) Transport wsteczny odpowiada za przenoszenie mitochondriów i błon do perikarionu
d) Coś o kinezynie

A

b) Transport wsteczny jest szybki i wolny —-

wsteczny jest tylko szybki

44
Q

Pole 1,2,3

A

Pole 1,2,3 A

45
Q

Ptosis - opadanie powieki

A. N. occulomotorus

B. N vagus

C. N. hypoglossus

D. N accesorius

E. N. opticus

A

A. N. occulomotorus

46
Q

Z grzebieni bocznych nie powstają….

A

a) Astrocyty

47
Q

a. cerebri media

A

a. cerebri media C

48
Q

Drogi (włókna) nerwowe łączące wyższe z niższymi:

a. tworzą torebki - wewn, zewn i ostatnią
b. przebiegają tylko w torebce ostatniej
c. nie rozpoczynają się w płacie czołowym
d. tworzą tylko drogi wstępujące
e. przebiegają tylko w ciele modzelowatym

A

a. tworzą torebki zewnętrzną, wewnętrzną i ostatnią

49
Q

Co nie powstaje z prosencephalon?

a) Thalamus
b) Hypothalamus
c) Corpus callosum
d) Lamina tecti

A

d) Lamina tecti - blaszka pokrywy

50
Q

Unaczyniany przez a. cerebrii posterior

A. Zmysł wzroku

B. Zmysł słuchu

C. oba

D. żaden

A

A. Zmysł wzroku

51
Q

Najbardziej powierzchniowa warstwa kory nowej to:

a. piramida zewn.
b. ziarnista
c. ziarnista zewn.
d. różnokształtna
e. molekularna

A

e. molekularna

52
Q

Co nie powstaje z grzebieni nerwowych?

a) Oligodendrocyty
b) Lemmocyty
c) Ganglion ciliare

A

a - oligodendrocyty

53
Q

Dziecko ma poszerzone komory boczne i III. Przyczyna:

a) Nadmierna produkcja płynu mózgowo-rdzeniowego w splotach naczyniówkowych
b) Upośledzone wchłanianie płynu w ziarnistościach pajęczynówki
c) Zwężony wodociąg śródmózgowia

A

c) Zwężony wodociąg śródmózgowia

54
Q

Uszkodzenie czego powoduje ataxię - niezborność ruchową - kontrolowaną przez wzrok

a) Cerebellum
b) Sznury tylne rdzenia

A

b) Sznury tylne rdzenia

przenoszą wrażenie czucia głębokiego i wibracji

55
Q

a. cerebelli superior

A

a. cerebelli superior G

56
Q

Thalamus

A

Thalamus 6

57
Q

Wskaz zdanie błędne o unaczynieniu rdzenia:

a) Tętnice rdzeniowe przednie łączą sie i przebiegają w szczelinie pośrodkowej przedniej
b) Tętnice rdzeniowe tylne biegną po tylnej powierzchni rdzenia
c) Tętnice rdzeniowe wspomagane sa przez tętnice lędźwiowe i międzyżebrowe tylne
d) Tętnice te biegną pomiędzy pajęczynówką a opona twarda

A

d) Tętnice te biegną pomiędzy pajęczynówką a opona twarda

58
Q

Unerwia serce

A. Układ współczulny

B. Układ przywspółczulny

C. Oba

D. Żaden

A

c. oba

59
Q

Drogą corticonuclearis przebiegają wszystkie poza:

a. corona radiata
b. genu capsula interna
c. eminentia pyramidalis
d. tectum mesencephali
e. pedunculus cerebri

A

d. tectum mesencephali - pokrywa śródmózgowia

60
Q

Do spływu zatok (confluens sinuum) spływają:

a. sinus occipitalis i rectus
b. sinus occipitalis i sagittalis superior
c. sinus sagittalis inferior i rectus
d. sinus petrosus superior i inferior
e. zatoki poprzeczna, strzałkowa górna, prosta

A

e. poprzeczna, strzałkowa górna, prosta

61
Q

Lemniscus medialis

A. Nucleus ventroposterolateralis

B. Nucleus ventroposteromedialis

C. Corpus geniculatum mediale

A

A. Nucleus ventroposterolateralis

62
Q

Nieprawda o płynie mózgowo rdzeniowym

A

a) W całym układzie nerwowym jest go 250 ml

Mózg produkuje około 500 ml płynu mózgowo-rdzeniowego dziennie. Jest on jednak ciągle reabsorbowany, dzięki czemu jedynie 100–160 ml jest obecnych w mózgu jednocześnie

63
Q

Która struktura nie należy do układu związanego ze słuchem?

a) Corpus trapezoideum
b) Nucleus cochlearis
c) Area pretectalis

A

c) Area pretectalis

64
Q

Które jądro obecne jest w śródmózgowiu:

a) Ruchowe nerwu V
b) Substantia nigra

A

b - substantia nigra

65
Q

Udar mózgowy w pierwszorzędowym polu wzrokowym lewej półkuli mózgowej skutkuje:

a) Niedowiedzeniem połowiczym dwunożowym
b) Niedowidzeniem połowiczym dwuskroniowym
c) Niedowidzeniem połowiczym przeciwstronnym
d) Niedowidzeniem połowiczym jednostronnym
e) Całkowita ślepotą prawego oka

A

c) Niedowidzeniem połowiczym przeciwstronnym

66
Q

72-latka, oko, słuch w porządku, nie rozpoznaje przedmiotów. Co jej dolega?

a) Agnosia
b) Ataksja
c) Apraxia
d) Ageusia

A

a) Agnosia

67
Q

Wskaż nieprawdziwe twierdzenie dotyczące płynu mózgowo-rdzeniowego

a. wydzielany jest przez splot naczyniówkowy komór
b. jego ciśnienie wynosi 150 mm słupa rtęci
c. z komór bocznych przepływa przez otw. międzykomorowe do komory trzeciej
d. w ciągu doby 3 razy odnawiany
e. odpływa głównie do zat. strzałkowej górnej ( ziarnistości pajęczynówki)

A

fałsz to b. ciśnienie to 150 mm słupa rtęci

68
Q

Jest ich ok 115 milionów

A. Komórki czopkowe

B. Komórki pręcikowe

C. Żadne

D. Wszystkie

A

B. Komórki pręcikowe

69
Q

a. cerebri posterior

A

a. cerebri posterior F

70
Q

Nuclei olivares

A. Diencephalon

B. Medulla oblongata

C. Mesencephalon

D. Pons

E. Telencephalon

A

B. Medulla oblongata

71
Q

Wypustki którego jądra wzgórza dochodzą do tylnej części lobullus paracentralis- płacika okołośrodkowego

a. mediodorsalis
b. corpus geniculatum laterale
c. ventro-postero-lateralis
d. ventro-postero-medialis
e. LO

A

c. nucl. ventro-postero-lateralis jądro brzuszno-tylne-boczne

72
Q

WĄTPLIWOŚCI

U 49-letniego mężczyzny rozpoznano niedowład kończyn dolnych. Stwierdzono także brak czucia bólu i temperatury poniżej brodawki sutkowej. Na jakim poziomie doszło do uszkodzenia rdzenia?

a) C8
b) Th6
c) Th10
d) L2
e) S1

A

b) Th6

73
Q

Pedunculi cerebrii - konary

A

Pedunculi cerebrii 12

74
Q

Żołnierz ma ranę postrzałową w dolnej części grzbietu i nie może ruszać prawą stopą. MRI wykazało uszkodzenie ogona końskiego. Co uszkodzone:

a) Gałęzie przednie n. rdzeniowych
b) Gałęzie tylne nerwów rdzeniowych
c) Korzenie przednie
d) Korzenie tylne
e) Pień współczulny

A

c) Korzenie przednie

75
Q

67-letni mężczyzna z nadciśnieniem, ma hamianopsia homonyma (niedowidzenie połowiczne jednoimienne) w wyniku uszkodzenia kory wzrokowej pole 17, co do niej projektuje?

a. jądra przednie wzgórza
b. CGM corpus geniculatum mediale
c. CGL corpus geniculatum laterale
d. pulvinar

A

c. CGL corpus geniculatum laterale - ciało kolankowate boczne

76
Q

Coś ze smakiem i jądrem pasma samotnego

A. Systema trigeminalis

B. Systema anterolateralis

C. Systema dorsolemniscalis

D. Wszystkie

E. Żadne

A

E. żadne

77
Q

Nieprawda o narządzie węchu

A

a) Z komórek podporowych powstają nerwy węchowe

78
Q

Jak inaczej nazywamy paleocerebellum, czyli móżdżek dawny?

a) Lobus flocculonodularis
b) Lobus anterior
c) Lobus posterior
d) Vermis

A

Wg Lewusa b- lobus anterior

wykład woźniaka potwierdza odp lewusa

79
Q

a. communicans posterior

A

a. communicans posterior E

80
Q

Pyramis

A

Pyramis G

81
Q

Hemibalismus

A. Neocerebellum

B. Sznury tylne

C. Jądro niskowzgórzowe

D. Prążkowie

A

C. Jądro niskowzgórzowe

82
Q

Wybierz błędne dotyczące żył mózgowia

a. żyły głebokie ostatecznie uchodzą do żyły wielkiej mózgu
b. Zyła wielka uchodzi do sinus sagittalis superior
c. Zyły mózgu dzielimi na powierzchowne i głebokie

A

b. Zyła wielka uczodzi do sinus sagittalis - uchodzi do zatoki prostej

83
Q

Rozpoczynają się tu włókna współczulne pozazwojowe

A. Odcinek szyjny rdzenia kręgowego

B. Odcinek piersiowy rdzenia kręgowego

C. Odcinek lędźwiowy rdzenia kręgowego

D. Odcinek krzyżowy rdzenia kręgowego

E. Wszystkie

F. Żaden

A

F. Żaden

84
Q

Wiedzie wrażenia bólowe

A. Droga korowo-rdzeniowa

B. Droga reticulospinalis

C. Droga vestibulospinalis

D. Droga rubrospinalis

E. Wszystkie

F. Żadna

A

F. Żadna

85
Q

Mężczyzna lat 50 widzi podwójnie. Reakcja źrenic na światło prawidłowa, prawidłowe ruchy gałek, poza niemożnością skierowania prawego oka ku dołowi i donosowo. Uszkodzenie dotyczy nerwu:

a- wzrokowego

b- okoruchowego

c- bloczkowego

d-trójdzielnego

e.odwodzącego

A

c- bloczkowego

86
Q

Droga w akomodacji nie przebiega przez:

a) Corpus geniculatum mediale
b) n. oculomotoricus c) Cortex cerebri

A

a) Corpus geniculatum mediale

87
Q

Pole asocjacyjne tylne:

a) Integruje wrażenia czuciowe, słuchowe i wzrokowe
b) integruje wrażenia dotyku

A

Pole asocjacyjne tylne:

a) Integruje wrażenia czuciowe, słuchowe i wzrokowe

88
Q

Co przewodzi droga trójdzielno-wzgórzowa grzbietowa?

a) Ból
b) Czucie powierzchowne
c) Ciepło
d) Wibrację

A

d) Wibrację

89
Q

Które z poniższych twierdzeń dotyczących komórek słuchowych przewodu ślimakowego jest nieprawdziwe?

a) Są mechanoreceptorami
b) Ich aksony dochodzą do jąder ślimakowych
c) Są pobudzane przez drgania błony podstawnej
d) Posiadają stereocilia

A

b) Ich aksony dochodzą do jąder ślimakowych

90
Q

Uszkodzenie rdzenia kręgowego powyżej skrzyżowania wstęg po lewej stronie. Jakie będą objawy:

a) Po prawej stronie zaburzenia czucia wibracji
b) Zaburzenie mięśni żucia

A

a) Po prawej stronie zaburzenia czucia wibracji

91
Q

Ostatni neuron w VPL

A. Systema anterolateralis

B. Systema dorsoleminiscalis

C. Oba

D. Żaden

A

C. Oba

92
Q

Wybierz zdanie prawdziwe.

a. Jakieś uszkodzenie nerwu V objawia się zaburzeniem czynnosći m. skroniowego po stronie przeciwnej.
b. uszkodzenie nerwu strzemiączkowego powoduje hyperacusis - zwiększona wrażliwość na dźwięki i częstotliwość
c. uszkodzenie ośrodkowe n. VII to porażenie Bella
d. droga korowo-rdzeniowa (chyba) to głównie włókna nieskrzyżowane dla n. V
e. obszary czuciowe dla n. V unaczynia a. cerebri media

A

b. uszkodzenie n. strzemiączkowego powoduje hyperacusis

93
Q

Ataxia (Archicerebellum) - niezborność ruchowa

A. Kora ruchowa MI

B. Neocerebellum

C. Jądra podstawy

D. Motoneurony Alfa

E. Pęczek klinowaty i smukły

A

Ataxia (Archicerebellum)

Najpewniej neocerebellum

94
Q

Pacjent ma porażenie ruchowe i czuciowe (zarówno protopatyczne, jak i gnostyczne) prawej kończyny dolnej. Co się stało?

a) Uszkodzenie płacika okołośrodkowego
b) Wylew tętnicy przedniej mózgu

A

a) Uszkodzenie płacika okołośrodkowego

95
Q

Tworzy ścianę komory III

A. Telencephalon - kresomózgowie

B. Diencephalon - międzymózgowie

C. Mesencephalon - śródmózgowie

D. Pons - most

E. Medulla oblongata - rdzeń przedłużóny

A

B - Dinecephalon

96
Q

Koordynację ruchów gałki ocznej z układem przedsionkowym zapewnia:

a) Tractus vestibulospinalislateralis
b) Tractus retionaspinalis
c) Tractus rubrospinalis
d) Fasciculus longitudinalis medialis
e) Tractus pinocerebellis

A

d) Fasciculus longitudinalis medialis prążek podłużny środkowy

97
Q

Jadro jakie nerwu znajduje się w wzgórku twarzowym?

a) odwodzącego
b) trójdzielnego

A

a) Odwodzącego

98
Q

(Przekrój przez mózg) Kobieta przyszła z 3-letnim dzieckiem do poradni, skarżącym się na bóle głowy i nudności. Lekarze zauważyli powiększenie głowy. Jaka struktura została naruszona. (na środki biała plama)

a) Róg przedni komory bocznej
b) Róg tylny komory bocznej
c) Komora III
d) Komora IV
e) Wzgórze

A

c) Komora III

zdjęcie moje własne

99
Q

Uszkodzony płacik okołośrodkowy - lobulus paracentralis. Co jest objawem?

A

a) odruch Babińskiego Polega na odruchowym wyprostowaniu palucha z jego zgięciem grzbietowym w trakcie drażnienia skóry boczno-dolnej powierzchni stopy.Występuje jako objaw fizjologiczny do 3. roku życia, po tym czasie jest traktowany jako patologiczny i świadczy o uszkodzeniu drogi korowo-rdzeniowej.

100
Q

Co nie bierze udziału w rozszerzeniu źrenicy?:

a) Podwzgórze
b) Nerw okoruchowy

A

b) Nerw okoruchowy

101
Q

Co nie powstaje z przodomózgowia

a) Gałka blada
b) Nucleus ruber

A

b) Nucleus ruber

102
Q

Gdzie znajduje się II neuron drogi smakowej:

a) Ganglion geniculi
b) Nucleus solitarius
c) Nucleus ambiguus
d) Jądro brzuszne tylno-przyśrodkowe

A

b) Nucleus solitarius jądro samotne grubaski są samotne

103
Q

WĄTPLIWOŚCI

U 24-letniego pacjenta stwierdzono anomalie tętnicza pomiędzy wzgórzem a jadrem

soczewkowatym. Co może zostać uszkodzone:
a) Odnoga przednia torebki wewnętrznej
b) Odnoga tylna torebki wewnętrznej
c) Odnogi mózgu
d) Chyba sklepienie

A

b) Odnoga tylna torebki wewnętrznej

104
Q

Co jest zaburzone przy uszkodzeniu drogi rdzeniowo-wzgórzowej?

a) czucie bólu i temperatury
b) czucie śmierdzących bąków

A

a) Czucie bólu i temperatury

105
Q

Zawał - afazja ruchowa

A. Tętnica przednia mózgu

B. Tętnica środkowa mózgu

C. Obie

D. Żadna

A

B. Tętnica środkowa mózgu

106
Q

Pasmo wzrokowe

A. Dysmetria -Polega na niemożności zahamowania ruchu w dowolnym momencie. Określana również jako niezdolność do prawidłowej oceny odległości.

B. Hemianopsia homonyma (uszkodzenie pasma wzrokowego) - niedowidzenie połowicze jednoimienne

C. Agnosia Optica - ślepota psychiczna, nierozpoznawanie wzrokiem

D. Parkinson

E. Paralysis Flaccida- porażenie wiotkie

F. Apraxia-upośledzenie precyzyjnych, celowych ruchów przy braku niedowładu, objawów móżdżkowych i zaburzeń czucia

G. Aphasia sensorica - zaburzenie funkcji językowych powstałe w wyniku uszkodzenia mózgu, sensoryczna dotyczy glównie zdolności rozumienia

H. Achromatopsia- ślepota barwna

I. Paralysis spastica - porażenie mózgowe

A

B. Hemianopsia homonyma (uszkodzenie pasma wzrokowego)

107
Q

Jest stacją przekaźnikową między korą mózgu a móżdżkiem

A. Diencephalon

B. Mesencephalon

C. Telencephalon

D. Pons

E. Medulla oblongata

A

A. Diencephalon

108
Q

Jego ośrodki znajdują się w pniu mózgowia

A. Układ współczulny

B. Układ przywspółczulny

C. Oba

D. Żaden

A

B. Układ przywspółczulny

109
Q

Eminentia pyramidalis

A. Diencephalon

B. Medulla oblongata

C. Mesencephalon

D. Pons

E. Telencephalon

A

D. Pons

110
Q

Pacjentka nie czucia temp i bólu prawych kończyn dolnych i górnych oraz ma porażenie spastyczne kończyn lewych, do tego nadciśnienie. Co uległo uszkodzeniu?

a) Odcinek piersiowy rdzenia
b) Odcinek szyjny rdzenia

A

b) Odcinek szyjny rdzenia

111
Q

Kiedy rozpoczyna się mielinizacja w ośrodkowym układzie nerwowym:

a) 6 tydzień
b) 9 tydzień
c) 15 tydzień
d) 35 tydzień

A

c - 15 tydzień

112
Q

Hypophysis cerebri

A

Hypophysis cerebri A

113
Q

Oddaje gałęzie korowe i przeszywające.

A. a. cerebrii anterior

B. a. cerebrii posterior

C. a. cerebrii media

D. Wszystkie

E. Żadna z nich

A

D. Wszystkie

114
Q

Drugi neuron drogi wzrokowej.

a) Komórki czopkowe i pręcikowe
b) Komórki dwubiegunowe
c) Komórki zwojowe
d) Komórki poziome

A

b) Komórki dwubiegunowe

115
Q

Pobudza perystaltykę jelit

A. Układ współczulny

B. Układ przywspółczulny

C. Oba

D. Żaden

A

B. Układ przywspółczulny

116
Q

Zaburzenia dystansu

A. Dysmetria

B. Hemianopsia homonyma (uszkodzenie pasma wzrokowego)

C. Agnosia Optica

D. Parkinson

E. Paralysis Flaccida

F. Apraxia

G. Aphasia sensorica

H. Achromatopsia

I. Paralysis spastica

A

A. Dysmetria

A. Dysmetria -Polega na niemożności zahamowania ruchu w dowolnym momencie. Określana również jako niezdolność do prawidłowej oceny odległości.

B. Hemianopsia homonyma (uszkodzenie pasma wzrokowego) - niedowidzenie połowicze jednoimienne

C. Agnosia Optica - ślepota psychiczna, nierozpoznawanie wzrokiem

D. Parkinson

E. Paralysis Flaccida- porażenie wiotkie

F. Apraxia-upośledzenie precyzyjnych, celowych ruchów przy braku niedowładu, objawów móżdżkowych i zaburzeń czucia

G. Aphasia sensorica - zaburzenie funkcji językowych powstałe w wyniku uszkodzenia mózgu, sensoryczna dotyczy glównie zdolności rozumienia

H. Achromatopsia- ślepota barwna

I. Paralysis spastica - porażenie mózgowe

117
Q

Które z twierdzeń dotyczących układu ruchowego jest błędne?

a. wszystkie jego składowe mają bezpośrednie połączenia z motoneuronami
b. uszkodzenie prążkowania powoduje pląsawice
c. warstwy piramidowe neocortex są grubsze w ośr ruchowych
d. uskzodzenie wyspy powoduje augeusie
e. decussatio pyramidum et lemniscorum znajdują się w rdzeniu przedłużonym

A

a. wszystkie połączenie mają bezpośr. połączenia z motoneuronami

118
Q

Co zostaje uszkodzone gdy wbije się nóż w szczelinę oczodołową górną?

a. a. carotis interna
b. a. cerebri media
c. a. facialis
d. a. cerebri anterior

A

a. arteria carotis interna

119
Q

W odruchu akomodacyjnym ramię dośrodkowe stanowi:

a) Nerw trójdzielny
b) Nerw wzrokowy
c) Cała droga wzrokowa
d) Nerw oczny
e) Nerw okoruchowy

A

c) Cała droga wzrokowa

120
Q

Miosis - zwężenie źrenicy

A. N. occulomotorus

B. N vagus

C. N. hypoglossus

D. N accesorius

E. N. opticus

A

A. N. occulomotorus

121
Q

Uszkodzenie górnego neuronu ruchowego

A. Dysmetria

B. Hemianopsia homonyma (uszkodzenie pasma wzrokowego)

C. Agnosis Optica

D. Parkison

E. Paralysis Flaccida

F. Apraxia

G. Aphasia sensorica

H. Achromatopsia

I. Paralysis spastica

A

I. Paralysis spastica

122
Q

Kora przedczołowa

A

Kora przedczołowa I

123
Q

Jaki ośrodek umożliwia zgięcie głowy w prawo ?

a) Motoneurony rogów przednich odcinka szyjnego rdzenia kręgowego po stronie lewej
b) ośrodki w korze mózgowej

A

a) Motoneurony rogów przednich odcinka szyjnego rdzenia kręgowego po stronie lewej

124
Q

SMA w polu 6 ( drugorzędowa kora mózgowa, supplementary motor area)

A. Dysmetria -Polega na niemożności zahamowania ruchu w dowolnym momencie. Określana również jako niezdolność do prawidłowej oceny odległości.

B. Hemianopsia homonyma (uszkodzenie pasma wzrokowego) - niedowidzenie połowicze jednoimienne

C. Agnosia Optica - ślepota psychiczna, nierozpoznawanie wzrokiem

D. Parkinson

E. Paralysis Flaccida- porażenie wiotkie

F. Apraxia-upośledzenie precyzyjnych, celowych ruchów przy braku niedowładu, objawów móżdżkowych i zaburzeń czucia

G. Aphasia sensorica - zaburzenie funkcji językowych powstałe w wyniku uszkodzenia mózgu, sensoryczna dotyczy glównie zdolności rozumienia

H. Achromatopsia- ślepota barwna

I. Paralysis spastica - porażenie mózgowe

A

F. Apraxia

125
Q

Glandula Pinealis

A. Diencephalon

B. Medulla oblongata

C. Mesencephalon

D. Pons

E. Telencephalon

A

A. Diencephalon

126
Q

W bruździe obręczy przebiega tętnica:

a) Media cerebri
b) Anterior cerebri
c) Callosomarginalis

A

c) Callosomarginalis czyli Tętnica spoidłowo-brzeżna

127
Q

Unaczynia corpus callosum

A. a. cerebrii anterior

B. a. cerebrii posterior

C. a. cerebrii media

D. Wszystkie

E. Żadna z nich

A

A. a. cerebrii anterior

128
Q

Pole SMA - tzw dodatkowe pole ruchowe, supplementary motor area

A

Pole SMA E

129
Q

a. vertebralis

A

a. vertebralis L

130
Q

Ostatni neuron drogi słuchowej….

a) Ciało kolankowate przyśrodkowe
b) neurony dwubiegunowe w zwoju spiralnym ślimaka
c) jądra ślimakowe przednie i tylne

A

a) Ciało kolankowate przyśrodkowe

131
Q

Tworzy dno komory III:

a) Hypothalamus
b) Epithalamus

A

a) Hypothalamus

132
Q

U pacjenta z zaburzeniami ruchu (chorea) wykryto badaniem MRI guza głowy jądra ogoniastego i przedniej części skorupy. Co jeszcze może naciekać ten guz:

a) Columnae fornicis
b) Commisura anterior
c) Commisura fornicis
d) Crus anterior capsulae internae
e) Capsula externa

A

d) Crus anterior capsulae internae czyli odnoga przednia torebki wewn.

133
Q

II neuron w rogach tylnych rdzenia kręgowego

A. Układ przednio-boczny

B. Układ grzbietowo-wstęgowy

C. Oba

D. Żaden

A

A. Układ przednio-boczny

134
Q

Rozpoczynają się tu włókna przywspółczulne przedzwojowe

A. Odcinek szyjny rdzenia kręgowego

B. Odcinek piersiowy rdzenia kręgowego

C. Odcinek lędźwiowy rdzenia kręgowego

D. Odcinek krzyżowy rdzenia kręgowego

E. Wszystkie

F. Żaden

A

D. Odcinek krzyżowy rdzenia kręgowego

135
Q

Pacjent po wypadku nie czuje bólu i temperatury po prawej stronie i ma porażone kończyny po lewej, jaka struktura została uszkodzona:

a) Sznury przednie po lewej
b) Sznury przednie po prawej
c) Sznury boczne po lewej
d) Sznury boczne po prawej

A

c) Sznury boczne po lewej

136
Q

Paralysys flaccida - porażenie wiotkie

A. Kora ruchowa MI

B. Neocerebellum

C. Jądra podstawy

D. Motoneurony Alfa

E. Pęczek klinowaty i smukły

A

D. Motoneurony Alfa

137
Q

Fałsz: a) Uszkodzenia gałki bladej dają objawy pozytywne

A

Fałsz: a) Uszkodzenia gałki bladej dają objawy pozytywne

138
Q

Zgrubienie szyjne rdzenia kręgowego:

a) C1-C8
b) C1-C7
c) C5-Th1
d) C3-Th1
e) C3-C7

A

c) C5-Th1

139
Q

Oddaje tętnice łączącą tylną

A. a. cerebrii anterior

B. a. cerebrii posterior

C. a. cerebrii media

D. Wszystkie

E. Żadna z nich

A

E. Żadna z nich

140
Q

Claustrum

A. Mesencephalon

B. Diencephalon

C. Medulla oblongata

D. Telencephalon

E. Pons

A

D. Telencephalon

141
Q

Której struktury nie można zaobserwować na zewnątrz mózgowia?

a- corpus pineale - szyszynka

b- colliculi faciales

A

a. corpus pineale - szyszynka
b. colliculi faciales - wzgórek twarzowy

142
Q

Krzyżuje sie w rdzeniu

A. Układ trójdzielny

B. Układ przednio-boczny

C. Układ grzbietowo-wstęgowy

D. Wszystkie

E. Żaden

A

B. Układ przednio-boczny

143
Q

Jeżeli badanie tomograficzne zostało wykonane dokładnie w płaszczyźnie pośrodkowej, to jego płaszczyzna przechodzi przez:

a) Corpus callosum
b) Aqueductus mesencephali
c) Foramen intraventriculare
d) Komora III

A

b) Aqueductus mesencephali

144
Q

Gałęzią tętnicy podstawnej nie jest

a) Tętnica dolna tylna móżdżku
b) Tętnica dolna przednia móżdżku

A

a) Tętnica dolna tylna móżdżku

145
Q

Anencephalie powoduje:

a) Niezamknięciem neuroporus posterior
b) Niezamknięcie neuroporus anterior

A

b - niezamknięcie neuroporus anterior czyli otworu przedniego cewy nerwowej

146
Q

Odbiera informacje z mechanoreceptorów

A. Układ przednio-boczny

B. Układ grzbietowo-wstęgowy

C. Oba

D. Żaden

A

C. Oba

147
Q

Mediatorem w tym układzie jest acetylocholina

A. Układ współczulny

B. Układ przywspółczulny

C. Oba

D. Żaden

A

C. Oba

148
Q

Fałsz o blaszkach rdzenia kręgowego

a) X jest w rogu przednim
b) IX ma motoneurony

A

a) X jest w rogu przednim

149
Q

Corpus callosum

A

Corpus callosum 3+5+7

150
Q

23- letni mężczyzna ma osłabione mięśnie po prawej stronie ciała, a po lewej ma zniesione czucie bólu. Brak nieprawidłowości w nm czaszkowych, wykazuje dobrą orientację co do czasu i miejsca. Co jest uszkodzone?

a. Diencephalon
b. metencephalon
c. myelencephalon
d. mesencephalon
e. medulla spinalis

A

e. medulla spinalis - rdzeń kręgowy

151
Q

Fałsz o transporcie aksonalnym:

a) Zachodzi bez udziału neurotubul
b) Anterogradowy może być szybki i wolny
c) Wsteczny jest szybki

A

a) Zachodzi bez udziału neurotubul

152
Q

I neuron w zwoju kolanka i zwoju nerwu IX

A. Układ trójdzielny

B. Układ przednio-boczny

C. Układ grzbietowo-wstęgowy

D. Wszystkie

E. Żaden

A

E. Żaden

153
Q

Areflexia - całkowite zniesienie odruchów

A. Kora ruchowa MI

B. Neocerebellum

C. Jądra podstawy

D. Motoneurony Alfa

E. Pęczek klinowaty i smukły

A

D. Motoneurony Alfa

154
Q

Nerw V uczestniczy w odruchu….

A

a) Zgrzytania

155
Q

Jego najwyższe ośrodki podkorowe znajdują się w hypothalamus

A. Układ współczulny

B. Układ przywspółczulny

C. Oba

D. Żaden

A

C. Oba

156
Q

Do gałęzi grzbietowych nerwów rdzeniowych należy

a. n. occipitalis major
b. n. auricularis magnus
c. n. supraclaviculares
d. n. occcipitalis major
e. n. auricularis posterior

A

d. n. occipitalis major

157
Q

Drugi neuron drogi smakowej znajduje się w

a. ganglion geniculi - zwój kolanka
b. corpus geniculi medialis
c. nucleus solitarius - jądro samotne

A

c. jądro samotne - nucleus solitarius bo grubaski są samotne

158
Q

Droga eferentna odruchu zgrzytania pochodzi od?

A

a) Jądro ruchowe nerwu trójdzielnego V trigeminus

159
Q

Fałsz

a) Ośrodki przywspółczulne w rdzeniu są w neuromerach L5-S1

A

Fałsz

a) Ośrodki przywspółczulne w rdzeniu są w neuromerach L5-S1

160
Q

Gdzie nastpuje zahamowanie w drogach hamujących drogi bólowe?

a. rozpoczynają się w korze mózgu
b. przebiegają w sznurach przednich i tylnych
c. dochodzą do rogów przednich i tylnych rdzenia kręgowego
d. krzyżują się w rdzeniu kręgowym

A

d. krzyżują sie w rdzeniu kręgowym - jeśli pytanie jest o to gdzie następuje zahamowanie

161
Q

Częścią zewnętrzną odbierają bodźce świetlne

A. Komórki czopkowe

B. Komórki pręcikowe

C. Żadne

D. Wszystkie

A

D. Wszystkie

162
Q

W odcinku lędźwiowym zlokalizowanow twór - worek. Badanie wykazało, że blaszki kręgowe są rozszczepione wewnątrz opony, CSF i korzenie nerwów rdzeniowych. Jak nazywa sie ta wada?

a. encephalocele
b. cerebromeningocele
c. spina bifida oculta
d. meningomyelocele

A

d. meningomyelocele - przepuklina oponowo-rdzeniowa

163
Q

Co prowadzi włókna współczulne przedzwojowe?

a. ramus menningeus
b. ramus communians alba
c. ramus anterior
d. ramus posterior

A

b. ramus communicans alba - gałąź łącząca biała

164
Q

Zaburzenia równowagi nasilające się po zamknięciu oczu: (i w odp. nie było móżdżku) WĄTPLIWOŚĆ!

a) Motoneurony alfa i gamma
b) Powrózki tylne (tu chyba powinno być sznury tylne rdzenia kręgowego)
c) sznury tylne rdzenia kręgowego

A

????

165
Q

Paralysis specifica

A. Dodatkowe pole ruchowe

B. Pole 4 gamma

C. Zwoje (jądra) podstawy

D. Neocerebellum

E. Dolny neuron ruchowy

A

B. Pole 4 gamma

166
Q

Paralysis flaccida

A. Dodatkowe pole ruchowe

B. Pole 4 gamma

C. Zwoje (jądra) podstawy

D. Neocerebellum

E. Dolny neuron ruchowy

A

E. Dolny neuron ruchowy

167
Q

Jego jądra pośredniczą w przekazywaniu informacji między korą

A. Telencephalon - kresomózgowie

B. Diencephalon - międzymózgowie

C. Mesencephalon - śródmózgowie

D. Pons - most

E. Medulla oblongata - rdzeń przedłużóny

A

B. Diencephalon

168
Q

Które z wymienionych nerwów czaszkowych stanowią ramię dośrodkowe i odśrodkowe odruchu na światło?

a- II i III

b- III i V

c. V i VII

A

a - II i III

169
Q

Przecięcie sznurów rdzenia bocznych po lewej stronie w odcinku szyjnym spowoduje:

a) Hemiplegię prawostronną
b) Hemiplegię lewostronną
c) Quadriplegię
d) Paralysis flaccida

A

b) Hemiplegię lewostronną czyli porażenie jednostronne

170
Q

Mózg waży ok 2% całkowitego ciężaru ciała. Ile zużywa całkowitego dostępnego tlenu?

a. 3%
b. 20%
c. 10%
d. 40%

A

b. 20%

171
Q

Krzyżują się w śródmózgowiu

A. Systema trigeminalis

B. Systema anterolateralis

C. Systema dorsolemniscalis

D. Wszystkie

E. Żadne

A

E. Żadne

172
Q

Kiedy zamyka się neuroporus anterior:

a) 21 dzień
b) 24-25 dzień
c) 27 dzień
d) 35 dzień

A

b) 24-25 dzień

173
Q

Unerwienie ruchowe dla dłoni

A

Unerwienie ruchowe dla dłoni E

174
Q

Wskaż błędne twierdzenie dotyczące móżdżku

a) najbardziej bocznie leży nucleus fastigii -jądr. przyśrod. b) kora ma budowę 3-warstwową
c) móżdżek leży w tylnym dole czaszki

A

a. najbardziej z boku leży nucleus fastigii - leży gdzieś w środku

175
Q

Coś z jądrem/pęczkiem klinowatym i smukłym

A. Systema trigeminalis

B. Systema anterolateralis

C. Systema dorsolemniscalis

D. Wszystkie

E. Żadne

A

C. Systema dorsolemniscalis

176
Q

Tutaj jest blaszka IX wg Rexeda

A. Odcinek szyjny rdzenia kręgowego

B. Odcinek piersiowy rdzenia kręgowego

C. Odcinek lędźwiowy rdzenia kręgowego

D. Odcinek krzyżowy rdzenia kręgowego

E. Wszystkie

A. Odcinek szyjny rdzenia kręgowego

B. Odcinek piersiowy rdzenia kręgowego

C. Odcinek lędźwiowy rdzenia kręgowego

D. Odcinek krzyżowy rdzenia kręgowego

E. Wszystkie

F. Żaden

A

E. Wszystkie

177
Q

Paresis spastica (pole 4 M1)

A. Kora ruchowa MI

B. Neocerebellum

C. Jądra podstawy

D. Motoneurony Alfa

E. Pęczek klinowaty i smukły

A

Paresis spastica (pole 4 M1)

???

178
Q

Jądra ruchowe dla nerwów międzyżebrowych

A. Odcinek szyjny rdzenia kręgowego

B. Odcinek piersiowy rdzenia kręgowego

C. Odcinek lędźwiowy rdzenia kręgowego

D. Odcinek krzyżowy rdzenia kręgowego

E. Wszystkie

F. Żaden

A

B. Odcinek piersiowy rdzenia kręgowego

179
Q

Nucleus motorius n. trigeminus odpowiada za odruch:

a) Rogówkowy
b) Połykania
c) Zgrzytania
d) Akomodacji
e) Rzęskowy

A

c) Zgrzytania

180
Q

Komórki tworzące osłonkę mielinową w ośrodkowym układzie nerwowym….

A

a) Oligodendrocyty

181
Q

Po uszkodzeniu pola 3 może wystąpić

a. astereognazja
b. agnosia optica
c. Aphasia
d. Apraxia
e. Alexia

A

a. astereognozja

182
Q

Prawdziwe zdanie o jądrach podstawy:

a) Główną częścią jest striatum - ciało prążkowane
b) Mediatorem w obrębie układu jąder podstawnych jest GABA
c) Najwięcej włókien odśrodkowych wychodzi z jądra niskowzgórzowego
d) Ich uszkodzenie powoduje najczęściej różne zaburzenia ruchu

A

b) Mediatorem w obrębie układu jąder podstawnych jest GABA

183
Q

Czucie bólu kończyny dolnej

A. Układ trójdzielny

B. Układ przednioboczny

C. Układ grzbietowo-wstęgowy

D. Oba

E. Żaden

A

B. Układ przednioboczny

184
Q

Hypothalmus

A

Hypothalmus 13

185
Q

Uszkodzenie nucleus subthalamicus powoduje ( lub pytanie odwrócone)

a. chorea - pląsawica

b .hemibalismus

c. akinesis
d. choroba Parkinsona

A

b. hemibalismus - hemibalizm, ograniczone do polowy ciala, zamaszyste niekontrolowane wymachy konczyn powód - jadro niskowzgórzowe, także jądra podstawy i wzgórza

186
Q

Włókna przedzwojowe są adrenergiczne ( tzn że pośrednikami są np acetylocholina, noradrenalina, dopamina)

A. Układ współczulny

B. Układ przywspółczulny

C. Oba

D. Żaden

A

C. Oba

Czy aby???

187
Q

Pons

A

Pons 2

188
Q

U 30-letniego mężczyzny z urazem czaszki po wypadku samochodowym stwierdzono wyciek krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego z nosa. Która z wymienionych struktur została uszkodzona?

a) Przegroda nosa
b) Zatoka jamista
c) Blaszka oczodołowa kości sitowej
d) Blaszka pozioma kości sitowej
e) Część skalista kości skroniowej

A

d) Blaszka pozioma kości sitowej

189
Q

Oddziela płat czołowy od skroniowego

A. Bruzda boczna

B. Bruzda środkowa

C. Linia łącząca bruzdę ciemieniowo-potyliczną z wcięciem przedpotylicznym

D. Bruzda ciemieniowo-potyliczna

E. Bruzda obręczy

A

A. bruzda boczna

190
Q

Jaki % objętości wyrzutowej serca przepływa przez mózgowie?

a) 15%
b) 25%

A

a) 15%

191
Q

Krwiak nadtwardówkowy powstaje w wyniku pęknięcia

A

a) Tętnic oponowych

192
Q

Nervus oculomotorius

A

Nervus oculomotorius I

193
Q

U pacjenta z lewostronnym uszkodzeniem odnogi mózgu i lewego pasma wzrokowego zaobserwujemy:

a) Obustronne zaburzenia widzenia i prawostronne zaburzenia ruchu
b) Lewostronne zaburzenia widzenia i prawostronne ruchu c) Lewostronne zaburzenia widzenia i obustronne ruchu
d) Obustronne zaburzenia widzenia i lewostronne ruchu

A

a) Obustronne zaburzenia widzenia i prawostronne zaburzenia ruchu

194
Q

W której blaszce Rexeda znajdują się ośrodki współczulne? a) VII

b) VI
c) VIII
d) IX
e) V

A

a. VII

195
Q

Oddziela płat ciemieniowy od potylicznego na powierzchni wypukłej

A. Bruzda boczna

B. Bruzda środkowa

C. Linia łącząca bruzdę ciemieniowo-potyliczną z wcięciem przedpotylicznym

D. Bruzda ciemieniowo-potyliczna

E. Bruzda obręczy

A

C. Linia łącząca bruzdę ciemieniowo-potyliczną z wcięciem przedpotylicznym

196
Q

Skrzyżowanie w rdzeniu kręgowym

A. Systema anterolateralis

B. Systema dorsoleminiscalis

C. Oba

D. Żaden

A

A. Systema anterolateralis

197
Q

Chorea

Adiadochokinesis

Asynergia

A. Droga korowo-rdzeniowa

B. Droga reticulospinalis

C. Droga vestibulospinalis

D. Droga rubrospinalis

E. Wszystkie

F. Żadna

A

Brak odp w Lewusie, do uzupełnienia

198
Q

Co powoduje wydzielanie z gruczołu łzowego

A. Układ współczulny

B. Układ przywspółczulny

C. Oba

D. Żaden

A

B. Układ przywspółczulny

199
Q

Dekompozycja ruchu

A. Dodatkowe pole ruchowe

B. Pole 4 gamma

C. Zwoje (jądra) podstawy

D. Neocerebellum

E. Dolny neuron ruchowy

A

D. Neocerebellum

200
Q

Która wada nie jest związana z zaburzeniem rozwoju (kreso)mózgowia:

a) Lyssencephalia
b) Polimicrogyria
c) Spina bifida
d) Holoprosencephalia

A

c - spina bifida czyli rozszczep kręgosłupa

201
Q

Kobieta lat 65 od roku traci równowagę, zazwyczaj w nocy. Niepewny chód, badana unosi wysoko kończyny i uderza nimi o podłogę. Gdy zamyka oczy to traci równowagę i pada. Objawy te wskazują na uszkodzenie

a. sznurów b. motoneuronów rogów przednich
c. prążkowania
d. sznurów tylnych rdzenia kręgowego
e. robaka móżdżku

A

d. sznurów tylnych rdzenia kręgowego

202
Q

Unaczynia płaty ciemieniowy i skroniowy

A. Układ przednio-boczny

B. Układ grzbietowo-wstęgowy

C. Oba

D. Żaden

A

D. Żaden

203
Q

Unaczynia ośrodki współczulne

A. a. cerebri media

B. a. cerebri anterior

C. a. cerebri posterior

D. a. basilaris

E. a. spinalis anterior

F. a. spinalis posterior

A

E. a. spinalis anterior

204
Q

Uszkodzenie motoneuronów - objawy wszystkie poniższe prócz:

a) Akinesis
b) Hypokinesis
c) Bradykinesis
d) Agrafestesia

A

d - agrafestesia

agrafka! agrafka! agrafka!

205
Q

Cornu anterius ventriculilateralis

A. Mesencephalon

B. Diencephalon

C. Medulla oblongata

D. Telencephalon

E. Pons

A

D. Telencephalon

206
Q

Droga korowo-rdzeniowa dla nerwu podjęzykowego:

a) Rozpoczyna się w polach M I i M II
b) Przebiega przez torebkę zewnętrzną
c) Posiada wyłącznie włókna skrzyżowane
d) Krzyżuje się w moście

A

c) Posiada wyłącznie włókna skrzyżowane

207
Q

Posiada włókna przed i zazwojowe

A. Układ współczulny

B. Układ przywspółczulny

C. Oba

D. Żaden

A

c. oba

czy aby?

208
Q

Nervus facialis

A

Nervus facialis F

209
Q

Jego ośrodki znajdują się wyłącznie w odcinku szyjnym

A. Układ współczulny

B. Układ przywspółczulny

C. Oba

D. Żaden

A

D. żaden

210
Q

Uszkodzenie t. oponowej środkowej. Do jakiej przestrzeni dostaje się krew?

a) Spływu zatok
b) Przestrzeni podpajęczynówkowej
c) Przestrzeni nadtwardówkowej
d) Przestrzeni podtwardówkowej
e) Przestrzeni pod oponą miękką

A

c) Przestrzeni nadtwardówkowej

211
Q

pole 17

A

pole 17 F

212
Q

Która z wymienionych tętnic nie tworzy koła tętniczego mózgu (Willisa)?

a. a. cerebri anterior
b. a. cerebri media
c. a. carotis interna
d. a . communicans posterior
e. a. cerebri posterior

A

b. a. cerebri media

213
Q

Prawostronny połowiczny niedowład kończyny DOLNEJ zator:

a) cerebrii anterior
b) cerebrii media
c) cerebrii posterior
d) spinalis anterior
e) spinalis posterior

A

a) cerebrii anterior

214
Q

Która tętnica jest uszkodzona jeśli objawem jest połowiczne porażenie kończyn dolnych po prawej stronie

a) a cerebri anterior
b) a. cerebri media
c) a. cerebri posterior
d) a. spinalis anterior
e) a. spinalis posterior

A

a) a cerebri anterior

215
Q

Pacjentka lat X nie ma czucia gnostycznego w ręce, która struktura mogła ulec uszkodzeniu (warianty zaznaczone na schemacie przekroju rdzenia):

a) Pęczek klinowaty
b) Pęczek smukły
c) Sznury boczne
d) Sznury przednie

A

a) Pęczek klinowaty

216
Q

W której blaszce rdzenia znajduje sie istota szara pośrednio-boczna?

a) V
b) VI
c) VII
d) VIII
e) IX

A

b. VII

217
Q

Stanowią neurony pośrednie.

a) Komórki czopkowe i pręcikowe
b) Komórki dwubiegunowe
c) Komórki zwojowe
d) Komórki poziome

A

d) Komórki poziome

218
Q

Zakręt prosty należy do lobus:

a) Frontalis
b) Temporalis
c) Insularis
d) Parietalis

A

a - frontalis

219
Q

Zawał, której tętnicy powoduje uszkodzenie w zakresie płacika okołośrodkowego

A

a) a. cerebri anterior

220
Q

Co zbiera krew z górnej powierzchni móżdżku?

a. sinus sagittalis superior
b. sinus rectus
c. sinus petrosus superior
d. sinus sigmodeus

A

b. sinus rectus - zatoka prosta

221
Q

Objaw Babińskiego

A. Dodatkowe pole ruchowe

B. Pole 4 gamma

C. Zwoje (jądra) podstawy

D. Neocerebellum

E. Dolny neuron ruchowy

A

B. Pole 4 gamma

222
Q

koryguje zaburzenia równowagi

A. Zmysł wzroku

B. Zmysł słuchu

C. oba

D. żaden

A

A. Zmysł wzroku

223
Q

Czego nie zaliczamy do włókien rzutowych/projekcyjnych: a) Capsula interna

b) Capsula externa
c) Capsula extrema
d) Fasciculus arcuatus

A

d - fasciulus arcuatus czyli pęczek łukowaty (podłużny górny) włókna kojarzeniowe

224
Q

Największą średnicę mają

a) Mikrotubule
b) Mikrofilamenty
c) Neurofilamenty

A

a) Mikrotubule

225
Q

Uszkodzenie – Apraxia

A

Uszkodzenie – Apraxia E

226
Q

Które z wymieniowych twierdzeń jest nieprawdziwe o motoneuronach alfa i gamma?

a) Są częścią układu ruchowego
b) W rdzeniu kręgowym znajdują się w rogach przednich
c) Kończy się w nich droga korowo-rdzeniowa
d) Wysyłają aksony do mięśni szkieletowych
e) Ich uszkodzenie wywołuje drżenie (tremor)

A

e) Ich uszkodzenie wywołuje drżenie (tremor)

227
Q

Ageusia - nieodczuwanie smaku

A. N. occulomotorus

B. N vagus

C. N. hypoglossus

D. N accesorius

E. N. opticus

A

B. N vagus

228
Q

Przebiega przez pęczek smukły, klinowaty

A. Układ trójdzielny

B. Układ przednio-boczny

C. Układ grzbietowo-wstęgowy

D. Wszystkie

E. Żaden

A

C. Układ grzbietowo-wstęgowy

229
Q

Jego pobudzenie powoduje zwężenie naczyń

A. Układ współczulny

B. Układ przywspółczulny

C. Oba

D. Żaden

A

A. Układ współczulny

230
Q

Płacik ciemieniowy górny

A

Płacik ciemieniowy górny D

231
Q

Która ze struktur nie należy do układu słuchowego:

a) Corpus geniculatum mediale
b) Corpus trapezoideum
c) Brachium colliculi inferioris
d) Brachium colliculi superiori

A

d) Brachium colliculi superiori ramię wzgórka górnego

232
Q

pole 8

A

8 J

233
Q

Pacjentka nie czuje prawej połowy twarzy i i prawej ręki jaka tętnica walnięta

a) a.cerebri anterior
b) a.cerebri media sinistra

A

b) a.cerebri media sinistra

234
Q

Objawy uszkodzenia układu przednio-bocznego

a. próba Romberga
b. utrata czucia dyskryminacyjnego
c. utrata wibracji
d. brak czucia temperatury
e. arefleksja

A

d. brak czucia temperatury

235
Q

Gałka blada

A. Dysmetria -Polega na niemożności zahamowania ruchu w dowolnym momencie. Określana również jako niezdolność do prawidłowej oceny odległości.

B. Hemianopsia homonyma (uszkodzenie pasma wzrokowego) - niedowidzenie połowicze jednoimienne

C. Agnosia Optica - ślepota psychiczna, nierozpoznawanie wzrokiem

D. Parkinson

E. Paralysis Flaccida- porażenie wiotkie

F. Apraxia-upośledzenie precyzyjnych, celowych ruchów przy braku niedowładu, objawów móżdżkowych i zaburzeń czucia

G. Aphasia sensorica - zaburzenie funkcji językowych powstałe w wyniku uszkodzenia mózgu, sensoryczna dotyczy glównie zdolności rozumienia

H. Achromatopsia- ślepota barwna

I. Paralysis spastica - porażenie mózgowe

A

?????

Moim zdaniem będzie to D. Parkinson

poparcie w wiki, może poszukam jeszcze w bardziej wiarygodnych źródłach

236
Q

a. cerebelli inferior anterior

A

a. cerebelli inferior anterior I

237
Q

Ciało prążkowate utworzone jest przez:

a) Jądro ogoniaste
b) Ciało migdałowate
c) Gałkę bladą
d) Skorupę
e) Przedmurze

A

a) Jądro ogoniaste c) Gałkę bladą d) Skorupę

238
Q

Pacjent ma niedowład mięśni lewej połowy twarzy i brak czucia/niedowład mięśni prawej ręki. Co się uszkodziło?

a) Rdzeń przedłużony
b) Most
c) Śródmózgowie
d) Torebka wewnętrzna

A

b) Most

239
Q

Septumpellucidum

A. Mesencephalon

B. Diencephalon

C. Medulla oblongata

D. Telencephalon

E. Pons

A

D. Telencephalon

240
Q

U pacjenta stwierdzono drżenie zamiarowe. Objaw ten jest wynikiem uszkodzenia.

a- nucleus caudatus

b-substantia nigra

c-cerebellum

d-globus palladius

e-nucleus subthalamicus

A

c - cerebellum

241
Q

Nad móżdżkiem przebiega zatoka:

a. prosta
b. poprzeczna
c. skalista górna
d. skalista dolna

A

a. zatoka prosta sinus rectus

242
Q

Unaczynia pień mózgu

A. a. cerebri anterior

B. a. cerebri media

C. a. cerebri posterior

D. Wszystkie

E. Żadna

A

C. a. cerebri posterior

243
Q

Znajduje się tu decusatio lemniscorum ( skrzyżowanie wstęg przyśrodkowych; skrzyżowanie czuciowe)

A. Telencephalon - kresomózgowie

B. Diencephalon - międzymózgowie

C. Mesencephalon - śródmózgowie

D. Pons - most

E. Medulla oblongata - rdzeń przedłużóny

A

E. Medulla oblongata

244
Q

Unaczynia pole 17

A. a. cerebrii anterior

B. a. cerebrii posterior

C. a. cerebrii media

D. Wszystkie

E. Żadna z nich

A

B. a. cerebrii posterior

245
Q

Na jakim poziomie kończy się przestrzeń podpajęczynówkowa?

a) S1
b) S2
c) S3
d) L1
e) L2

A

b) S2

246
Q

Guz nad ciałem modzelowatym. Jaki to zakręt?

a) Obręczy
b) Kątowy
c) Nadbrzeżny
d) Czołowy któryś
e) Skroniowy któryś

A

a - obręczy gyrus cinguli

247
Q

U pacjenta z niedosłuchem i szumem w uszach zdiagnozowano guza w obrębie kąta móżdżkowo-mostowego. Jakich jeszcze objawów możemy się spodziewać?

A

Porażenie mięśni twarzy

248
Q

Błędne twierdzenie o wodogłowiu:

a) Najczęściej występuje wodogłowie komunikujące
b) W wyniku wodogłowia niekomunikującego poszerzeniu ulegają komory boczne

A

a) Najczęściej występuje wodogłowie komunikujące

249
Q

III neuron droga czucia z twarzy

a) Jądro brzuszno tylno przyśrodkowe
b) Jądro pasma rdzeniowego nerwu V

A

a) Jądro brzuszno tylno przyśrodkowe

250
Q

Jej uszkodzenie powoduje afazje czuciowa i ruchowa

A. a. cerebri anterior

B. a. cerebri media

C. a. cerebri posterior

D. Wszystkie

E. Żadna

A

B. a. cerebri media

251
Q

Droga korowo-rdzeniowa dla nerwu XII podjęzykowego

a. zaczyna się w polach M1 i M2
b. przebiega przez torebkę zewn.
c. posiada włókna wyłącznie skrzyżowane
d. krzyżuje się w moście

A

c. posiada włókna wyłącznie skrzyżowane

252
Q

Corpus geniculatummediale

A. Mesencephalon

B. Diencephalon

C. Medulla oblongata

D. Telencephalon

E. Pons

A

B. Diencephalon

253
Q

Nervus abducens

A

Nervus abducens H

254
Q

WĄTPLIWOŚĆ

Sklepienie:

a) Rozpoczyna się stopą hipokampa
b) Część wolna słupów sklepienia stanowi ścianę przyśrodkową rogu dolnego
c) Przegroda przezroczysta łączy się z częścią ukrytą słupów sklepienia
d) Tylna część położona jest za spoidłem tylnym
e) Kończy się obręczy podwzgórza

A

b) Część wolna słupów sklepienia stanowi ścianę przyśrodkową rogu dolnego

255
Q

Oko miarowe, termin określający prawidłowe widzenie po łacinie to…..

A

Emmetropia - miarowość oka

256
Q

Które nerwy stanowią ramię wstępujące i zstępujące odruchu rogówkowego?

a) V i VII
b) II i III

A

a - V i VII

257
Q

Korzenie przednie i tylne rdzenia kręgowego znajdujące sie w zbiorniku lędźwiowym to

a. filum terminale internum
b. filum terminale externum
c. conus medullaris d. lig. denticulatum
d. cauda equina

A

e. cauda equina

258
Q

Rysunek rdzenia, co jest uszkodzone jeśli są problemy z mięśniami tułowia?

A

sznury przednie rdzenia kręgowego

259
Q

Wydzielanie łez

A. Układ współczulny

B. Układ przywspółczulny

C. Oba

D. Żaden

A

B. Układ przywspółczulny

260
Q

Jaki nerw wychodzi w dole międzykonarowym:

a) III okoruchowy
b) IV bloczkowy
c) V trójdzielny
d) VII twarzowy

A

a) III nerw okoruchowy

261
Q

Do węchomózgowia należą:

a) Opuszka węchowa
b) Trójkąt węchowy
c) Istota dziurkowana przednia
c) Wyspa
e) Guz popielaty

A

a) Opuszka węchowa b) Trójkąt węchowy c) Istota dziurkowana przednia

262
Q

Nieprawda o drodze wzrokowej

A

a) Włókna skrzyżowane dochodzą do warstw 2,3,5, ciała kolankowatego bocznego

263
Q

Które uszkodzenie nie jest uszkodzeniem jąder podstawy: a) Chorea - pląsawica,

b) Balismus/ruchy cepowate
c) Ruchy ateotyczne - ciągłe ruchy palców
d) Adiodochokinesis - nie można szybko zmieniać zginacz - prostownik

A

d) Adiodochokinesis

264
Q

Fałsz o unaczynieniu rdzenia:

a) Dwie tętnice rdzenia tylne łączą się w jedną
b) wszystkie tętnice dochodzące do rdzenia łączą się razem i tworzą… sploty coś w ten deseń
c) tętnice do rdzenia odchodzą od międzyżebrowych tylnych, lędźwiowych i krzyżowych bocznych

A

a) Dwie tętnice rdzenia tylne łączą się w jedną

265
Q

Choera

A. Dodatkowe pole ruchowe

B. Pole 4 gamma

C. Zwoje (jądra) podstawy

D. Neocerebellum

E. Dolny neuron ruchowy

A

C. Zwoje (jądra) podstawy

266
Q

Całkowite zamknięcie cewy nerwowej dokonuje się do końca:

a) 23 dnia
b) 30 dnia
c) 28 dnia
d) 32 dnia

A

c) 28 dnia

267
Q

Czego nie ma w neuromerze na poziomie L4?

A

a) Rogu bocznego

268
Q

Aksony komórek zwojowych nie łączą się z :

a. podwzgórzem
b. wzgórki dolne
c. pole przedpokrywowe
d. ciala kolankowe boczne

A

b. wzgórki dolne

269
Q

Szyszynka

A

Szyszynka 11

270
Q

Człowiek ma objawy pląsawicy, na tomografii widać duży ubytek w pobliżu rogu przedniego komory bocznej. Co jest uszkodzone?

a. głowa jądra ogoniastego
b. trzon jądra ogoniastego
c. jądra wzgórza
d. sklepienie

A

a. głowa jądra ogoniastego

271
Q

Unaczynia ośrodki wzroku

A. a. cerebri anterior

B. a. cerebri media

C. a. cerebri posterior

D. Wszystkie

E. Żadna

A

C. a. cerebri posterior

272
Q

Unaczynia rdzeń przedłużony

A. a. cerebri media

B. a. cerebri anterior

C. a. cerebri posterior

D. a. basilaris

E. a. spinalis anterior

F. a. spinalis posterior

A

F. a. spinalis posterior

273
Q

Komora boczna

A. Diencephalon

B. Medulla oblongata

C. Mesencephalon

D. Pons

E. Telencephalon

A

E. Telencephalon

274
Q

Odnogi mózgu- wybierz fałszywe

a. ograniczają wodociąg mózgu
b. przechodzą przez nie tractus corticospinalis
c. znajduje się tutaj nucleus motorius nervi V

A

c. znajduje się tu nucleus motorius n. V

275
Q

Kiedy rozpoczyna się mielinizacja w ośrodkowym układzie nerwowym?

a) 9 tydzień życia płodowego
b) 11 tydzień życia płodowego
c) 15 tydzień życia płodowego
d) 20 tydzień życia płodowego
e) 1 miesiąc życia postnatalnego

A

c - 15 tydzień życia płodowego

276
Q

Ośrodki współczulne dla serca.

A. Diencephalon

B. Mesencephalon

C. Telencephalon

D. Pons

E. Medulla oblongata

A

E. Medulla oblongata

277
Q

Zakręt potyliczno-ciemieniowy

A. Dysmetria

B. Hemianopsia homonyma (uszkodzenie pasma wzrokowego)

C. Agnosis Optica

D. Parkison

E. Paralysis Flaccida

F. Apraxia

G. Aphasia sensorica

H. Achromatopsia

I. Paralysis spastica

A

H. Achromatopsia

278
Q

Urodzone dziecko ma niedorozwiniętą czaszkę i brak półkul mózgowych, co sie stało?

a. nie zaknął się otwór przedni
b. zła wędrówka kom.glejowych
c. coś tam sulcus limitans

A

a. nie zamknął się otwór przedni

279
Q

Uszkodzenie którego z nerwów czaszkowych powoduje diplopię?

a. n. wzrokowego
b. n. okoruchowego
c. n. bloczkowego
d. trójdzielnego
e. odwodzącego

A

c. n. bloczkowego IV

280
Q

Co znajduje sie w stożku rdzeniowym

a) koński ogon
b) baryłka z rumem
c) trójkąt bermudzki

A

a) Koński ogon

281
Q

U 4 dniowego noworodka wykazanow badaniu rezonansu brak zakrętów w obrębie kory mózgu oraz powiększone konary. Anomalia ta spowodowana jest zaburzeniem migracji komórek w czasie rozwoju i nazywana jest:

a. anencephalia
b. lyssencephalia
c. microgyria
d. pachygyria
e. schizencephalia

A

b. lyssencephalia - heteropia istoty szarej

282
Q

Kobieta ma wadę zastawki mitralnej, nagle traci czucie w prawe kończynie górnej i prawej stronie twarzy, nie wykryto skrzepu w obrębie serca i czaszki, przyczyną jest: a) Zator tętnicy przedniej mózgu

b) Zator tętnicy środkowej mózgu
c) Zator tętnicy kręgowej m.k .

A

c) Zator tętnicy kręgowej m.k .

283
Q

Opona twarda dołu środkowego czaszki unerwiona jest przez:

a) N. tentorii
b) N. spinosus
c) N. glossopharyngeus
d) N. hypoglossus

A

b) N. spinosus

284
Q

Spoidło wielkie:

a. dno szczeliny podłużnej mózgu
b. tylna cześć łączy się ze sklepieniem i spoidłem tylnym
c. dolna powierzchnia stanowi sklepienie komory bocznej d.posiada symetryczne jądra ciała modzelowatego
e. w obrębie płaszcza zawiera włókna łączące płaty potyliczne

A

a. dno szczeliny podłużnej mózgu

285
Q
 1. Sinus sagittalis superior (zaznacz twierdzenie fałszywe)
  a) Przebiega wzdłuż górnego brzegu sierpa mózgu
  b) Uchodzi do spływu zatok
  c) Nie posiada zastawek
  d) Łączy się z zatoką jamistą
A

d) Łączy się z zatoką jamistą

286
Q

W przestrzeni nadtwardówkowej nie ma:

a) Tkanki łącznej
b) Tkanki tłuszczowej
c) Tętnic rdzeniowych
d) Splotu żylnego wewnętrznego

A

c) Tętnic rdzeniowych

287
Q

Który z poniższych objawów nie jest wywoływany przez uszkodzenie jąder podstawy?

a. akinesia
b. chorea - pląsawica
c. tremor

d .adiadochokinesis

e. bradykinesia

A

d. adiadochokinesis - uszkodzenie cerebellum

288
Q

Afonia - bezgłos

A. N. occulomotorus

B. N vagus

C. N. hypoglossus

D. N accesorius

E. N. opticus

A

B. N vagus

289
Q

Pacjent nie może odwrócić głowy w bok, w prawo. Które jądro zostało uszkodzone?

a. nucleus ambiguus po stronie lewej
b. nucleus motorius n. facialis po prawej
c. nucleus dorsalis n. vagus po str lewej
d. nucleus ambiguss po stronie prawej

A

a. nucleus ambiguus-jądro dwuznaczne po str lewej

290
Q

U pacjenta stwierdzono dodatni objaw Babińskiego po str prawej, porażone odruchy w kończynach dolnej i górnej, brak czucia bólu, temperatury w konczynie dolnej, brak czucia prioprioreceptywnego po str prawej. Miejscem uszkodzenia jest:

a-śródmózgowie

b. most
c. rdzeń przedłużony
d. część szyjna rdzenia przedłużonego
e. część piersiowa rdzenia przedłużonego

A

b. most

291
Q

Substantianigra

A. Mesencephalon

B. Diencephalon

C. Medulla oblongata

D. Telencephalon

E. Pons

A

A. Mesencephalon

292
Q

Co jest prawdziwe o pierwszorzędowej korze czuciowej?

a) Otrzymuje włókna z wzgórza
b) Połączona jest z korą S II
c) Dzieli się na pola cytoarchitektoniczne 1, 2 i 3
d) Wszystko jest prawdziwe
e) Żadna z odpowiedzi nie jest poprawna

A

d) Wszystko jest prawdziwe

293
Q

Krążki w członach zewnętrznych są oddzielone od błony komórkowej

A. Komórki pręcikowe

B. Komórki czopkowe

C. Komórki dwubiegunowe

D. Komórki zwojowe

A

A. Komórki pręcikowe

294
Q

Namiot móżdżku unerwia galąź oponowa nerwu

a. ocznego
b. szczękowego
c. żuchwowego
d. językowo-gardłowego
e. potylicznego większego

A

a. ocznego V1

295
Q

Włókna drogi korowo-opuszkowej przebiegają przez wszystkie struktury z wyjątkiem:

a) Coronaradiata
b) Genu crus interna
c) Eminentia pyramidalis
d) Crus cerebri
e) Lamina tecti

A

e - lamina tecti - blaszka pokrywy

296
Q

Mężczyzna wykonuje ruchy, chwieje się na rozstawionych kończynach, co ma uszkodzone?

a. jądra podstawy
b. sznury tylne rdzenia kręgowego
c. sznury przednie rdzenia kręgowego
d. słupy przednie rdzenia kręgowego

A

b. sznury tylne rdzenia kręgowego

297
Q

Mediatorem jest acetylocholina

A. Układ współczulny

B. Układ przywspółczulny

C. Oba

D. Żaden

A

C. Oba

298
Q

75-letnia kobieta ma uszkodzony rdzeń kręgowy powyżej skrzyżowania wstęg po lewej stronie co będzie zaburzone? a) Czucie dyskryminacyjne w prawej części ciała

b) Czucie bólu i temperatury
c) Czucie dyskryminacyjne w lewej części ciała

A

a) Czucie dyskryminacyjne w prawej części ciała Jest to czucie dotyku w określonej odległości od siebie, badanie cyrklem webera

299
Q

WĄTPLIWOŚCI

U 40-letniej kobiety z AIDS stwierdzono paciorkowcowe zapalenie opon mózgowych połączone z wodogłowiem. W badaniu KT wykazano nieznaczne powiększenie wielkości komór mózgowia. Przyczyną tego wodogłowia są:

a) Splot naczyniówkowy
b) Ziarnistość pajęczynówki
c) Ependyma
d) Niedrożne twory w komorze IV
e) Guz wodociągu

A

a) Splot naczyniówkowy

lub

c) ependyma

pojawia się też

b) ziarnistości pajęczynówki

300
Q

Unaczynia ruchowo twarz

A. a. cerebri anterior

B. a. cerebri media

C. a. cerebri posterior

D. Wszystkie

E. Żadna

A

B. a. cerebri media

301
Q

Której rzeczy nie ma w moście?

a) Wstęga przyśrodkowa
b) Ośrodek ruchu gałek ocznych w pionie

A

b) Ośrodek ruchu gałek ocznych w pionie

302
Q

Unaczynia ruchowo stopę

A. a. cerebri anterior

B. a. cerebri media

C. a. cerebri posterior

D. Wszystkie

E. Żadna

A

A. a. cerebri anterior

303
Q

Ktore zestawienie jest fałszywe?

a. ganglion ciliare - nucleus salivatorius superior
b. ganglion geniculi - nucleus solitarius

A

a. ganglion ciliare - nucleus salivatorius superior ??prawda to ganglion ciliare - oculomotoris accesorius nucl, salivatorius superior - nostralis

304
Q

Które twierdzenie dotyczące móżdżku jest nieprawidłowe

a) w warstwie molekularnej są komórki ziarniste
b) od leżącego powyżej kresomózgowia oddziela go warstwa skórzastej opony twardej zwana namiotem móżdżku

A

a - w warstwie molekularnej są komórki ziarniste

305
Q

Wskaż błedne stwierdzenie dotyczące jąder podstawy

a. głównym elementem jest striatum
b. wiekszosc włókien odśrodkowych wychodzi z nucleus subthalamicus
c. głównym mediatorem jest GABA

A

b. większość włókien odśrodkowych wychodzi z nucleus subthalamicus

306
Q

Zawał - agnosia optica

A. Tętnica przednia mózgu

B. Tętnica środkowa mózgu

C. Obie

D. Żadna

A

D. Żadna

307
Q

Pacjent nie odwodzi lewej gałki. Co uszkodzone?

a) Lewe jadro nerwu VI
b) Prawe jadro nerwu VI
c) Obwodowo nerw prawy VI
d) Obwodowo nerw lewy VI

A

d- obwodowo nerw lewy VI - odwodzący

308
Q

Jego receptor przebiega przez ciała kolankowate boczne

A. Zmysł wzroku

B. Zmysł słuchu

C. oba

D. żaden

A

A. Zmysł wzroku

309
Q

W przypadku uszkodzenia tętnicy oponowej środkowej wystąpi….

A

hematoma epidurale - krwiak nadtwardówkowy

310
Q

Zator tego naczynia może się objawiać afazją czuciową, agrafią lub aleksją

A. a. cerebri media

B. a. cerebri anterior

C. a. cerebri posterior

D. a. basilaris

E. a. spinalis anterior

F. a. spinalis posterior

A

A. a. cerebri media

311
Q

Zator w lewej tętnicy środkowej mózgu, co się nie stanie po stronie prawej?

A

a) Brak czucia i paraliż spastyczny stopy prawej

312
Q

W sznurach tylnych

A. Droga korowo-rdzeniowa

B. Droga reticulospinalis

C. Droga vestibulospinalis

D. Droga rubrospinalis

E. Wszystkie

F. Żadna

A

F. Żadna

313
Q

Prawdziwe o zakręcie przedśrodkowym mózgu

a) Jest to pierwszorzędowe pole ruchowe
b) skręca w prawo, w lewo, potem w prawo

A

a) Jest to pierwszorzędowe pole ruchowe

314
Q

U kobiety lat 40 stwierdzno uposledzenie ruchów lewego oka z opadaniem powieki i odwiedzeniem. Lewa źrenica była poszerzona. Która struktura jest uszkodzona?

a. nerw odwodzący
b. osrodek spojrzenia - pole 8
c. pęczek podłużny przyśrodkowy
d. nerw okoruchowy
e. nerw bloczkowy

A

d. nerw okoruchowy

315
Q

Grzebień koguci służy jako zaczep dla:

a) Przepony siodła
b) Sierpu móżdżku
c) Sierpu mózgu
d) Namiotu móżdżku
e) Żadnego z powyższych

A

c) Sierpu mózgu

316
Q

Prawda o móżdżku

a. komórki gwiaździste są w warstwie ziarnistej
b. Aksony komórek Purkinjego stanowią włókna odśrodkowe kory
c. aksony komórek ziarnistych dochodzą do warstwy molekularnej d. dendryty kom Purkinjego łączą sie z włóknami mszystymi

A

b. aksony komórek Purkinjego stanowią włókna odśrodkowe kory

317
Q

Pacjent ma zaburzenia słuchu, słyszy brzęczenie w uszach, ma zaburzenia równowagi i coś tam jeszcze. Przyczyna: guz w kącie móżdżkowo-mostowym. Jakie inne objawy może ten guz u niego powodować?

a) Porażenie nerwu okoruchowego
b) Porażenie niektórych mięśni języka
c) Porażenie wiotkie części twarzy

A

c) Porażenie wiotkie części twarzy

318
Q

dopasuj struktury:

Corpus pineale

Tectum

Pons

Hypothalamus

A

A - Pons , most

B Hypothalamus, podwzgórze

C Thalamus , wzgórze

D corpus pineale , szyszynka

E Tectum , pokrywa śródmózgowia

319
Q

Nucleus ambigus powiązane jest z:

A

a) Odruchem połykania

320
Q

Tractus acusticus

A. Nucleus ventroposterolateralis

B. Nucleus ventroposteromedialis

C. Corpus geniculatum mediale

A

C. Corpus geniculatum mediale

321
Q

Uszkodzenie - Agnozja optica

A

Uszkodzenie - Agnozja optica F

322
Q

Ich aksony dochodzą do ciał kolankowatych bocznych

A. Komórki pręcikowe

B. Komórki czopkowe

C. Komórki dwubiegunowe

D. Komórki zwojowe

A

D. Komórki zwojowe

323
Q

N. sybthalamicus

A. Mesencephalon

B. Diencephalon

C. Medulla oblongata

D. Telencephalon

E. Pons

A

B. Diencephalon

324
Q

Jego ośrodki nadrzędne znajdują sie w międzymózgowiu

A. Układ współczulny

B. Układ przywspółczulny

C. Oba

D. Żaden

A

C. oba

325
Q

Przebiega przez tylna odnogę torebki wewnętrznej

A. Układ trójdzielny

B. Układ przednio-boczny

C. Układ grzbietowo-wstęgowy

D. Wszystkie

E. Żaden

A

D. Wszystkie

326
Q

Adiadochokinesa

A. Kora ruchowa MI

B. Neocerebellum

C. Jądra podstawy

D. Motoneurony Alfa

E. Pęczek klinowaty i smukły

A

B. Neocerebellum

327
Q

Apraxia

A. Dodatkowe pole ruchowe

B. Pole 4 gamma

C. Zwoje (jądra) podstawy

D. Neocerebellum

E. Dolny neuron ruchowy

A

A. Dodatkowe pole ruchowe

328
Q

Receptory to mechanoreceptory

A. Zmysł wzroku

B. Zmysł słuchu

C. oba

D. żaden

A

B. Zmysł słuchu

329
Q

Widzenie fotopowe

A. Komórki czopkowe

B. Komórki pręcikowe

C. Żadne

D. Wszystkie

A

A. Komórki czopkowe

330
Q

Eminentia pyramidalis

A

Eminentia pyramidalis E

331
Q

Odruch babińskiego (Pole 4)

A. Kora ruchowa MI

B. Neocerebellum

C. Jądra podstawy

D. Motoneurony Alfa

E. Pęczek klinowaty i smukły

A

Odruch babińskiego (Pole 4)

A lub D

332
Q

Dysmetria

A. Kora ruchowa MI

B. Neocerebellum

C. Jądra podstawy

D. Motoneurony Alfa

E. Pęczek klinowaty i smukły

A

B. Neocerebellum

333
Q

a. cerebri anterior

A

a. cerebri anterior B

334
Q

Podrażnienie neuronu pochodzącego z grzebienia nerwowego spowoduje skurcz mięśnia:

a) Rzęskowego
b) Przepony
c) Policzkowego
d) Żwacza

A

b) Przepony

335
Q

Oponiak uciskający gyrus rectus. W jakim płacie znajduje się ten zakręt?

a) Lobus frontalis
b) Lobus occipitalis
c) Lobus parietalis
d) Lobus temporalis
e) Insula

A

a - lobus frontalis

336
Q

Nucleus salivatorius superior

A. Mesencephalon

B. Diencephalon

C. Medulla oblongata

D. Telencephalon

E. Pons

A

E. Pons

337
Q

a. basilaris

A

a. basilaris H

338
Q

Ich stopy połączone są z komórkami dwubiegunowymi

A. Komórki czopkowe

B. Komórki pręcikowe

C. Żadne

D. Wszystkie

A

D. Wszystkie

339
Q

Balismus - ruchy cepowate

A. Kora ruchowa MI

B. Neocerebellum

C. Jądra podstawy

D. Motoneurony Alfa

E. Pęczek klinowaty i smukły

A

C. Jądra podstawy

340
Q

Opthalmoplegia interna (brak czynności mięśnia rzęskowego i zwieracza źrenicy) jest spowodowana uszkodzeniem nerwu:

a) I węchowy
b) II wzrokowy
c) III okoruchowy
d) IV bloczkowy
e) VI odwodzący

A

c - III okoruchowy czyli oculomotoris

341
Q

Gałęzie przedzwojowe wychodzą w składzie korzeni przednich

A. Układ współczulny

B. Układ przywspółczulny

C. Oba

D. Żaden

A

A. Układ współczulny

lub

D.żaden

342
Q

Pole 17

A

Pole 17 F

343
Q

Jego jadro z zakresu twarz znajduje sie w jadrze pasma rdzeniowego

A. Systema anterolateralis

B. Systema dorsoleminiscalis

C. Oba

D. Żaden

A

D. Żaden

344
Q

Odruch połykania związany jest z:

a) Nucleus ambiguus
b) Nucleus salivatorius inferior
c) Nucleus solitarius
d) Nucleus spinalis nervi trigemini

A

a) Nucleus ambiguus - jądro dwuznaczne

345
Q

Nieskoordynowane ruchy gałek ocznych

A

Nieskoordynowane ruchy gałek ocznych J

346
Q

Uszkodzenie z odruchem Babińskiego

A. Droga korowo-rdzeniowa

B. Droga reticulospinalis

C. Droga vestibulospinalis

D. Droga rubrospinalis

E. Wszystkie

F. Żadna

A

A. Droga korowo-rdzeniowa

347
Q

Jakie nerwy biorą udział w odruchu rogówkowym:

a) I i VII
b) V i VII
c) I i V
d) III i VII

A

b - V i VII

348
Q

Odbiera informacje z mechanoreceptorów

A. Systema trigeminalis

B. Systema anterolateralis

C. Systema dorsolemniscalis

D. Wszystkie

E. Żadne

A

D. Wszystkie

349
Q

a. cerebelli inferior posterior

A

a. cerebelli inferior posterior J

350
Q

Czego częścią jest septum pellucidum

A. Diencephalon

B. Mesencephalon

C. Telencephalon

D. Pons

E. Medulla oblongata

A

C. Telencephalon

351
Q

Główną strukturą, której uszkodzenie powoduje chorobę Parkinsona jest

a- putamen

b-claustrum

c-substantia nigra

d- nucleus caudatus

e-nucleus dentatus

A

c-substantia nigra

352
Q

Unerwienie ruchowe dla ręki

A

Unerwienie ruchowe dla ręki E

353
Q

Neocerebellum

A. Dysmetria -Polega na niemożności zahamowania ruchu w dowolnym momencie. Określana również jako niezdolność do prawidłowej oceny odległości.

B. Hemianopsia homonyma (uszkodzenie pasma wzrokowego) - niedowidzenie połowicze jednoimienne

C. Agnosia Optica - ślepota psychiczna, nierozpoznawanie wzrokiem

D. Parkinson

E. Paralysis Flaccida- porażenie wiotkie

F. Apraxia-upośledzenie precyzyjnych, celowych ruchów przy braku niedowładu, objawów móżdżkowych i zaburzeń czucia

G. Aphasia sensorica - zaburzenie funkcji językowych powstałe w wyniku uszkodzenia mózgu, sensoryczna dotyczy glównie zdolności rozumienia

H. Achromatopsia- ślepota barwna

I. Paralysis spastica - porażenie mózgowe

A

A. Dysmetria

354
Q

Przechodzi przez część zasoczewkową torebki wewnętrznej

A. Zmysł wzroku

B. Zmysł słuchu

C. oba

D. żaden

A

A. Zmysł wzroku

lub

C. oba

355
Q

Co nie powstaje z neuroektodermy:

a) Komórki schwanna
b) Oligodendrocyty
c) Mikroglej
d) Astrocyty

A

c- mikroglej - z mezodermy

356
Q

Na jakim poziomie kończy się w kanale kręgowym opona pajęcza:

a) L3
b) L4
c) S2
d) S4
e) L1

A

c) S2

357
Q

Corpus mammilare

A

Corpus mammilare B

358
Q

Komórki I neuronu dla układu grzbietowo-wstęgowego znajdują się w:

a) Ganglion spinale
b) Róg przedni
c) Róg tylny
d) Istota pośrednia

A

a) Ganglion spinale

359
Q

Krzyżuje się w międzymózgowiu

A. Układ trójdzielny

B. Układ przednioboczny

C. Układ grzbietowo-wstęgowy

D. Oba

E. Żaden

A

E. Żaden

360
Q

Akineza

A. Kora ruchowa MI

B. Neocerebellum

C. Jądra podstawy

D. Motoneurony Alfa

E. Pęczek klinowaty i smukły

A

C. Jądra podstawy

361
Q

Włókna biegną przez torebkę wewnętrzną

A. Układ przednio-boczny

B. Układ grzbietowo-wstęgowy

C. Oba

D. Żaden

A

C. Oba

362
Q

Podano pary struktur i patologii z najbliżej z nimi związanych - wybrać fałsz

a) tractus corticospinalis - próba Romberga
b) cerebellum - adiadochokinesis
c) nuclei basales - chorea

A

a) tractus corticospinalis - próba Romberga

363
Q

Odchodzi od niej tętnica łącząca tylna

A. a. cerebri anterior

B. a. cerebri media

C. a. cerebri posterior

D. Wszystkie

E. Żadna

A

E. Żadna

364
Q

Rozpoczyna się w nim droga czerwienno-rdzeniowa

A. Telencephalon - kresomózgowie

B. Diencephalon - międzymózgowie

C. Mesencephalon - śródmózgowie

D. Pons - most

E. Medulla oblongata - rdzeń przedłużóny

A

C. Mesencephalon - śródmózgowie

365
Q

Włókna przywspółczulne unerwiające płuca rozpoczynają się w:

a) Nucleus salivatoriusinferior
b) Nucleus salitarius
c) Nucleus salivatorius superior
d) Nucleus dorsalis

A

d) Nucleus dorsalis

366
Q

Ośrodek słuchowy

A

Ośrodek słuchowy H

367
Q

Nieprawda o płynie mózgowo- rdzeniowym

a) Wytwarzany w ilości 500- 800 ml na dobę
b) Odpływa przez kosmki pajęczynówki do zatok
c) Niewielka ilość może przez kosmki dostawa się do przestrzeni podpajęczynówkowej
d) Ciśnienie 140-160 słupa wody
e) Płyn może się cofać

A

d) Ciśnienie 140-160 słupa wody

368
Q

Największa siła refrakcyjna

a) Rogówka
b) Soczewka
c) Ciało szkliste

A

a - rogówka

369
Q

Ageusia

A. Droga korowo-rdzeniowa

B. Droga reticulospinalis

C. Droga vestibulospinalis

D. Droga rubrospinalis

E. Wszystkie

F. Żadna

A

F. Żadna

370
Q

Tworzą wewnętrzną warstwę jądrzastą

a) Komórki czopkowe i pręcikowe
b) Komórki dwubiegunowe
c) Komórki zwojowe
d) Komórki poziome

A

b) Komórki dwubiegunowe

371
Q

U 74-letniego meżczyzny stwierdzono porażenie kończyny górnej i dolnej lewej, przemieszczenie języka podczas wysuwania w stronę prawą. Uszkodzenie ma miejsce w :

a. kolano torebki wewnętrzenje
b. most
c. śródmózgowie
d. rdzeń przedłużony
e. odnoga tylna torebki wewnętrznej

A

d. rdzeń przedłużony

372
Q

Gyrus rectus

A

Gyrus rectus J

373
Q

Pobudzenie perystaltyki

A. Układ współczulny

B. Układ przywspółczulny

C. Oba

D. Żaden

A

B. Układ przywspółczulny

374
Q

Fałsz o synapsie:

a) Przewodzenie jest uwarunkowane hiperpolaryzacją błony zasynaptycznej
b) Pęcherzyki synaptyczne są w części presynaptycznej

A

a) Przewodzenie jest uwarunkowane hiperpolaryzacją błony zasynaptycznej

375
Q

Jaka jest najbardziej przednia (górna) część pnia mózgu

A. Diencephalon

B. Mesencephalon

C. Telencephalon

D. Pons

E. Medulla oblongata

A

B. Mesencephalon

376
Q

Rozszerza źrenicę

A. Układ współczulny

B. Układ przywspółczulny

C. Oba

D. Żaden

A

A. Układ współczulny

377
Q

Bruzda centralna

A

Bruzda centralna B

378
Q

Decussatio lemniscorum

A. Mesencephalon

B. Diencephalon

C. Medulla oblongata

D. Telencephalon

E. Pons

A

C. Medulla oblongata

379
Q

Są typu M i P

A. Komórki pręcikowe

B. Komórki czopkowe

C. Komórki dwubiegunowe

D. Komórki zwojowe

A

D. Komórki zwojowe

380
Q

Błędne zdanie o siatkówce to:

a. znajdują się w niej 3 neurony drogi wzrokowej
b. obwodową część stanowią komórki zwojowe c.neuronami pośredniczącymi są komórki poziome i amakrynowe
d. wyjście nerwu wzrokowego stanowi plamkę ślepą
e. część donosowa siatkówki zbiera promienie z bocznych części pola widzenia

A

b. Obwodową część stanowią kom. zwojowe

381
Q

Wiedzie wrażenia bólowe

A. Układ przednio-boczny

B. Układ grzbietowo-wstęgowy

C. Oba

D. Żaden

A

A. Układ przednio-boczny

382
Q

Wrażenia czucia bólu i temperatury dochodzą do:

A

nucleus ventero-postero-lateralis i ventero-postero-medialis

jąder brzuszno-tylnego bocznego i środkowego

383
Q

Gdzie jest II neuron drogi smakowej?

A

a) Jądro pasma samotnego

384
Q

Fałsz o korze możdżku:

a) Włókna mszyste wspinają się po komórkach Purkinjego
b) Móżdżek zawiera tajemnicze drzwi do Narnii
c) Móżdżek leży pod namiotem, jest na wiecznych kuźwa wczasach

A

Fałsz o korze możdżku:

a) Włókna mszyste wspinają się po komórkach Purkinjego

385
Q

Pierścień zewnętrzny płata limbicznego zawiera:

a) Trójkąt węchowy
b) Pole podspoidłowe
c) Zakręt przybrzeżny
d) Zakręt hipokampa
e) Nawleczkę szarą

A

c) Zakręt przybrzeżny

386
Q

Najbliżej linii pośrodkowej znajduje się następujące jądro móżdżku:

a) n. fastigii
b) n. emboliformis
c) n. globosus
d) n. dentatus
e) n. intercalatus

A

a) n. fastigii

387
Q
 1. Układ trójdzielno-wzgórzowy grzbietowy przewodzi wrażenia:
  a) Smaku
  b) Temperatury
  c) Dotyku powierzchownego
  d) Wibracji
  e) Bólu
A

d - wibracji

388
Q

Dysphagia - problemy z połykaniem

A. N. occulomotorus

B. N vagus

C. N. hypoglossus

D. N accesorius

E. N. opticus

A

B. N vagus

lub

C. N. hypoglossus

389
Q

Unaczynia korę wzrokową

A. Tętnica przednia mózgu

B. Tętnica środkowa mózgu

C. Obie

D. Żadna

A

D. Żadna

390
Q

Co znajduje się w aksonie

a) Neurofilamenty
b) Uporządkowane rybosomy

A

a - neurofilamenty

391
Q

Arteria meningea media (zaznacz twierdzenie fałszywe):

a) Odchodzi od tętnicy szczękowej
b) Przebiega w dole podskroniowym
c) Przechodzi przez foramen spinosum
d) Towarzyszy jej nervus tympanicus
e) Unaczynia oponę twardą w dole środkowym

A

d) Towarzyszy jej nervus tympanicus

392
Q

pole 6

A

pole 6 E

393
Q

Nucleus paraventricularis znajduje się w następującej części wzgórza:

a) Pars supraoptica
b) Pars tubermlis
c) Pars mammillaris
d) Pars lateralis

A

a) Pars supraoptica

394
Q

Oddaje a. callosomarginalis

A. Tętnica przednia mózgu

B. Tętnica środkowa mózgu

C. Obie

D. Żadna

A

A. Tętnica przednia mózgu

395
Q

Wyścielają część obwodową siatkówki.

a) Komórki czopkowe i pręcikowe
b) Komórki dwubiegunowe
c) Komórki zwojowe
d) Komórki poziome

A

a) Komórki czopkowe i pręcikowe

396
Q

Szybko przewodzący

A. Systema anterolateralis

B. Systema dorsoleminiscalis

C. Oba

D. Żaden

A

B. Systema dorsoleminiscalis

397
Q

Prawidłowa refrakcja oka to

a) Catarracta
b) Miopia
c) Emmetropia

A

c- emmetropia

398
Q

Nucleus solitaries

A. Mesencephalon

B. Diencephalon

C. Medulla oblongata

D. Telencephalon

E. Pons

A

C. Medulla oblongata

399
Q

Mielinizacja w obwodowym układzie nerwowym u człowieka rozpoczyna się w:

a) 8 tygodniu
b) 15 tygodniu
c) 11 tygodniu
d) 18 tygodniu

A

c) 11 tygodniu

400
Q

Zator powoduje porażenie spastyczne stopy.

A. a. cerebrii anterior

B. a. cerebrii posterior

C. a. cerebrii media

D. Wszystkie

E. Żadna z nich

A

A. a. cerebrii anterior

401
Q

Znajduje się tu jądro rdzeniowe nerwu dodatkowego

A. Odcinek szyjny rdzenia kręgowego

B. Odcinek piersiowy rdzenia kręgowego

C. Odcinek lędźwiowy rdzenia kręgowego

D. Odcinek krzyżowy rdzenia kręgowego

E. Wszystkie

F. Żaden

A

A. Odcinek szyjny rdzenia kręgowego

402
Q

Insula unaczyniona jest przez

a) a. communicans anterior
b) a. cerebri anterior
c) a. communicans posterior
d) a. cerebri media
c) a. callosomarginalis

A

d. a cerebri media

403
Q

U 10 letniego chłopca stwierdzono uszkodzenie tętnicy oponowej środkowej. Krwawienie wystąpiło do:

a. spływu zatok
b. przestrzeni podpajęczynówkowej
c. przestrzeni nadtwardówkowej
d. przestrzeni podtwardówkowej
e. przestrzeni pod oponą miękką

A

c. przestrzeni nadtwardówkowej

404
Q

Powoduje skurcz mięśni zwieraczy przewodu

pokarmowego

A. Układ współczulny

B. Układ przywspółczulny

C. Oba

D. Żaden

A

A. Układ współczulny

405
Q

Dziecko z zaburzeniem rozwoju kości czaszki i niewykształconymi półkulami mózgowymi. Przyczyna:

a) Niezamknięcie neuroporus anterior
b) Coś z grzebieniem nerwowym
c) Coś z sulcus neuralis
d) Coś z sulcus limitans

A

a) Niezamknięcie neuroporus anterior

406
Q

Uszkodzenie plexus venosus vertebralis internus powoduje:

a) Haematoma subdurale
b) Haematoma epidurale
c) Haematoma subarachnoidale
d) Haematoma subpiale

A

b- haematoma epidurale

407
Q

Który z poniższych objawów nie jest wywołany przez uszkodzenie zwojów podstawy?

a) Akinesia
b) Bradykinesia
c) Chorea
d) Tremor
e) Dysmetria

A

e) Dysmetria - objaw neurologiczny występujący przy uszkodzeniach móżdżku lub nerwów przewodzących informację czuciową z proprioreceptorów. Polega na niemożności zahamowania ruchu w dowolnym momencie. Określana również jako niezdolność do prawidłowej oceny odległości.

408
Q

Unaczynia lobullus paracentralis

A. a. cerebri media

B. a. cerebri anterior

C. a. cerebri posterior

D. a. basilaris

E. a. spinalis anterior

F. a. spinalis posterior

A

B. a. cerebri anterior

409
Q

Pierwszy neuron dróg czuciowych z narządów wewnętrznych znajduje się w:

a) Zwojach rdzeniowych
b) Splotach śródściennych narządów
c) Splotach jakichś jeszcze?
d) Zwojach współczulnych?

A

a) Zwojach rdzeniowych

410
Q

Do włókien kojarzeniowych zaliczamy:

a) Capsula interna
b) Capsula externa
c) Fasciculus arcuatus
d) Capsula extrema

A

c) Fasciculus arcuatus pęczek łukowaty

411
Q

Tractus corticonuclearis:

a) Rozpoczyna się w płacie skroniowym
b) Przebiega przez capsulaexterna
c) Wszystkie jej włókna krzyżują się w moście
d) Kończy się w jądrach ruchowych nerwów czaszkowych

A

d) Kończy się w jądrach ruchowych nerwów czaszkowych

412
Q

Co nie powstaje z grzebieni nerwowych:

a) Ganglion sphenopalatinum
b) Ganglion oticum
c) Ganglion ganglion ciliare
d) Struktura z OUN, która była właściwą odp, niestety nie pamiętam jaka

A

d - niewiadoma struktura z OUN np lemmocyty, ganglion ciliare

413
Q

Uszkodzenie jego jąder wywołuje pląsawicę

A. Telencephalon - kresomózgowie

B. Diencephalon - międzymózgowie

C. Mesencephalon - śródmózgowie

D. Pons - most

E. Medulla oblongata - rdzeń przedłużóny

A

A. Telencephalon

414
Q

Kobieta ma guz sutka.Wystąpiły u niej bóle głowy, wykryto przerzuty w miejscu połączenia falx cerebri i tentorium cerebelli. Jaka zatoka została zatkana?

a. sinus rectus
b. sinus sagittalis inferior
c. sinus pertosis superior
d. siunus transversus
e. sinus sigmoideus

A

a. sinus rectus - zatoka prosta

415
Q

Jaki nerw wychodzi z dołu międzykonarowego?

a) okoruchowy
b) trójdzielny
c) bloczkowy

A

a) Okoruchowy

416
Q

Mężczyzna lat 59 ma tętniaka w dole międzykonarowym. Który nerw może być uciśnięty?

a. VI
b. III
c. V
d. VII

A

b. III

417
Q

Oddziela płat skroniowy od ciemieniowego

A. Bruzda boczna

B. Bruzda środkowa

C. Linia łącząca bruzdę ciemieniowo-potyliczną z wcięciem przedpotylicznym

D. Bruzda ciemieniowo-potyliczna

E. Bruzda obręczy

A

A. Bruzda boczna

418
Q

Skurcz zwieraczy odbytu

A. Układ współczulny

B. Układ przywspółczulny

C. Oba

D. Żaden

A

A. Układ współczulny

419
Q

Pacjentka ma ból w okolicy gałki ocznej. Tomografia wskazuje guz w dole międzykonarowym. jakiego nerwu dotyczy uszkodzenie?

a. bloczkowy
b. twarzowy
c. okoruchowy
d. odwodzący
e. trojdzielny

A

c. okoruchowy III

420
Q

Które nerwy czaszkowe (z wymienionych poniżej) stanowią ramię dośrodkowe i odśrodkowe w odruchu na światło?

a) II i III
b) III i V
c) V i VII
d) VIII i IX
e) II i VII

A

a) II i III

421
Q

Lamina tecti

A. Diencephalon

B. Medulla oblongata

C. Mesencephalon

D. Pons

E. Telencephalon

A

C. Mesencephalon

422
Q

Przestrzeń podpajęczynówkowa - wskaż fałsz:

a) Komunikuje się z przestrzenią przychłonkową ucha wewnętrznego
b) Wypełniona płynem mózgowo-rdzeniowym
c) Otacza proksymalne odcinki nerwów czaszkowych i rdzeniowych
d) Zawiera koło tętnicze

A

c) Otacza proksymalne odcinki nerwów czaszkowych i rdzeniowych

423
Q

pole 4

A

pole 4 B

424
Q

Układ przednioboczny odpowiada za:

a) Czucie bólu
b) Czucie dyskryminacyjne
c) Grafestezja - zdolność „odczytywania” (bez udziału wzroku) przez daną osobę kształtów np. liter, symboli
d) Próba Romberga - ocena równowagi bez kontroli wzroku

A

a - czucie bólu

425
Q

Dziewczyna nie ma czucia po lewej stronie tułowia od pępka w dół i w kończynie dolnej nie ma czucia gnostycznego. Uszkodzenie:

a) Th10 po prawej
b) Th10 po lewej
c) Th9-Th8 po prawej

A

b) Th10 po lewej

426
Q

Tectum - pokrywa

A

Tectum 8

427
Q

Prawda o rdzeniu przedłużonym

A

a) Tworzy dół równoległoboczny

428
Q

Błędne stwierdzenie o nerwach rdzeniowych:

a) C1-C7 biegną miedzy kręgami o numeracji swojej i wyższej
b) Włókna współczulne pozazwojowe dochodzą w składzie gałęzi łączących szarych
c) Gałęzie grzbietowe unerwiają mięśnie głębokie grzbietu d) Nerwy międzyżebrowe to gałęzie brzuszne w odcinku piersiowym
e) Włókna przedzwojowe współczulne biegną do pnia współczulnego w składzie korzeni przednich

A

e) Włókna przedzwojowe współczulne biegną do pnia współczulnego w składzie korzeni przednich

429
Q

Anosmia

A. Droga korowo-rdzeniowa

B. Droga reticulospinalis

C. Droga vestibulospinalis

D. Droga rubrospinalis

E. Wszystkie

F. Żadna

A

F. żadna

430
Q

Neuronów drogi słuchowej nie zawiera:

a) Corpus geniculatum laterale
b) Ganglion spiralis cochleae
c) Lemniscus lateralis
d) Corpus geniculatum mediale

A

a) Corpus geniculatum laterale Ciało kolankowate boczne

431
Q

Crus cerebri

A

Crus cerebri C

432
Q

W wyniku uszkodzenia tętnicy środkowej mózgu, wystąpią wszystkie objawy za wyjątkiem….

a) przeciwstronny niedowład
b) zaburzenia czucia, czynności ruchowych w obrębie stopy
c) afazja w przypadku uszkodzenia półkuli dominującej

A

b)zaburzenia czucia , czynnosci ruchowych w obrębie stopy

433
Q

Asynergia

A. Dodatkowe pole ruchowe

B. Pole 4 gamma

C. Zwoje (jądra) podstawy

D. Neocerebellum

E. Dolny neuron ruchowy

A

D. Neocerebellum

434
Q

Aksony komórek zwojowych nie łączą się z :

a) Podwzgórze
b) Wzgórki dolne
c) Pole przedpokrywowe
d) Ciała kolankowate boczne

A

b) Wzgórki dolne

435
Q

Guz w dnie komory IV w okolicy wzgórka twarzowego. Jadro którego nerwu uciśnięte?

a) V
b) VI
c) VII
d) VIII

A

b- VI czyli odwodzący

436
Q

Dobierz poprawne zestawienie rodzaju komórki ze zdaniem o niej:

a) Czopki - widzenie szczegółów
b) Czopki - odbierają światło, gdy jest jasno
c) Komórki dwubiegunowe - łączą się z dendrytami komórek zwojowych
d) Komórki zwojowe - III neuron drogi wzrokowej

A

d) Komórki zwojowe - III neuron drogi wzrokowej

437
Q

Pacjent miał zapalenie opon. Na rezonansie powiększone komory. Przyczyna leży w:

a) Ziarnistościach pajęczynówki
b) Oponie miękkiej
c) Splocie naczyniówkowym

A

a) Ziarnistościach pajęczynówki

438
Q

Skrzep w tętnicy rdzeniowej przedniej powoduje wystąpienie poniższych objawów czuciowych poniżej uszkodzenia:

obj ruchowe bólu temp wibracja

a. paralysis brak brak brak
b. paralysis brak brak normalna
c. paralysis normalna normalna brak
d. bez zaburzen normalna normalna brak
e. bez zaburzen brak brak normalna

A

b. paralysis brak brak normalna

439
Q

Motoneurony alfa i gamma

A. Dysmetria -Polega na niemożności zahamowania ruchu w dowolnym momencie. Określana również jako niezdolność do prawidłowej oceny odległości.

B. Hemianopsia homonyma (uszkodzenie pasma wzrokowego) - niedowidzenie połowicze jednoimienne

C. Agnosia Optica - ślepota psychiczna, nierozpoznawanie wzrokiem

D. Parkinson

E. Paralysis Flaccida- porażenie wiotkie

F. Apraxia-upośledzenie precyzyjnych, celowych ruchów przy braku niedowładu, objawów móżdżkowych i zaburzeń czucia

G. Aphasia sensorica - zaburzenie funkcji językowych powstałe w wyniku uszkodzenia mózgu, sensoryczna dotyczy glównie zdolności rozumienia

H. Achromatopsia- ślepota barwna

I. Paralysis spastica - porażenie mózgowe

A

E. Paralysis Flaccida

440
Q

Pole 44

A. Dysmetria -Polega na niemożności zahamowania ruchu w dowolnym momencie. Określana również jako niezdolność do prawidłowej oceny odległości.

B. Hemianopsia homonyma (uszkodzenie pasma wzrokowego) - niedowidzenie połowicze jednoimienne

C. Agnosia Optica - ślepota psychiczna, nierozpoznawanie wzrokiem

D. Parkinson

E. Paralysis Flaccida- porażenie wiotkie

F. Apraxia-upośledzenie precyzyjnych, celowych ruchów przy braku niedowładu, objawów móżdżkowych i zaburzeń czucia

G. Aphasia sensorica - zaburzenie funkcji językowych powstałe w wyniku uszkodzenia mózgu, sensoryczna dotyczy glównie zdolności rozumienia

H. Achromatopsia- ślepota barwna

I. Paralysis spastica - porażenie mózgowe

A

G. Aphasia sensorica

441
Q

Który nerw podlega mielinizacji przez oligodendrocyty:

a) XII
b) IX
c) XI
d) II
e) III

A

d. II czyli wzrokowy

442
Q

Czucie gnostyczne

A

Czucie gnostyczne A

443
Q

Która ze struktur nie należy do płata ciemieniowego?

a) Płacik ciemieniowy górny
b) Płacik ciemieniowy dolny
c) Przedklinek
d) Zakręt ciemieniowo-potyliczny
e) Zakręt zaśrodkowy

A

d- zakręt ciemieniowo-potyliczny

444
Q

Odpowiedzialne za widzenie skotopowe

A. Komórki pręcikowe

B. Komórki czopkowe

C. Komórki dwubiegunowe

D. Komórki zwojowe

A

A. Komórki pręcikowe

445
Q

Wrażenia z proprioreceptorów

A. Systema anterolateralis

B. Systema dorsoleminiscalis

C. Oba

D. Żaden

A

B. Systema dorsoleminiscalis

446
Q

Tractus gustatorius - pasmo smakowe

A. Nucleus ventro-postero-lateralis

B. Nucleus ventro-postero-medialis

C. Corpus geniculatum mediale

A

B. Nucleus ventro-postero-medialis

jądro brzuszne tylno-przyśrodkowe wzgórza

447
Q

Stanowią II neuron drogi wzrokowej

A. Komórki pręcikowe

B. Komórki czopkowe

C. Komórki dwubiegunowe

D. Komórki zwojowe

A

C. Komórki dwubiegunowe

448
Q

Krwiak nadtwardówkowy wystąpi w wyniku uszkodzenia:

a. żył powierzchniowych mózgu
b. tętnic oponowych
c. tętnic łączących

A

b. tętnic oponowych - arteria meningea

449
Q

Apraxia

A. Kora ruchowa MI

B. Neocerebellum

C. Jądra podstawy

D. Motoneurony Alfa

E. Pęczek klinowaty i smukły

A

A. Kora ruchowa MI

450
Q

Pacjent ma guza w mostowej części dołu równoległobocznego. Co oddziela część mostową tego dołu od jego części rdzeniowej?

a) Eminentia medialis
b) Stria medullares
c) Colicullus facialis
d) Trigonum n. vagi

A

b) Stria medullares thalami Prążek rdzenny wzgórza

451
Q

Pierwszorzędowa kora czuciowa (3, 1, 2)

A

Pierwszorzędowa kora czuciowa (3, 1, 2) A

452
Q

Aqueductus cerebri

A. Mesencephalon

B. Diencephalon

C. Medulla oblongata

D. Telencephalon

E. Pons

A

A. Mesencephalon

453
Q

pole 44

A

44 - K

454
Q

Co powstaje z przodomózgowia?

A

a) Putamen - skorupa

455
Q

Rozszerza źrenicę

A. Układ współczulny

B. Układ przywspółczulny

C. Oba

D. Żaden

A

A. Układ współczulny

456
Q

2 neuron z zakresu twarzy w moście

A. Systema anterolateralis

B. Systema dorsoleminiscalis

C. Oba

D. Żaden

A

D. Żaden

457
Q

Uszkodzenie nucleus subthalamicus wywołuje: (albo pytanie odwrotne)

a) Chorea
b) Hemibalismus
c) Akinesis
d) Chorobę Parkinsona

A

b) Hemibalismus

458
Q

Który termin jest związany z uszkodzeniem układu ruchu: a) Apraxia

b) Aphasia motorica
c) Agnosia
d) Ataxia

A

a) Apraxia - upośledzenie precyzyjnych, celowych ruchów przy braku niedowładu, objawów móżdżkowych i zaburzeń czucia. Zaburzenia apraktyczne są często wynikiem udarów, guzów, spotyka się je również w chorobie Alzheimera.

459
Q

Żyła wielka mózgu (v. cerebri magna) uchodzi do:

a) Zatoki prostej
b) Zatoki potylicznej

A

a) Zatoki prostej

460
Q

Unaczynia pole 5 i 7

A. Tętnica przednia mózgu

B. Tętnica środkowa mózgu

C. Obie

D. Żadna

A

B. Tętnica środkowa mózgu

461
Q

Które z naczyń nie tworzy koła tętniczego mózgu:

a) Tętnica środkowa mózgu
b) Tętnica łącząca tylna
c) Tętnica łącząca przednia

A

a) Tętnica środkowa mózgu

462
Q

Sznury tylne

A. Systema anterolateralis

B. Systema dorsoleminiscalis

C. Oba

D. Żaden

A

B. Systema dorsoleminiscalis

463
Q

Zlokalizowane są głównie w macula lutea

A. Komórki pręcikowe

B. Komórki czopkowe

C. Komórki dwubiegunowe

D. Komórki zwojowe

A

B. Komórki czopkowe

464
Q

Tentorium cerebelli oddziela:

a) Móżdżek od płatów potylicznych
b) Dwie półkule móżdżku
c) Móżdżek od komory IV
d) Móżdżek od pnia mózgowia

A

a) Móżdżek od płatów potylicznych

465
Q

Komora IV łączy się ze zbiornikiem:

a) Mostu
b) Móżdżkowo-rdzeniowym
c) Ciała modzelowatego
d) Skrzyżowaniowym

A

b) Móżdżkowo-rdzeniowym

466
Q

Grafestezja

A. Neocerebellum

B. Sznury tylne

C. Jądro niskowzgórzowe

D. Prążkowie

A

B. Sznury tylne

467
Q

Odbiera informacje z mechanoreceptorów

A. Układ trójdzielny

B. Układ przednio-boczny

C. Układ grzbietowo-wstęgowy

D. Wszystkie

E. Żaden

A

D. Wszystkie

468
Q

Oddaje tętnice mózgu tylne D

A. a. cerebri media

B. a. cerebri anterior

C. a. cerebri posterior

D. a. basilaris

E. a. spinalis anterior

F. a. spinalis posterior

A

D. a. basilaris

469
Q

Najczęstsze miejsce powstawania tętniaków

a) Tętnica łącząca przednia
b) Tętnica łącząca tylna

A

a) Tętnica łącząca przednia

470
Q

Przebiega powyżej ciała modzelowatego

A. a. cerebri anterior

B. a. cerebri media

C. a. cerebri posterior

D. Wszystkie

E. Żadna

A

A. a. cerebri anterior