Nevro - patofysiologi Flashcards Preview

Fysiologi > Nevro - patofysiologi > Flashcards

Flashcards in Nevro - patofysiologi Deck (39)
Loading flashcards...
1

Hindre/begrense sekundær skade ved å...

- Sikre adekvat næringstilførsel
-

2

Hindre/begrense sekundær skade ved å...

- Sikre adekvat næringstilførsel
-

3

Intrakraniell compliance - hva betyr det?

Trykk/volum-reserve. ICP. Hvordan vi

4

Hva er penumbra?

Randsoneområde rundt iskemisk vev. Vev som er i fare, men ikke nødvendigvis totaltskadd. Behandlingen retter seg mot å redusere størrelsen på penumbraen. Kan få en indikasjon på MR.

5

Hva er cushing´s refleks?

1. Hypertensjon( økt systolisk ABP, økende pulstrykk)
2. Bradykardi( under 50)
3. Hemmet respirasjon( uregelmessig respirasjon)

Utrykk for svært høyt intrakranielt trykk.Svært høyt sympaticusaktivering.

6

Hvor mye av oksygenet og glukosen i blodet blir forbrukt i hjernen?

Ca 50 % av oksygenet og 10 % av glukosen.

7

Hvor stor CSF-produksjon har man?

0,35 ml/min( ca 500ml/døgn)

8

Hvordan er Monroe-Kellie doktrinen?

K=V(hjerne)+V(csf)+V(blod)+V(masse)

9

Intrakraniell compliance(ICC) = ?

dV/dP. Ved volumøkning i kraniet, vil en liten volumøkning føre til en stor trykkøkning. Typisk lesjoner hvor trykk/volum-reserven er brukt opp. Elastansekurven går opp. Høy elastanse og dårlig compliance. 1/elastanse blir compliancekurve.

10

Hvor sette man en trykkmåler?

I hjernevevet eller i CSF.

11

Cerebral autoregulering er...?

Hjernens evne til å regulere cerebral blodgjennomstrømning. Konstant cerebralblood-flow for ulike trykk. Regulerer diameteren i karene.

12

Cerebral autoregulering er...

Hjernens evne til å regulere cerebral blodgjennomstrømning. Konstant cerebralblood-flow for ulike trykk. Regulerer diameteren i karene.

13

Normal Cerebral-blood-flow er...

> 50 m / 100gr / min( iskemisk;

14

Nevn ulike typer hjerneødem.

Øket væskeinnhold i hjernevevet.

1) vasogene hjerneødem.
- forstyrrelser i hjernens kapillærer
- Skader på BBB; proteiner, vann til ekstracellulært rom.
2) Cytotoksisk
- svikt i cellulær metabolisme. Retensjon av vann og Na+.
3) Osmotisk hjerneødem.
- osmolalitetsendringer. Vannintox eller hyponatremi. Rask reduksjon av blodsukker ved hyperosmolaritet.
4) Interstitielle ødem.
- ikke-kommuniserende hydrocefalus

15

Hjerneherniering.

Supretentoriell herniering:
1. Uncal
2. Sentral
3. Cingulære
4. Transcalvarielle

Infratentorielle herniering:
5. Oppover, cranialt for tentorium
6. Tonsillær, ned via foramen magnum.

16

Hva er vanligste form for herniering?

Uncal. Kan få oculomotoriusutfall. Anisokori. Spasmer ved hyperekstensjon.

17

Hva er intrakranielt trykk(ICP)?

Forskjellen mellom innvending og utvendig trykk(atmosfæren).
Legger inn sensor i hjernen/CSF. Epidural måling er mindre presist.

18

CPP, cereberalt perfusjonstrykk, hvordan finner man dette?

= MAP - ICP. Skal helst være over 60-70 mmHg. Skal man måle cerebral blood flow må man over til billeddiagnostikk.

19

Intrakraniell compliance - hva betyr det?

Trykk/volum-reserve. ICP. Hvordan vi

20

Hva er penumbra?

Randsoneområde rundt iskemisk vev. Vev som er i fare, men ikke nødvendigvis totaltskadd. Behandlingen retter seg mot å redusere størrelsen på penumbraen. Kan få en indikasjon på MR.

21

Hva er cushing´s refleks?

1. Hypertensjon( økt systolisk ABP, økende pulstrykk)
2. Bradykardi( under 50)
3. Hemmet respirasjon( uregelmessig respirasjon)

Utrykk for svært høyt intrakranielt trykk.Svært høyt sympaticusaktivering.

22

Hvor mye av oksygenet og glukosen i blodet blir forbrukt i hjernen?

Ca 50 % av oksygenet og 10 % av glukosen.

23

Hvor stor CSF-produksjon har man?

0,35 ml/min( ca 500ml/døgn)

24

Hvordan er Monroe-Kellie doktrinen?

K=V(hjerne)+V(csf)+V(blod)+V(masse)

25

Intrakraniell compliance(ICC) = ?

dV/dP. Ved volumøkning i kraniet, vil en liten volumøkning føre til en stor trykkøkning. Typisk lesjoner hvor trykk/volum-reserven er brukt opp. Elastansekurven går opp. Høy elastanse og dårlig compliance. 1/elastanse blir compliancekurve.

26

Hvor mye endrer det intrakranielle volumet seg ved hvert hjerteslag?

Ca 1ml.

27

Hvordan måler man intrakraniell compliance?

aner ikke

28

Hvor sette man en trykkmåler?

I hjernevevet eller i CSF?

29

Cerebral autoregulering er...

Hjernens evne til å regulere cerebral blodgjennomstrømning. Konstant cerebralblood-flow for ulike trykk. Regulerer diameteren i karene.

30

Normal Cerebral-blood-flow er...

> 50 m / 100gr / min( iskemisk;

31

Nevn ulike typer hjerneødem.

Øket væskeinnhold i hjernevevet.

1) vasogene hjerneødem.
- forstyrrelser i hjernens kapillærer
- Skader på BBB; proteiner, vann til ekstracellulært rom.
2) Cytotoksisk
- svikt i cellulær metabolisme. Retensjon av vann og Na+.
3) Osmotisk hjerneødem.
- osmolalitetsendringer. Vannintox eller hyponatremi. Rask reduksjon av blodsukker ved hyperosmolaritet.
4) Interstitielle ødem.
- ikke-kommuniserende hydrocefalus

32

Hjerneherniering.

Supretentoriell herniering:
1. Uncal
2. Sentral
3. Cingulære
4. Transcalvarielle

Infratentorielle herniering:
5. Oppover, cranialt for tentorium
6. Tonsillær, ned via foramen magnum.

33

Hva er vanligste form for herniering?

Uncal. Kan få oculomotoriusutfall. Anisokori. Spasmer ved hyperekstensjon.

34

Hva er intrakranielt trykk(ICP)?

Forskjellen mellom innvending og utvendig trykk(atmosfæren).
Legger inn sensor i hjernen/CSF. Epidural måling er mindre presist.

35

Hva bør ICP være?

36

CPP, cereberalt perfusjonstrykk, hvordan finner man dette?

= MAP - ICP

37

Hva står VER, SEP, BAER og EEG for?

VER - visual evoked response
SEP - Somatosensorisk fremkalt respons
BAER - Brainstem Auditory Evoked Response
EEG - elektroencefalografi

38

Behandling av hjerneødem?

Monitorering; ABP/CPP/ICP og ventilering.

Med.:
- dexamethason; membranstabiliserende, bidrar til å lukke BB?
- mannitol - osmoterapi
- diuretika
- hyperosmolart saltvann. Na+ på 150-155.

Kirurgi:
- fjerne lokale ekspansjoner
- CSF drenasje
- ABP kontrol
- kirurgisk dekompresjon
- craniektomi

39

Behandling av høyt ICP?

1. Fjerne tilgrunnliggende årsak.
2. ABC
- hypoxi og hypercapni; cerebral vasodilatasjon og økt ICp.
- anaerob met.pga red.oksygenering gir acidose(økt laktat og lavere pH--> cer.vasodil.-->økt ICP
3. Hyperventilering
4. Øke venedrenasje ved elevering av hodet.
5. Sikre adekvat CPP( 60 -70) . SAH; 80-90 mmHg.
6. Mannitol
7. REdusere metabolske krav. Sedasjon . Behandle epileptogene kramper.
8. Hemikraniektomi. Spesielt ved maligne infarkter. Typisk media.
9.++