New Phrases Flashcards Preview

My Japanese > New Phrases > Flashcards

Flashcards in New Phrases Deck (9)
Loading flashcards...
1

Please say it one more time

Mou ichido itte kudasai

2

Please speak more slowly

Motto yukkuri itte kudasai

3

Do you understand?

Wakarimasuka?

4

Yes, i understand

Hai, wakarimasu

5

No, i don't understand.

Iie, wakarimasen

6

I don't know/understand

Wakarimasen

7

Can you speak Japanese?

Nihongo ga hanasemasu ka?

8

Can you speak English?

えいgo ga hanasemasu ka?

9

I am studying Japanese

Nihongo o benkyoう shiteimasu