Nombres Flashcards Preview

Français / Thaï - Phrases > Nombres > Flashcards

Flashcards in Nombres Deck (76)
Loading flashcards...
1
Q

<p><span>170</span></p>

A

<p><span>หนึ่งร้อยเจ็ดสิบ</span></p>

<p>Neung roy djed sip</p>

2
Q

<p><span>344380</span></p>

A

<p><span>สามแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบ</span></p>

<p>Sam sèèn sii muèèn sii phan sam roy pèèd sip</p>

3
Q

<p><span>11342</span></p>

A

<p><span>หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบสอง</span></p>

<p>Neung meun neung phan sam roy sii sip soung</p>

4
Q

<p><span>25</span></p>

A

<p><span>ยี่สิบห้า</span></p>

<p>Yii sip haa</p>

5
Q

<p><span>806387</span></p>

A

<p><span>แปดแสนหกพันสามร้อยแปดสิบเจ็ด</span></p>

<p>Pééd sèèn hok phan sam roy pèèd sip djéd</p>

6
Q

<p><span>7898</span></p>

A

<p><span>เจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบแปด</span></p>

<p>Djed phan pèèd roy kao sip pèèd</p>

7
Q

<p><span>8038</span></p>

A

<p><span>แปดพันสามสิบแปด</span></p>

<p>Phed phan sam sip phed</p>

8
Q

<p><span>899275</span></p>

A

<p><span>แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบห้า</span></p>

<p>Pèèd sèèn kao meuun soung roy djèèd sip haa</p>

9
Q

<p><span>20482</span></p>

A

<p><span>สองหมื่นสี่ร้อยแปดสิบสอง</span></p>

<p>Soong meuun sii roy pèèd sip soong</p>

10
Q

<p><span>1143</span></p>

A

<p><span>หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสาม</span></p>

<p>Neung phan neung roy sii sip sam</p>

11
Q

<p><span>17038</span></p>

A

<p><span>หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามสิบแปด</span></p>

<p>Neung meuun djed phan sam sip pèèd</p>

12
Q

<p><span>875437</span></p>

A

<p><span>แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ด</span></p>

<p>Pééd sèèn djéd meuun haa phan sii roy sam sip djéd</p>

13
Q

<p><span>14686</span></p>

A

<p><span>หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบหก</span></p>

<p>Neung meuun sii phan hok roy pèèd sip ook</p>

14
Q

<p><span>211892</span></p>

A

<p><span>สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสอง</span></p>

<p>Soong sèèn neung muèèn neung phan pèèd roy kaw sip soong</p>

15
Q

<p><span>507</span></p>

A

<p><span>ห้าร้อยเจ็ด</span></p>

<p>Haa roy djéd</p>

16
Q

<p><span>898</span></p>

A

<p><span>แปดร้อยเก้าสิบแปด</span></p>

<p>Pèèd roy kaw sip pèèd</p>

17
Q

<p><span>42689</span></p>

A

<p><span>สี่หมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบเก้า</span></p>

<p>Sii mueen sonng phan ok roy pèèd sip kao</p>

18
Q

<p><span>96</span></p>

A

<p><span>เก้าสิบหก</span></p>

<p>Kao sip ok</p>

19
Q

<p><span>489</span></p>

A

<p><span>สี่ร้อยแปดสิบเก้า</span></p>

<p>Sii roy pèèd sip kao</p>

20
Q

<p><span>7393</span></p>

A

<p><span>เจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบสาม</span></p>

<p>Djed phan sam roy kao sip sam</p>

21
Q

<p><span>747</span></p>

A

<p><span>เจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ด</span></p>

<p>Djed roy sii sip djed</p>

22
Q

<p><span>13802</span></p>

A

<p><span>หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยสอง</span></p>

<p>Neung meuun sam phan pèèd roy soung</p>

23
Q

<p><span>45290</span></p>

A

<p><span>สี่หมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบ</span></p>

<p>Sii mueen haa phan sonng roy kao sip</p>

24
Q

<p><span>216123</span></p>

A

<p><span>สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบสาม</span></p>

<p>Soong sèèn neung meuun hok phan neung roy yii sip sam</p>

25
Q

<p><span>537</span></p>

A

<p><span>ห้าร้อยสามสิบเจ็ด</span></p>

<p>Haa roy sam sip djéd</p>

26
Q

<p><span>5429</span></p>

A

<p><span>ห้าพันสี่ร้อยยี่สิบเก้า</span></p>

<p>Haa phan sii roy yii sip kaw</p>

27
Q

<p><span>6154</span></p>

A

<p><span>หกพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่</span></p>

<p>Hok phan neung roy haa sip sii</p>

28
Q

<p><span>92</span></p>

A

<p><span>เก้าสิบสอง</span></p>

<p>Kao sip sonng</p>

29
Q

<p><span>7070</span></p>

A

<p><span>เจ็ดพันเจ็ดสิบ</span></p>

<p>Djed phan djed sip</p>

30
Q

<p><span>621161</span></p>

A

<p><span>หกแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ด</span></p>

<p>Hok sèèn sonng meuun neung phan neung roy ok sip ed</p>

31
Q

<p><span>180087</span></p>

A

<p><span>หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดสิบเจ็ด</span></p>

<p>Neung sèèn pèèd meuun pèèd sip djèèd</p>

32
Q

<p><span>15015</span></p>

A

<p><span>หนึ่งหมื่นห้าพันสิบห้า</span></p>

<p>Neung meuun haa phan sip haa</p>

33
Q

<p><span>53</span></p>

A

<p><span>ห้าสิบสาม</span></p>

<p>Ha sip sam</p>

34
Q

<p><span>972</span></p>

A

<p><span>เก้าร้อยเจ็ดสิบสอง</span></p>

<p>Kao roy djéd sip sonng</p>

35
Q

<p><span>1931</span></p>

A

<p><span>หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ด</span></p>

<p>Neung phan kao roy sam sip éd</p>

36
Q

<p><span>37</span></p>

A

<p><span>สามสิบเจ็ด</span></p>

<p>Sam sim djed</p>

37
Q

<p><span>42</span></p>

A

<p><span>สี่สิบสอง</span></p>

<p>Sii sip song</p>

38
Q

<p><span>1262</span></p>

A

<p><span>หนึ่งพันสองร้อยหกสิบสอง</span></p>

<p>Neung phan sounng roy ok sip sonng</p>

39
Q

<p><span>382</span></p>

A

<p><span>สามร้อยแปดสิบสอง</span></p>

<p>Sam roy pèèd sip soong</p>

40
Q

<p><span>509429</span></p>

A

<p><span>ห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบเก้า</span></p>

<p>Haa sèèn kaw phan sii roy yii sip kaw</p>

41
Q

<p><span>1542</span></p>

A

<p><span>หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบสอง</span></p>

<p>Neung phan haa roy sii sip soung</p>

42
Q

<p><span>90520</span></p>

A

<p><span>เก้าหมื่นห้าร้อยยี่สิบ</span></p>

<p>Kaw meuun haa roy yii sip</p>

43
Q

<p><span>4970</span></p>

A

<p><span>สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบ</span></p>

<p>Sii phan kao roy djed sip</p>

44
Q

<p><span>39</span></p>

A

<p><span>สามสิบเก้า</span></p>

<p>Sam sim kaw</p>

45
Q

<p><span>593533</span></p>

A

<p><span>ห้าแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบสาม</span></p>

<p>Haa sèèn kaw meuun sam phan haa roy sam sip sam</p>

46
Q

<p><span>2873</span></p>

A

<p><span>สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบสาม</span></p>

<p>Soong phan phèèd roy djéd sip sam</p>

47
Q

<p><span>270</span></p>

A

<p><span>สองร้อยเจ็ดสิบ</span></p>

<p>Song roy djed sip</p>

48
Q

<p><span>48</span></p>

A

<p><span>สี่สิบแปด</span></p>

<p>Sii sip pèd</p>

49
Q

<p><span>192420</span></p>

A

<p><span>หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบ</span></p>

<p>Neung sèèn kaw meuun soong phan sii roy yii sip</p>

50
Q

<p><span>249</span></p>

A

<p><span>สองร้อยสี่สิบเก้า</span></p>

<p>Song roy sii sip kao</p>

51
Q

<p><span>44</span></p>

A

<p><span>สี่สิบสี่</span></p>

<p>Sii sip sii</p>

52
Q

<p><span>67</span></p>

A

<p><span>หกสิบเจ็ด</span></p>

<p>Hok sip djéd</p>

53
Q

<p><span>810</span></p>

A

<p><span>แปดร้อยสิบ</span></p>

<p>Pèèd roy sip</p>

54
Q

<p><span>6151</span></p>

A

<p><span>หกพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด</span></p>

<p>Hok phan neung roy haa sip ed</p>

55
Q

<p><span>677</span></p>

A

<p><span>หกร้อยเจ็ดสิบเจ็ด</span></p>

<p>Hok roy djed sip djed</p>

56
Q

<p><span>201106</span></p>

A

<p><span>สองแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยหก</span></p>

<p>Sonng sèèn neung phan neung roy ok</p>

57
Q

<p><span>32847</span></p>

A

<p><span>สามหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ด</span></p>

<p>Sam mueen song phan pèèd rooy sii sip djèèd</p>

58
Q

<p><span>458639</span></p>

A

<p><span>สี่แสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบเก้า</span></p>

<p>Sii sèèn haa mueen djed phan hok roy sam sip kaw</p>

59
Q

<p><span>908</span></p>

A

<p><span>เก้าร้อยแปด</span></p>

<p>Kao roy pèèd</p>

60
Q

<p><span>69</span></p>

A

<p><span>หกสิบเก้า</span></p>

<p>Hok sip kaw</p>

61
Q

<p><span>4473</span></p>

A

<p><span>สี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบสาม</span></p>

<p>Sii phan sii roy djed sip sam</p>

62
Q

<p><span>18626</span></p>

A

<p><span>หนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบหก</span></p>

<p>Neung meuun pèèd phan hok roy yii sip hok</p>

63
Q

<p><span>52</span></p>

A

<p><span>ห้าสิบสอง</span></p>

<p>Ha sip song</p>

64
Q

<p><span>54978</span></p>

A

<p><span>ห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปด</span></p>

<p>Haa meuun sii phan kaw roy djéd sip pèèd</p>

65
Q

<p><span>67290</span></p>

A

<p><span>หกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบ</span></p>

<p>Hok meuun djed phan soung roy kaw sip</p>

66
Q

<p><span>360</span></p>

A

<p><span>สามร้อยหกสิบ</span></p>

<p>Sam roy ok sip</p>

67
Q

<p><span>50655</span></p>

A

<p><span>ห้าหมื่นหกร้อยห้าสิบห้า</span></p>

<p>Haa meuun hok roy haa sip haa</p>

68
Q

<p><span>382121</span></p>

A

<p><span>สามแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ด</span></p>

<p>Sam sèèn phèèd meuun sonng phan neung roy sonng sip ed</p>

69
Q

<p><span>367</span></p>

A

<p><span>สามร้อยหกสิบเจ็ด</span></p>

<p>Sam roy hok sip djéd</p>

70
Q

<p><span>16418</span></p>

A

<p><span>หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยสิบแปด</span></p>

<p>Neung meuun hok phan sii roy sip pèèd</p>

71
Q

<p><span>43</span></p>

A

<p><span>สี่สิบสาม</span></p>

<p>Sii sip sam</p>

72
Q

<p><span>762265</span></p>

A

<p><span>เจ็ดแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบห้า</span></p>

<p>Djéd sèèn hok meuun soong phan soong roy hok sip haa</p>

73
Q

<p><span>15</span></p>

A

<p><span>สิบห้า</span></p>

<p>Sip haa</p>

74
Q

<p><span>2430</span></p>

A

<p><span>สองพันสี่ร้อยสามสิบ</span></p>

<p>Soong phan sii roy sam sip</p>

75
Q

<p><span>777967</span></p>

A

<p><span>เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ด</span></p>

<p>Djéd sèèn djéd meuun djéd phan kaw roy hok sip djéd</p>

76
Q

<p><span>53859</span></p>

A

<p><span>ห้าหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบเก้า</span></p>

<p>Haa meuun sam phan pèèd roy haa sip kaw</p>