Norsk Språk Historie Flashcards Preview

Norsk > Norsk Språk Historie > Flashcards

Flashcards in Norsk Språk Historie Deck (19)
Loading flashcards...
1

Vite hvilke språkfamilie vi tilhører og hvor dette språker stammer fra samt si noe om hvordan det har spredd seg?

Norsk språket stammer fra språkgruppen germansk. Språkene i språkgruppen kommer fra urgermansk som ble snakket av germanske folk. Denne språkgruppen er en del av indoeuropeernes urspråk som oppstod i en kultur som holdt til nord fra Svartehavet fra 500 f.Kr. De germanske språkene ble dannet ved en tidlig splittelse av urindoeuropeisk i de germanske språkene. Det er i tillegg noen ord som kommer fra andre ukjente språk. Språket spredte seg gjennom reiser og handel. Når isen smeltet flyttet flere opp dit og tok med seg språket.

2

Si noe om samisk hører til det samme språktreet/ språkfamilien.

Samisk tilhører ikke den germanske språkgruppen, det tilhører den uralske språkfamilien.

3

Kunne si hvilken grein på språket urnordisk "stammer fra".

Det urnordiske språket finnes i runeinnskrifter i det eldre rune alfabetet. Det urnordiske stammer fra det germanske språket.

4

Plotte de språkhistoriske bolkene inn på en tidslinje

1878- rett til å bruke talemålet sitt i skolen
1885- jamnstillingsvedtaket
1892- skolekretsene velger selv undervisningsspråket
1901- rettskrivningsregler for landsmålet
1905- rettskrivningsregler for riksmålet
1929- riksmål kalles bokmæl og landsmål kalles nynorsk

5

Hva skjedde med språket i Norden mellom 550-750

Urnordisk var det dominerende språket i Norge. Fra ca. 500-700 kom den tiden som kalles synkopetiden. Her begynte overgangen fra urnordisk til norrønt. Da innfalt det vokalbortfall og forskjellige slag trengte omlyd og brytning igjennom. Avledninger fikk ofte en annen vokal enn grunnordet.

6

Hva skjer med skriftspråket på 1000- tallet?

Dette var tiden da det latinske alfabetet kom. Man begynte å skrive med latinske bokstaver, som er de bokstavene man bruker idag. Man regner med at menneskene skrev omtent slik de snakket.

7

Hva kalles perioden 1350-1550? Og hva skker med skriftspråket i denne perioden?

Denne perioden kalles mellomnorsk tid. Dette var en nedgangstid fordi svartedøden innkom. Munker og prester var på denne tiden de eneste som kunne skrive. På grunn av svarte døden så døde flere mennesker inlludert munkene og prestene. De eneste som kunne skrive nå var munkene og prestene som var dansk.

8

I 1736 ble konfirmasjonen innført, hvordan påvirker det skriftspråket og talemålet?

Med konfirmasjonen i 1736 fulgte skolevesenet og opplæring i Dansk. Det utviklet seg et høytidelig, dansk påvirket talespråk i byene.

9

Hvorfor ble 1814 viktig for norsk språkhistorie?

I 1814 ble Norge løsrevet fra Danmark og fikk egen grunnlov. Dette førte til et økende nasjonalfølelse og folk ble stolte av å være norske. Dette gjorde at man ville fornorske Norge.

10

Hvilke tre alternativer hadde i en utvikling av skriftspråket?

Beholde Fansk (Johan Welhaven), fornorske Dansken (Henrik Wergeland), eller skape et nytt Norsk skriftspråk (Ivar Aasen)

11

Hva menes med fornorsking?

Fornorskning er å bytte ut fremmed ord i det norske språket med norske ord. Målet er at språket skal være fullt norsk.

12

Hva er Kund Knudsen og Ivar Aasen kjent for?

- Knud Knudsen lagte riksmål og Ivar Aasen lagte landsmål

13

Hva var "dannet dagligtale"

Dannet dagligtale var snakkemåten som opptsod i den norske overklassen i byene under den dansk-norske realunionen.

14

Når ble riksmål endret til bokmål og landsmål til nynorsk?

1929

15

Hva er jamstellingsvedtaket?

Jamstellingsvedtaket kom i 1885 og sa at riksmålet og landsmålet skulle være sidestilt i skolen og som offisielt skriftspråk. Dette førte til en langvarig språkstrid.

16

Forklar samnorsk tanken

Samnorsk tanken omhandlet tankene om at man kunne blande de to språkene sammen, sidemål og riksmål

17

Hva førte reformen av 1938 til?

Reformen av 1938 førte til av nynorsk fikk stor fremgang. Mer enn 900 skolekretser skiftet til nynorsk over en to års periode. Nynorsk prosenten steg fra 19,9 i 1935 til 29,5 i 1939.

18

Hvorfor tok det tolv år før protestene rundt samnorsk tanken viste seg og hvem protesterte og hvordan?

Fordi i 1939 så invaderte Tyskland Norge. Derfor ble språkdebatten satt på pause.

19

Når ble språkrådet opprettet og hvorfor?

Det ble opprettet i 1972. Dette ble opprettet for å gi råd og veiledning i bruk av norsk språk til offentlige og private bedrifter og organisasjoner og til privatpersoner.