Olje & Gass Flashcards Preview

Naturfag- Olje & Gass > Olje & Gass > Flashcards

Flashcards in Olje & Gass Deck (16)
Loading flashcards...
0

Hvordan blir råolje laget ?

Når planter og dyr som lever i havet dør, blir restene av dem samlet på havbunnen. Noen av plante og dyrerestene blir brutt ned og forsvinner, mens andre blir dekket av slam og leire (sedimenter). Stadig nye lag av sedimenter legger seg på havbunnen.
Nedover i lagene øker trykk og temperatur, og under slike forhold omdannes det organiske materialet til naturgass eller olje.

1

Hva er råolje og naturgass dannet av?

Råolje og naturgass er dannet av rester etter planter og dyr som levde i havet for mange millioner år siden.

2

Hvordan skilles hydrokarbonene i gass og olje seg?
Og hvordan fungerer denne prosessen ?

Det skilles fra hverandre i grupper ved fraksjonert destillasjon.
Råoljen blir varmet opp til ca.400C. Meste parten va oljen går over i gassform og blir ført inn i et destilleringstårn. Gasse. Stiger i beholderen og de forskjellige stoffene (hydrokarbonene) går over i væske form ved forskjellig temperatur

4

Hvilket felles navn bruker vi på råolje og naturgass?

Petroleum

5

Hvordan kan vi dele store oljemolekyler?

De kan deles i mindre biter ved krakking

6

Hva er kildebergart?

Organisk rik leir stein.
En blanding av organisk materiale og leire som har blitt presset sammen til en Stein.

7

Hva er resorvoarbergart?

Stein dannet av sand, som dermed har mange hulrom (porøsitet). Olje presses ut av kildebergarten og inn i resorvoarbergarter.

8

Hva er takbergart?

Tett lag (som regel leirstein).
Fordi hydrokarboner er lettere enn vann vil oljen bevege seg oppover i resorvoarbergartene, til den blir stoppet av et tett lag.

9

Hva består gass og olje av?

En gruppe kjemiske stoffer som kalles hydrokarboner

10

Hva er geofysiske/seismiske undersøkelser?

Geofysiske undersøkelser vil si a undersøke jordoverflaten eller havbunnen. Den vanligste måten å undersøke havbunnen er ved seismiske undersøkelser.
I praksis sender en lydbølger mot havbunnen, og undersøker hvordan disse forplanter seg og reflekteres nedover jordskorpa.

11

Hva er leteboring?

Når du undersøker havbunnen i et område, så avgjør man om det kan finnes olje. For å finne ut om det er olje må man letebore. Et langt rør med en borekrone i enden føres ned i havbunnen. Borekroneb knuser berggrunnen og arbeider seg gjennom berglagene i havbunnen.

12

Hvirdan transporteres oljelov gass, og hvilke miljøskader er knyttet til dette ?

Oljen fraktes i store tankskip. Oljen blir lagret i betongbeina på plattformen og pumpes i land i store tanker.
Gass blir fraktet med rørledninger.
Miljøskader kan være at det blir oljesøl i havet. Fugler og dyr som lever her han dø eller bli søket til. Vi kan enten legge ut store nett rund oljesølet og pumpe det opp eller vi kan bruke fly kjemikalier slik at oljen synker til bunnen.

13

Hva er råolje?

En blanding av mange forskjellige hydrokarboner i vøskeform.
Molekyl forbindingen:
1 karbon
3 hydrogen (rundt)

14

Hva er krakking?

Når vi 'krakker' varmes den tunge oljen med de lange molekylkjedene opp og under høyt trykk. Denne prosessen fører til at molekylene blir revet i stykker til mindre molekyler.

15

Hvordan kan vi framstille plasstoffer fra råolje og hvordan kan vi bearbeide disse ?

Vi kan gjøre olje om til gass. Gassen blir presset sammen til lange bindinger . Disse bindingene blir til flytende væske som kan legges i plastfilmer (former) og formes til det du vil ha (eks. Plastposer)

16

Beskrive egenskapene ved polyeten, termoplast og herdeplast og forklare disse egenskapene utifra plasstoffens indre oppbygning

Les i skriveboka