onderwijzen Flashcards Preview

Didactiek > onderwijzen > Flashcards

Flashcards in onderwijzen Deck (35)
Loading flashcards...
1

wat betekent onderwijzen

rechtstreeks overbrengen van vaardigheden, kennis en inzicht door de één op de ander

2

wat betekent vaardigheid

bedrevenheid bij uitvoering van de handeling

3

wat betekent kennis

ergens verstand van hebben

4

wat betekent inzicht

kennis beheersen en deze kunnen gebruiken in diverse situaties

5

wat betekent didactiek

op welke wijze je
inzicht
vaardigheid
en kennis
overbrengt op de ander

6

wat moet je weten om de juiste didactiek toe te passen

hoe mensen leren
hoe het brein werkt
mogelijke manier van aanbieden lesstof
weke leerstijlen er zijn
hoe je onderwijs passend maakt

7

wat betekent didactische werkvorm

de activiteit die wordt aangeboden om de client iets te leren

8

noem de drie stappen binnen de didactiek

plannen
uitvoeren
evalueren

9

waar hou je rekening mee bij de bepaling van een didactische werkvorm

grootte van de groep
de verschillen
beginsituatie
indeling van de groep
activiteit
leerstijl

10

hoe leer je vaardigheden aan

voordoen
eigen maken (oefenen)
toepassen

zonder voordoen weet client niet wat te verwachten, zonder oefenen geen ervaring en zonder toepassen weet client niet hoe de vaardigheid te oefenen

11

hoe geef je praktische didactische werkvormen aan

voorzeggen
instrueren
ondersteunen
reflecteren
doceren (informatie overbrengen)
demonstreren

12

wanneer ben je didactisch vaardig

als je :
werkt volgens het drie stappen plan
de werkvorm kiest die aansluit bij het leerdoel
de werkvorm kiest die aansluit bij de mogelijkheden van client
de leerstijl kiest die aansluit bij client

13

geef voorbeelden van didactische sleutelvragen

hoe biedt ik onderwijs/activiteit aan
waar moet ik beginnen (beginsituatie)
wat wil ik bereiken
hoe ga ik de leeractiviteit geven (uitvoering)
heb ik mijn doel bereikt (evaluatie)

14

wat houdt pedagogisch vaardig in

weten hoe je clienten al naar gelang de behoefte of maatschappelijke verwachting kunt ondersteunen bij de ontwikkeling

15

wat is van invloed op het pedagogisch klimaat

respect geven
uitdaging
orde en funcionaliteit
duidelijke omgangsregels
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid stimuleren
zelfvertrouwen ondersteunen
structuur bieden

16

noem pedagogische vaardigheden

maken van duidelijke regels en afspraken
bewaken van regels en afspraken
voorspelbaar in gedrag
creert rust en zekerheid
benoemt gewenst gedrag
geeft goede voorbeeld
positieve feedback
compliment bij gewenst gedrag
helpt bij fouten
zorgvuldig in oordeel
leert client taak die moeilijker is dan vorige
leert client omgaan met (on) mogelijkheden
betrokken
ondernemend
enthousiast
positief
stimulerend

17

wat bereik je met pedagogische vaardigheden

men voelt zich op gemak
vertrouwen
waardering
gestimuleerd
durft initiatief te nemen
wordt zelfstandig(er)
neemt meer verantwoordelijkheid
gaat met respect om met elkaar
volgt jou als voorbeeld

18

wat is een traditionele visie op leren

leren van de lesstof
doen wat gevraagd/gezegd wordt
grote klassen
leerling is passief

19

wat houdt rudolf steiner vrije school in

geest en ziel staan centraal
leerstof en kunstzinnige vorming
ontwikkeling van gevoel

20

welke werkvorm wordt gehandteerd bij Rudolf Steiner Vrije school

natuurlijke materialen
dag, week, jaar ritme
samenwerk opdrachten

21

wat houdt Maria Montessori School in

gaat uit van natuurlijke onderzoeksdrang
ordenen
elk kind heeft een gevoelige periode voor bepaalde lesstof
hetrogene groepen

22

welke werkvorm wordt gehandteerd bij Montessori school

montessori materiaal
aanbieden materiaal en stof waar kind op dat moment gevoelig voor is
veel materiaal in diverse moeilijkheidsgraden

23

wat houdt Peter Petersen Jenaplan school in

hetrogene groepen
groep blijft 3 jaar bij elkaar
themagericht werken

24

welke werkvorm wordt gehandteerd bij Jenaplan school

gericht op werk
gericht op spel
gericht op gesprek
gericht op viering

25

wat houdt Helen Parkhurst Dalton onderwijs in

vrijheid
zelfwerkzaamheid
samenwerken

26

welke werkvorm wordt gehandteerd bij Dalton onderwijs

keuzevrijheid van werk
leerling bedenkt oplossing
pedagogisch samenwerken
didactisch samenwerken

27

wat houdt Célestin Freinet Freinet onderwijs in

aldoende leren en hierover communiceren
veel vrije expressie
themaboeken
leerlingen mede verantwoordelijk voor sociaal leven in de groep

28

welke werkvorm wordt gehandteerd bij Célestin Freinet onderwijs

lesmateriaal is door leerlingen geschreven en gedrukt

29

wat houdt EGO onderwijs in en wat is de werkvorm

ervaringsgericht onderwijs, welbevinden en betrokkenheid
werkvorm: kring, forum, contractvrije activiteit

30

wat houdt adaptief onderwijs in en wat is de werkvorm

vraagt om actieve leerhouding van leerlingen
werkvorm: onderwijs aanpassen aan kind