Organisk kjemi - kjeder av karbonatomer Flashcards Preview

Naturfag > Organisk kjemi - kjeder av karbonatomer > Flashcards

Flashcards in Organisk kjemi - kjeder av karbonatomer Deck (29):
1

Nesten alle organiske stoffer inneholder...

Karbonatomer

2

Hvor mange elektroner har et enslig karbonatom?

6, 2 i innerste skall og 4 i ytterste.

3

Hva er hydrokarboner?

Organiske forbindelser som bare inneholder hydrogenatomer og karbonatomer.

4

Hva vil det si å ha bare enkeltbindinger?

Ingen atomer deler mer enn 1 elektronpar.

5

Forklar hva 4 forskjellige måter å tegne molekyler på forteller oss.

Molekylformel: Hvor mange atomer av hvert slag molekylet inneholder.

Strukturformel: Hvordan atomene er bundet til hverandre i molekylet.

Kule-pinne-modell: Hvor atomene er i forhold til hverandre.

Kalottformel: Viser ikke bindinger, men får tydeligere frem at det er svært kort avstand mellom atomene.

6

Hva er et alkan, et alken og et alkyn?

Alkan: Et hydrokarbon med bare enkeltbindinger.
Alken: Et hydrokarbon med en dobbeltbinding i kjeden.
Alkyn: Et hydrokarbon med en tribbelbinding i kjeden.

7

Hva er de 8 første alkanene?

1. Metan / CH4
2. Etan / C2H6
3. Propan / C3H8
4. Butan / C4H10
5. Pentan / C5H12
6. Heksan / C6H14
7. Heptan / C7H16
8. Oktan / C8H18

8

Hva er formelen for å finne hvor mange hydrogenatomer det er i et alkan?

CnH(2n+2)

9

Hva er formelen for å finne hvor mange hydrogenatomer det er i et alken?

CnH(2n)

10

Hva er formelen for å finne hvor mange hydrogenatomer det er i et alkyn?

CnH(2n-2)

11

Hvorfor blander ikke hydrokarboner seg med vann?

Vannmolekylene har en skjev fordeling av ladningen inne i molekylet. Oksygenet trekker mer på elektronene enn hydrogenene gjør. Vannmolekyler er POLARE. Polare molekyler tiltrekker hverandre. Hydrokarboner er ikke polare. Det er altså ingen tiltrekning.

12

Hva er det første tegnet på metanolforgiftning?

Mister synet.

13

Hvilket alkohol drikker vi?

Etanol.

14

Hvilket alkohol brukers gjerne i parfymer?

Etanol.

15

Hva kjennetegner et alkohol?

Det inneholder karbon, hydrogen og minst en OH-gruppe.

16

Hva kjennetegner en karboksylsyre?

Inneholder en -COOH-gruppe.

17

Hva vil det si at en alkohol er flerverdig?

Den inneholder mer enn 1 OH-gruppe.

18

Hvordan lager man en ester?

Blander en karboksylsyre med en alkohol og tilsetter noen dråper svovelsyre.

19

Forklar det systematiske navnet på en karboksylsyre.

Navnet er det samme navnet som alkanet syra er dannet fra, bare med tilføyelsen syre.

20

Hva er et hevdnavn?

Et navn på karboksylsyrer som ofte forteller hvor de finnes i naturen.

21

Hva menes med huskeregelen for hvilke løsemidler som løser hva - likt-løser-likt?

Molekylene i løsemiddelet må likne på molekylene i det stoffet vi skal løse opp.

22

Hva er et organisk løsemiddel?

Et løsemiddel med upolare molekyler.

23

Hva gjør at alkoholer er så godt egnet som løsemiddel?

Alkoholer har både en upolar hydrkarbonkjede og en polar OH-gruppe. De er derfor upolare og polare på samme tid, og kan løse opp både upolare og polare stoffer.

24

Hvilke 3 grupper deles karbohydrater inn i?

Monosakkarider, disakkarider og polysakkarider.

25

Hva er det kjemiske navnet på druesukker.

Glukose.

26

Hva består et disakkarid av?

2 monosakkarider. 1 gruppe avgir et hydrogen, mens den andre avgir en OH-gruppe.

27

Hva er et polysakkarid?

Stoff som inneholder lange kjeder av monosakkaridmolekyler.

28

Hva gjør at en plante kan stå oppreist?

Cellulosefibrene i celleveggene i planten.

29

Hvordan er cellulose viktig for oss?

Det er et kostfiber, det "rengjør" tarmen mens den passerer ufordøyd igjennom.