Osteoporosis Flashcards Preview

Pharmaceuticals FDA > Osteoporosis > Flashcards

Flashcards in Osteoporosis Deck (9):
1

Alendronate SL

Osteoporosis

2

Calcitonin Salmon Nasal Spray

Osteoporosis

3

Evista

Osteoporosis

4

Forteo DSN N

Osteoporosis

5

Fortical

Osteoporosis

6

Ibandronate Tablet SL

Osteoporosis

7

Actonel SL

Osteoporosis

8

Atelvia E SL

Osteoporosis

9

Fosamax Plus D SL

Osteoporosis