Pagbasa at Pagsulat Flashcards Preview

Filipino > Pagbasa at Pagsulat > Flashcards

Flashcards in Pagbasa at Pagsulat Deck (15)
Loading flashcards...
1

-pakikipag- talastasan ng awtor sa kanyang mga mambabasa.
-isa ring paraan ng paglalakbay ng diwa, kaisipan at maging imahinasyon ng tao.
-pinakapagkain ng ating utak

Pagbasa

2

Mayroong tatlong mahalagang sangkap ang pagbasa;

Aklat
Awtor
Mambabasa

3

hakbang sa proseso ng Pagbasa

PERSEPSYON sa mga salitang ginamit sa akda.
PAG-UNAWA sa mga salita ayon sa kontekstong kahulugan ng mga ito.
REAKSYON ng mambabasa sa akda (saloobin, pagsang-ayon o di-pagsang-ayon).
INTEGRASYON ng mambabasa sa pang-araw-araw na buhay.

4

Layunin ng Pagbasa

-maaliw.
-tumuklas ng bagong kaalaman at maiimbak sa ating isip.
-mabatid ang iba pang karanasan na kapupulutan ng aral.
-mapaglakbay natin ang ating diwa sa mga lugay na pinapangarap na marating.
-mapag-aralan natin ang kultura ng ibang lahi.

5

Teknik sa Pagbasa

Pagtatala – importanteng salita lamang ang tinatandaan.
Iskaning – may tiyak na impormasyon na hinahanap.
Kaswal – pagbabasa ng walang layunin.
Muling basa - pagkumpirma sa isang impormasyon.
Impormatibo – pangangalap ng karagdagang impormasyon.
Prebyuwing – saglit na pagsilip.
Iskiming – pahapyaw na pagbabasa.

6

isang sistema para sa isang komunikasyong interpersonal na gumagamit ng simbolo at isinusulat o di kaya’y inuukit sa isang makinis na bagay tulad ng papel, tela at kung minsa’y sa isang malapad at makapal na tipak ng bato.

Pagsulat

7

Mga Uri ng Sulatin

Peronal
Transaksyunal
Malikhain

8

impormal, pansarili at walang tiyak na balangkas

Personal

9

pormal, may estrukturang sinusunod sapagkat binibigyang pokus ang impormasyon o mga mensaheng nais ihatid.

Transaksyunal

10

masining na paglalahad ng naiisip o nadarama at karaniwang binibigyang-pansin ang wikang ginagamit

Malikhain

11

Prosesong pagdulog sa Pagsulat

Bago sumulat (Pre-writing)
Pagsulat (drafting)
Pagsusuri, Pagwawasto at muling-sulat (revising)

12

Maaaring magkaroon ng brainstorming o malayang palitan at talakayan ang mga mag-aaral.

Bago sumulat (Pre-writing)

13

Pagsulat ng unang burador at talakayan sa mga mungkahing pagbabago o mga puna (feedback)

Pagsulat (drafting)

14

sa bahaging ito ginagawa ang pagbabago sa pamamagitan ng pagdaragdag, pagkakaltas at paglilipat-lipat ng mga salita, pangungusap at talata.

Pagsusuri, Pagwawasto at muling-sulat (revising)

15

reasons for writing

basically to learn more and socialize